Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Unkari

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Lähettävä viranomainen on oikeudenkäyntiasiakirjojen osalta tuomioistuin, jonka menettelyssä tiedoksi annettava asiakirja on laadittu, ja notaarin läsnä ollessa laadittujen asiakirjojen osalta asianomainen notaari. Muiden asiakirjojen osalta lähettävä viranomainen on oikeusasioista vastaava ministeri.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Vastaanottavia viranomaisia ovat oikeusapupyynnössä ilmoitetun vastaanottajan asuinpaikan mukaan määräytyvä piirioikeus (járásbíróság) (Budapestissa Pestin alemman oikeusasteen tuomioistuin (Pesti Központi Kerületi Bíróság)) sekä Unkarin ulosottomiesten liitto.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Vastaanottava viranomainen hyväksyy tiedoksi annettavat asiakirjat, jotka on toimitettu postitse, faksilla tai sähköisesti.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Lomakkeen voi täyttää unkariksi, englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.

4 artikla – Keskusviranomainen

Unkarissa keskuselimen tehtäviä hoitaa oikeusasioista vastaava ministeri:
Oikeusministeriö
Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)
Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest
Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest
Puhelin: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Faksi: +36 1 550 3946
Sähköposti: nmfo@im.gov.hu.

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa oikeusasioista vastaava ministeri:

Oikeusministeriö

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Osoite: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Postiosoite: Pf. 2., 1357 Budapest

Puhelin: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksi: +36 1 550 3946

Sähköposti: nmfo@im.gov.hu.

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat saatavilla Euroopan oikeusportaalin (Asiakirjojen tiedoksianto – oikeudellisten asiakirjojen virallinen toimittaminen) asiaa koskevan sivun 4.2 kohdassa.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Lomakkeen voi täyttää unkariksi, englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Unkari ei ole toimittanut liitteessä I olevan lomakkeen L käännöstä kolmannen maan kielelle.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Unkarin lainsäädännössä ei ole vahvistettu määräaikaa, jonka kuluessa asiakirja on annettava tiedoksi.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Lomakkeen voi täyttää unkariksi, englanniksi, saksaksi tai ranskaksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tuomioistuimen suorittamasta tiedoksiannosta ei peritä maksua.

Ulosottomiehen suorittamasta tiedoksiannosta peritään 7 500 Unkarin forintin maksu. Summa on maksettava etukäteen pankkisiirtona (tilitiedot jäljempänä), ja todistus pankkisiirrosta on liitettävä hakemukseen.

Tilinomistaja: Magyar Bírósági Végrehajtói Kar

Pankki: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC): BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Viestikenttään on kirjoitettava seuraava viesti: KU2-pyynnön viitenumero, vastaanottajan nimi.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Asetuksen 17 artiklan mukaista tiedoksiantomuotoa voidaan soveltaa Unkarissa vain, jos asiakirja annetaan tiedoksi pyynnön lähettäneen jäsenvaltion kansalaiselle.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Unkari ei esitä lisäehtoja.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Asetuksen 20 artiklan mukaista tiedoksiantomuotoa sovelletaan Unkarissa noudattaen ulosottomiehen välityksellä tapahtuvasta tiedoksiannosta annettuja säännöksiä.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Unkarin tuomioistuimet voivat joissakin tapauksissa ratkaista asian, mikäli kaikki 22 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät.

Asetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukainen määräaika hakemuksen tekemiselle on Unkarissa yksi vuosi.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Unkarilla ei ole asiaa koskevia sopimuksia tai järjestelyjä toisen jäsenvaltion kanssa.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.