Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kreikka

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Viranomaiset, joilla on toimivalta lähettää oikeudenkäynti- tai muita asiakirjoja tiedoksiantoa varten toiseen jäsenvaltioon (”lähettävät viranomaiset”) ovat a) korkeimman oikeuden (Areios Pagos), b) muutoksenhakutuomioistuinten (Εfeteia) ja c) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten (Protodikeia) syyttäjät.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten paikallisilla syyttäjänvirastoilla on toimivalta vastaanottaa oikeudenkäynti- tai muita asiakirjoja toisesta jäsenvaltiosta (”vastaanottavat viranomaiset”).

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat: postilähetykset.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liitteessä I olevan lomakkeen täyttämisessä voidaan kreikan lisäksi käyttää englantia tai ranskaa.

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusviranomaiseksi määritetään oikeusministeriön kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Postiosoite: Leoforos Mesogeion 96, 11527 – Yhteyshenkilö: Georgios Kouvelas – Puhelin: (+30-21) 313 075 29, (+31-21) 313 074 80 – Sähköposti: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Kreikka varaa itselleen oikeuden lähettää tietoja tulevaisuudessa.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Liitteessä I olevan lomakkeen täyttämisessä voidaan kreikan lisäksi käyttää englantia tai ranskaa.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Tätä ei sovelleta Kreikassa, koska Kreikka ei käännä liitteessä I olevaa L-lomaketta kolmannen maan kielelle.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Tavanomaisessa menettelyssä tiedoksiannon on tapahduttava 60 (kuudenkymmenen) kalenteripäivän kuluessa kanteen nostamisesta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Liitteessä I olevan K-lomakkeen täyttämisessä voidaan kreikan lisäksi käyttää englantia tai ranskaa.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tiedoksiannosta peritään kiinteä 50 euron maksu. Maksun saajaksi merkitään ”Hellenic Ministry of Justice, Transparency & Human Rights” (Oikeudesta, avoimuudesta ja ihmisoikeuksista vastaava ministeriö). Maksu maksetaan pankkisiirtona seuraavalle pankkitilille: Kreikan keskuspankki, 23/2341147896, ΙΒΑΝ: GR9101000230000002341147896, Swift: BNGRGRAA.

Kaikissa tiedoksiantopyynnöissä on noudatettava kuvattua menetelmää. Pyyntöjä, joihin ei ole liitetty pankin kuittia maksun suorittamisesta, ei käsitellä, vaan ne palautetaan.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Kreikka kieltää oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisen suoraan diplomaatti- tai konsuliedustajien välityksellä alueellaan, paitsi jos asiakirjat on määrä antaa tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Kreikka ei nykytilanteessa aio ilmoittaa komissiolle lisäedellytyksiä, joiden mukaisesti se hyväksyy 1 kohdan b alakohdan mukaisen sähköisen tiedoksiannon.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Kreikalla ei aseta varaumia tässä artiklassa säädettyyn mahdollisuuteen antaa oikeudenkäyntiasiakirjat suoraan tiedoksi haastemiesten välityksellä.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Saman artiklan 4 kohdassa tarkoitettu hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamisesta voidaan tehdä kahden vuoden kuluessa päätöksen antamisesta.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Tällä asetuksella on etusija suhteessa määräyksiin, jotka sisältyvät seuraaviin kahdenvälisiin yleissopimuksiin, joissa Helleenien tasavalta on sopimusvaltio:

– Kreikan ja Saksan välinen sopimuskeskinäisestä oikeudellisesta tuesta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, tehty 11.5.1938 (Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 1432/1938, Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 399/1938)

– Kreikan ja Jugoslavian välinen sopimus keskinäisistä oikeudellisista suhteista, tehty 18.6.1959, ratifioitu asetuksella 4009/1959 (Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 238/5.11.1959).

– Kreikan kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan sopimus keskinäisestä oikeusavusta siviili- ja kauppaoikeuden alalla, allekirjoitettu Ateenassa 6.12.1965 (asetus 137/1969 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, 45/1969)

– Romanian sosialistisen tasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa ja sen pöytäkirja, allekirjoitettu Bukarestissa 19.10.1972 (asetus 429/1974 – hallituksen virallinen lehti, sarja I, 178/1974)

– Bulgarian kansantasavallan ja Helleenien tasavallan välinen yleissopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 10.4.1976 (laki 841/1978 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 228/1978).

– Unkarin kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, allekirjoitettu Budapestissa 8.10.1979 (laki 1149/1981 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 117/1981)

– Puolan kansantasavallan ja Helleenien tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 24.10.1979 (laki 1184/1981 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 198/1981)

– Helleenien tasavallan ja Tšekkoslovakian sosialistisen tasavallan välinen yleissopimus oikeusavusta siviili- ja rikosasioissa, allekirjoitettu Ateenassa 22.10.1980 ja edelleen voimassa Tšekin, Slovakian ja Kreikan välillä (laki 1323/1983 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 8/1983)

– Kyproksen tasavallan ja Kreikan tasavallan sopimus oikeudellisesta yhteistyöstä siviili-, perhe-, kauppa- ja rikosoikeuden alalla, allekirjoitettu Nikosiassa 5.3.1984, (laki 1548/1985 – Kreikan virallinen lehti, sarja I, nro 95/1985)

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Kreikka ei aio ottaa hajautettua järjestelmää käyttöön aikaisemmin kuin tässä asetuksessa edellytetään.

Päivitetty viimeksi: 24/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.