Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Ranskassa lähettäviä viranomaisia ovat oikeusvoudit (commissaire de justice; haaste- ja ulosottomiesten uusi virkanimike 1. heinäkuuta 2022 alkaen) ja tuomioistuinten kirjaamot.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Vastaanottavia viranomaisia ovat Ranskassa oikeusvoudit.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja otetaan vastaan postitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liitteessä I oleva lomake voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusyksikkö on unionin oikeudesta, kansainvälisestä yksityisoikeudesta ja siviiliasioissa annettavasta keskinäisestä oikeusavusta vastaava oikeusministeriön osasto (Département de l’entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE).

Osoite:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Puhelin: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Sähköposti: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kielitaito: ranska ja englanti.

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Ranskassa ei ole viranomaista, jolla olisi toimivalta selvittää osoite (7 artiklan 1 kohdan a alakohta), eikä kotipaikkarekisteriä (7 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa hakijoita pyydetään tutustumaan osoitteen selvittämistä varten seuraaviin sivustoihin:

  • Yksityishenkilön osoitteen selvittäminen:

- Service Public

Linkki: https://www.service-public.fr/

- Pages blanches (yksityishenkilöiden puhelinluettelo)

Linkki: https://annuairepagesblanches.org/

  • Yrityksen osoitteen selvittäminen:

- Infogreffe

Linkki: https://www.infogreffe.fr/

- INPI

Linkki: https://www.inpi.fr/

Haasteasiakirjojen ja täytäntöönpanomääräysten osalta hakija voi myös kääntyä toimivaltaisen oikeusvoudin puoleen sen muutoksenhakutuomioistuimen tuomiopiirissä, jossa vastaanottajalla oli viimeinen tiedossa oleva kotipaikka.

Kaikki oikeusvouteja koskevat tiedot saa kansallisesta oikeusvoutien liitosta (Chambre nationale des commissaires de justice):

Puhelin: +33149701290

Sähköpostiosoite: cnhj@huissier-justice.fr
Linkki: http://www.huissier-justice.fr/

Ranska ei nimeä asetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan soveltamista varten viranomaista, jota voitaisiin pyytää selvittämään osoitetiedot.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Liitteessä I oleva lomake voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Ranskan lainsäädännössä ei vahvisteta yleistä määräaikaa, johon mennessä tuomiot on annettava tiedoksi.

Sekä vastaajan poissa ollessa annetut tuomiot että tuomiot, jotka on annettu kontradiktorisessa menettelyssä (eli molempia osapuolia kuullen) ovat kuitenkin mitättömiä, jos niitä ei ole annettu tiedoksi kuuden kuukauden kuluessa niiden antamispäivästä (siviiliprosessilain (code de procédure civile) 478 §). Tarvittaessa menettely voidaan käynnistää uudestaan uudella haasteella, jos kanne ei ole vanhentunut.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Liitteessä I oleva lomake K voidaan täyttää ranskan lisäksi myös jollakin seuraavista kielistä: englanti, espanja, italia, saksa.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tiedoksiantamisesta perittävä kiinteämääräinen maksu on 48,36 euroa (28. helmikuuta 2020 annettu Ranskan asetus). Maksu on liitettävä toimitettaviin asiakirjoihin, paitsi jos hakija saa oikeusapua.

Ranskan merentakaisissa departementeissa ja yhteisöissä tiedoksi annettavista asiakirjoista perittävää maksua korotetaan kauppalain (Code de commerce) A444–10 §:n nojalla seuraavasti:

  1. Wallis ja Futuna, Saint-Pierre ja Miquelon sekä Mayotte: 30 prosenttia (eli 62,87 euroa);
  2. Guadeloupen ja Martiniquen departementit: 29 prosenttia (eli 62,38 euroa);
  3. Guyanen departementti: 27 prosenttia (eli 61,42 euroa);
  4. Réunionin departementti: 37 prosenttia (eli 66,25 euroa).

