Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Italia

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Italian muutoksenhakutuomioistuimissa ja tuomioistuimissa toimivat UNEP-toimistot (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti), joiden käsiteltävänä on riita-asia, jonka osalta tiedoksiantoa pyydetään.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

UNEP presso la Corte di appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Puh. +39.06.328367058/7059

Sähköposti: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Postilähetys tai sähköposti.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Englanti ja ranska.

4 artikla – Keskusviranomainen

UNEP presso la Corte di Appello di Roma

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Puh.: +39.06/328367058/7059

Sähköposti: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Italia antaa apua 7 artiklan 1 kohdan soveltamisessa ilmoittamalla, että Rooman muutoksenhakutuomioistuimen yhteydessä toimiva UNEP-toimisto on nimetty viranomaiseksi, jolle lähettävät viranomaiset voivat osoittaa tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä koskevat pyynnöt.

V.le Giulio Cesare 52, 00192 Roma

Puh.: +39.06.328367058/7059

Sähköposti: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Varmennettu sähköposti: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

UNEP ei toimita omasta aloitteestaan tietopyyntöjä kotipaikkarekistereihin tai muihin yhteystietokantoihin tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite on virheellinen.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Englanti ja ranska.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

-

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Mitään poikkeuksia ei sovelleta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Englanti ja ranska.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Italia ei toistaiseksi peri ulkomaisten asiakirjojen tiedoksiannosta muita maksuja kuin ne, jotka veloitetaan asianosaisten pyynnöstä kansallisella tasolla tiedoksi annettavien asiakirjojen tiedoksiannosta.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Italia vastustaa sitä, että diplomaattiset edustajat tai konsuliedustustot antavat oikeudenkäyntiasiakirjat suoraan tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa asuville henkilöille (paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi toisessa jäsenvaltiossa asuvalle Italian kansalaiselle).

Italia vastustaa sitä, että diplomaattiset edustajat tai konsuliedustustot antavat oikeudenkäyntiasiakirjat suoraan tiedoksi Italiassa asuville henkilöille (paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi kyseisen jäsenvaltion kansalaiselle).

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

-

20 artikla – Suora tiedoksianto

Virkamiehet.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Italia ei anna 22 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei ole 29 artiklan mukaisesti ilmoitettavia järjestelyjä.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Italia ei anna 33 artiklassa tarkoitettua ilmoitusta.

Päivitetty viimeksi: 28/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.