Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Irlanti

Sisällön tuottaja:
Irlanti

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Irlannin lähettävä viranomainen on 15. huhtikuuta 2019 alkaen Court Office, Castlebar, County Mayo.

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

F23 YA99

Sähköposti: serviceofeudocuments@courts.ie

Ennen 15. huhtikuuta 2019 tehtyjä tiedoksiantopyyntöjä koskevat tiedustelut on esitettävä sille toimistolle, josta pyyntö lähetettiin. Luettelo toimistoista on saatavilla seuraavan linkin kautta:

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Irlannin vastaanottava viranomainen on 15. huhtikuuta 2019 alkaen Court Office, Castlebar, County Mayo. F23 YA99

Service of EU documents,
Courts Service Centralised Office,
Court Office,
The Courthouse,
Castlebar,
Co. Mayo

Sähköposti: serviceofeudocuments@courts.ie.

Ennen 15. huhtikuuta 2019 tehtyjä tiedoksiantopyyntöjä koskevat tiedustelut on esitettävä sille toimistolle, johon pyyntö lähetettiin. Linkki kaikkiin toimistoihin.

https://www.courts.ie/court-offices-jurisdiction#CC

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjoja voidaan vastaanottaa postitse tai palveluntarjoajan (esim. pikapostipalvelun) välityksellä.

Hallinnolliset asiat voidaan hoitaa myös sähköpostitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomakkeet voidaan täyttää iiriksi tai englanniksi.

4 artikla – Keskusviranomainen

The Master,

The High Court,

Four Courts

Dublin 7

Ireland

Englannin- tai iirinkieliset asiakirjat voidaan lähettää High Courtin keskustoimistoon (Central Office of the High Court) joko postitse tai faksilla numeroon (353-1) 872 56 69. Tiedot voidaan toimittaa keskustoimistolle myös puhelimitse numeroon (353-1) 888 60 00.

Toimivalta-alue: valtakunnallinen

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Irlannin oikeusjärjestelmän mukaan apua ei anneta sellaisen asianosaisen löytämiseen, jolle asiakirjat on annettava tiedoksi, koska tiedoksiantoa pyytävällä asianosaisella on oikeus ja velvollisuus toteuttaa menettelylliset toimet, mukaan lukien toisen asianosaisen paikantaminen. Jos asianosainen ei voi toimituttaa tiedoksiantoa laissa säädetyin menetelmin, tuomioistuin voi antaa määräyksen sijaistiedoksiannosta, jos se katsoo tämän asianmukaiseksi.

Irlanti ei sovella 7 artiklan 1 kohdan a tai b alakohtaa, eivätkä tuomioistuimet selvitä viran puolesta asianosaisen osoitetta.

Seuraavista keinoista voi olla hyötyä asianosaisen löytämiseksi:

Jos sinulla on puhelinnumero, mutta ei osoitetta, seuraavista voi olla hyötyä:

https://www.phonenumbers.ie/

https://free-lookup.net/ireland

https://whitepages.co.com/ireland/

Kaupparekisteriviranomainen (Companies Registration Office) on eurooppalaisen kaupparekisteripalvelun (EBR) jäsen Irlannin osalta. Kaupparekisteriviranomainen toimii irlantilaisia yrityksiä ja toiminimiä koskevien lakisääteisten julkisten tietojen keskusrekisterinä.

Irlannin hyväntekeväisyysjärjestöjen rekisteri (Charities Register) on lakisääteinen kansallinen sääntelyviranomainen: https://www.charitiesregulator.ie/en

Tiedot elävänä ja kuolleena syntyneistä lapsista, adoptioista, avioliitoista, rekisteröidyistä parisuhteista ja kuolemantapauksista Irlannissa löytyvät keskusrekisteristä (General Register Office, GRO).

Yritykset, kuten https://www.myvehicle.ie/ ja https://www.theaa.ie/car-history-check/, voivat mahdollisesti ilmoittaa osoitteen, jos auton rekisterinumero on tiedossa. Palvelu on maksullinen.

Sosiaalisesta mediasta voi olla apua, sillä moni ilmoittaa sosiaalisessa mediassa osoitteensa, puhelinnumeronsa tai työnantajatietonsa.

Maksullinen henkilöhaku – monet verkkopalvelut auttavat löytämään henkilön pientä maksua vastaan.

Postitoimistosta voi tiedustella henkilön osoitetta tai mahdollista osoitteenmuutosta.

Lopuksi voi harkita turvautumista yksityisetsivään tai haastemieheen.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Ei ole.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei ole.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Näiden kohtien säännöksiä ei sovelleta Irlannin lainsäädännön mukaan.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Ei ole.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Jos on pyydetty 11 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan mukaista henkilökohtaista tiedoksiantoa, sen toimittaa lakiasiaintoimisto, yksityisetsivä tai asianajaja (solicitor) osapuolten sopimasta maksusta, joka on yleensä 70–100 euroa.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Irlanti ei vastusta tätä.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei ole.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Mikään ei estä henkilöä, jonka etua yksittäinen oikeudenkäynti koskee, toimituttamasta oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa suoraan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välityksellä. Irlannissa näihin kuuluvat asianajajat ja haastemiehet.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Irlantilainen tuomioistuin voi 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai asiakirjan toimittamisesta ei ole saatu, jos kaikki 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Sovellettaessa 22 artiklan 4 kohtaa tuomioistuimen on varmistettava, että vapautusta koskeva hakemus on esitetty kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun vastaaja sai tiedon päätöksestä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei ole.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 13/06/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.