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Ranska vastustaa sitä, että muiden jäsenvaltioiden diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat asiakirjoja tiedoksi sen alueella, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ranskan kansallisessa lainsäädännössä ei sallita asiakirjan tiedoksiantoa tavallisella sähköpostilla, mutta Ranska sallii asetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti sähköisen tiedoksiannon seuraavin lisäehdoin:

- Käytettävän menettelyn on taattava sähköisen viestinnän osapuolten luotettava tunnistaminen, tiedoksiannettavien asiakirjojen eheys, toimituksen turvallisuus ja luottamuksellisuus sekä tehtyjen siirtojen tallentaminen, minkä lisäksi sen avulla on voitava määrittää selkeästi lähettämispäivä ja päivä, jona lähetys on asetettu vastaanottajan saataville tai jona tämä on vastaanottanut sen (siviiliprosessilain 748-6 §).

- Jotta tiedoksiantoasiakirja olisi pätevä, siinä on mainittava vastaanottajan suostumus sähköiseen tiedoksiantoon (siviiliprosessilain 622-1 §) ja päivämäärä ja kellonaika, jolloin asiakirjan vastaanottaja sai siitä tiedon (siviiliprosessilain 663 §).

20 artikla – Suora tiedoksianto

Ranska ei vastusta mahdollisuutta käyttää 20 artiklan 1 kohdassa mainittua asiakirjojen suoraa tiedoksiantoa. Tällainen suora tiedoksianto sallitaan, jos sen suorittavat oikeusvoudit ja tuomioistuinten kirjaamot, jos tämä tehtävä on kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti annettu näille.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Jos haastehakemus tai sitä vastaava asiakirja on täytynyt lähettää toiseen jäsenvaltioon tiedoksiantoa varten tämän asetuksen mukaisesti ja vastaaja on jättänyt saapumatta oikeuteen, tuomiota ei saa antaa ennen kuin 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, ranskalainen tuomioistuin voi ratkaista asian, jos kaikki 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskeva yleissopimus, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1954

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa ulkomailla siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskeva yleissopimus, tehty 15 päivänä marraskuuta 1965

Ranskan ja Saksan välinen sopimus riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta, allekirjoitettu 6 päivänä toukokuuta 1961

Yleissopimus Ranskan ja Belgian keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, tehty 1 päivänä maaliskuuta 1956, sellaisena kuin se on muutettuna 23 ja 30 päivänä elokuuta 1960 päivätyllä kirjeenvaihdolla

Ranskan tasavallan hallituksen ja Puolan kansantasavallan hallituksen välinen sopimus riita-asioiden oikeudenkäyntiä koskevan, 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta, tehty 5 päivänä huhtikuuta 1967

Yleissopimus muodollisuuksien helpottamisesta menettelyissä, joiden osapuolet ovat Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuvia henkilöitä, tehty 2 päivänä helmikuuta 1922

Ranskan tasavallan ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välinen sopimus 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehdyn Haagin yleissopimuksen soveltamisen helpottamisesta, allekirjoitettu Belgradissa 29 päivänä lokakuuta 1969

Ranskan tasavallan ja Romanian sosialistisen tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Pariisissa 5 päivänä marraskuuta 1974

Ranskan tasavallan ja Itävallan tasavallan välinen, siviilioikeudellisista menettelyistä 1 päivänä maaliskuuta 1954 tehtyä Haagin yleissopimusta täydentävä yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta ja oikeudellisesta yhteistyöstä, allekirjoitettu Wienissä 27 päivänä helmikuuta 1979

Ranskan tasavallan hallituksen ja Unkarin kansantasavallan hallituksen sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Budapestissa 31 päivänä heinäkuuta 1980

Ranskan tasavallan hallituksen ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan hallituksen sopimus oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili-, perhe- ja kauppaoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu 10 päivänä toukokuuta 1984

Ranskan tasavallan hallituksen ja Bulgarian kansantasavallan hallituksen sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviiliasioissa, allekirjoitettu Sofiassa 18 päivänä tammikuuta 1989

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei saatavilla.

Päivitetty viimeksi: 30/11/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.