Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Latvia

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Asiakirjojen toimittamisesta ulkomaille vastaavat paikalliset alioikeudet [rajonu (pilsētu) tiesas], alueelliset tuomioistuimet [apgabaltiesas] tai korkein oikeus [Augstākā tiesa]

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Keskuselin, joka vastaanottaa ja suorittaa ulkomaisten asiakirjojen tiedoksiantoa ja tiedoksiantotodistusta koskevat pyynnöt, on nyt Latvian haaste- ja ulosottomiesten yhdistys [Zvērinātu tiesu izpildītāju padome].

Haaste- ja ulosottomiesten yhdistys

Osoite: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvia

Puh.: +371 67290005 – Faksi: +371 67290006

Sähköposti: documents@lzti.lv

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Muista jäsenvaltioista tulleet, asiakirjojen tiedoksiantoa ja tiedoksiantotodistusta koskevat pyynnöt hyväksytään Latviassa, jos ne on toimitettu postitse.

Asiakirjat voidaan hyväksyä myös sähköisesti, jos ne on asianmukaisesti varmennettu.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Latviassa hyväksytään latvian ohella myös englanniksi täytetyt vakiolomakkeet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusviranomainen on oikeusministeriö (Tieslietu ministrija).

Osoite: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

Puhelin: +371 67036802

Sähköposti: pasts@tm.gov.lv

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Latvia on valinnut asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun mekanismin ja antaa Euroopan oikeusportaalin kautta yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten tiedoksiannettavan asiakirjan tai tiedoksiantotodistuksen vastaanottajien osoitteet löytyvät. Edellä esitetyn perusteella voidaan täsmentää seuraava:

1. Luonnollisen henkilön osoitteen löytämiseksi voi jättää virallisen pyynnön sisäministeriön kansalaisuus- ja maahanmuuttotoimistolle [Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde], joka pitää luonnollisten henkilöiden rekisteriä ajan tasalla. Luonnollisten henkilöiden rekisteristä saatavia tietoja koskevassa pyynnössä on ilmoitettava, miksi tiedot ovat tarpeen, jotta tietojen käsittelystä vastaavat virkailijat voivat päättää, onko tietojen toimittamiselle riittävät perusteet;

2. Yrityksen tiedot voi saada maksutta yritysrekisteristä. Kaikki kaupparekisteriin tehdyt merkinnät julkaistaan maksutta verkkosivustolla, jossa ne annetaan ensimmäistä kertaa yleisesti saataville.

Latvian viranomaiset eivät omasta aloitteestaan tee luonnollisten henkilöiden rekisterissä olevaa osoitetta koskevaa tietopyyntöä, jos tiedoksianto- tai tiedoksiantotodistuspyynnössä ilmoitettu osoite on virheellinen. Vastaanottajan osoitteen tarkistaminen on pyynnön esittävän viranomaisen tai hakijan tehtävä.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Asetuksen liitteessä I olevaa vakiolomaketta käyttäen laadittu pyyntö asiakirjojen tiedoksiannosta tai tiedoksiantotodistuksesta hyväksytään, jos se toimitetaan latvian tai englannin kielellä.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Siviiliprosessilain [Civilprocesa likums] 57 §:ssä säädetään, että jos vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta oikeudenkäyntiasiakirjoja, niiden toimittamisesta vastaavan henkilön on lisättävä siitä maininta asiakirjaan ja ilmoitettava kieltäytymisen syyt, päivämäärä ja kellonaika. Asiakirjojen vastaanottamisesta kieltäytyminen ei estä asian käsittelyä.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Siviiliprosessilain 56.1 §:n 1 momentin ensimmäisen kohdassa säädetään, että jos oikeudenkäyntiasiakirjat on toimitettu 56 §:ssä vahvistettua menettelyä noudattaen, lukuun ottamatta kyseisen §:n 9 momentissa tarkoitettua tapausta, katsotaan, että henkilö on saanut ilmoituksen oikeusistunnon tai prosessitoimen ajankohdasta ja paikasta taikka asiaa koskevan asiakirjan sisällöstä ja että oikeudenkäyntiasiakirjat on annettu tiedoksi:

1) päivänä, jona vastaanottaja tai muu henkilö on ne vastaanottanut kyseisen lain 56 §:n 3, 7 tai 8 momentin mukaisesti;

2) päivänä, jona henkilö on kieltäytynyt vastaanottamasta niitä (57 §);

3) seitsemäntenä päivänä lähettämispäivästä, jos asiakirjat on lähetetty postitse;

4) kolmantena päivänä lähettämispäivästä, jos asiakirjat on lähetetty sähköisesti;

Mainitun §:n 2 momentin mukaan se, että oikeudenkäyntiasiakirjat on toimitettu luonnollisen henkilön ilmoitettuun asuinpaikkaan, ilmoituksessa annettuun lisäosoitteeseen, luonnollisen henkilön tuomioistuimen kanssa käytävää viestintää varten ilmoittamaan osoitteeseen tai oikeushenkilön rekisteröityyn toimipaikkaan ja postin välityksellä saadaan ilmoitus asiakirjojen antamisesta vastaanottajalle tai asiakirjat palautetaan, ei itsessään vaikuta siihen, että asiakirjat on annettu tiedoksi. Vastaanottaja voi kiistää olettaman, jonka mukaan asiakirjat on annettu tiedoksi seitsemäntenä päivänä lähettämispäivästä, kun asiakirjat on lähetetty postitse, tai kolmantena päivänä lähettämispäivästä, kun ne on lähetetty sähköisesti, sellaisten objektiivisten seikkojen perusteella, jotka ovat hänestä riippumattomia ja jotka ovat estäneet häntä vastaanottamasta kyseisiä asiakirjoja ilmoitetussa osoitteessa.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Asetuksen liitteessä I olevaa vakiolomaketta käyttäen laadittu todistus asiakirjojen tiedoksiannosta hyväksytään, jos se toimitetaan latvian tai englannin kielellä.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Latviassa asiakirjat annetaan tiedoksi asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, ja jokaisesta asiakirjojen tiedoksiantoa koskevasta pyynnöstä on maksettava 133,33 euroa (ml. alv). Maksu on tehtävä pankkisiirrolla, ja em. kiinteämääräisen maksun maksaja vastaa myös välityspalkkiosta, jos pankki sellaisen perii.

Pankkiyhteystiedot:

rekisterinumero: 90001497619

(16. joulukuuta 2019 alkaen) Virallinen osoite: Lāčplēša iela 27-32, Rīga, LV-1011, Latvija

Pankki: Swedbank AS

Tilinumero: LV93HABA0551038096742

SWIFT-koodi: HABALV22

Maksun tarkoitus: vastaanottajaa koskevat tiedot

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Latvia vastustaa asiakirjojen tiedoksiantamista diplomaattiteitse paitsi silloin, kun asiakirjat annetaan tiedoksi kyseisen jäsenvaltion kansalaisille.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Latvian lainsäädännön mukaan asiakirjojen tiedoksiantaminen asetuksen 20 artiklan mukaisesti ei ole sallittua.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Sen estämättä, mitä asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, latvialainen tuomioistuin tai tuomari voi antaa tuomion, vaikka todistusta tiedoksiannosta tai ilmoitusta asiakirjojen antamisesta vastaanottajalle ei olisi saatu, jos asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät. Latviassa ei ole erityistä määräaikaa, jonka jälkeen vastaajan vapauttamista muutoksenhakuajan päättymisen aiheuttamista seuraamuksista koskevia pyyntöjä ei hyväksytä, edellyttäen, että asetuksen 22 artiklan 4 kohdassa vahvistetut ehdot täyttyvät.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Latvian tasavalta pitää voimassa kahta sopimusta:

1) Latvian tasavallan ja Puolan tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisissa asioissa;

2) Latvian tasavallan, Viron tasavallan ja Liettuan tasavallan välinen sopimus oikeusavusta ja oikeussuhteista.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 15/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.