Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Kaikilla Liettuan tasavallan yleisillä tuomioistuimilla, jotka käsittelevät siviili- ja kauppaoikeudellisia asioita, on toimivalta toimittaa asiakirjoja vieraalle valtiolle asetuksen mukaisesti:

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetty elin, joka ottaa vastaan tiedoksiantopyyntöjä muista jäsenvaltioista, on Liettuan haastemiesyhdistys (Lietuvos antstolių rūmai).

Liettuan haastemiesyhdistyksen yhteystiedot:

Osoite: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuva

Puhelin: +370 5 2750067, +370 5 2750068
Sähköpostiosoite: info@antstoliurumai.lt

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Jos asiakirjojen toimittaminen ei ole mahdollista hajautetun tietojärjestelmän häiriön tai poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, vastaanottava viranomainen voi ottaa asiakirjat vastaan postitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liettuan tasavalta hyväksyy liettuan lisäksi myös englannin kielellä täytetyt lomakkeet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Asetuksen 4 artiklassa säädettyjä tehtäviä hoitava keskusviranomainen on Liettuan tasavallan oikeusministeriö (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija).

Liettuan oikeusministeriön yhteystiedot ovat seuraavat:

Osoite: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuva

Puhelin: + 370 600 38 904

Sähköpostiosoite: rastine@tm.lt

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetty elin, jolle muiden jäsenvaltioiden lähettävät viranomaiset voivat esittää pyyntöjä tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämiseksi, on Liettuan haastemiesyhdistys.

Liettuan haastemiesyhdistyksen yhteystiedot:

Osoite: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuva

Puhelin: +370 5 2750067, +370 5 2750068
Sähköpostiosoite: info@antstoliurumai.lt

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Liettuan tasavalta hyväksyy liettuan lisäksi myös englannin kielellä täytetyt lomakkeet.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

-

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Liettuan lainsäädännössä ei säädetä asiakirjojen tiedoksiantoa koskevista erityisistä määräajoista.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Liettuan tasavallassa asetuksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyt kielet ovat liettua ja englanti.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Kertaluonteinen kiinteämääräinen maksu on 110 euroa.

Maksu suoritetaan vastaanottavan viranomaisen eli Liettuan haastemiesyhdistyksen tilille:

Lietuvos antstolių rūmai

Osoite: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lietuva

Pankkiyhteystiedot: Luminor Bank AB, pankkikoodi 40100, SWIFT-koodi AGBLLT2X, tilinumero: LT92 4010 0424 0031 5815, oikeushenkilötunnus 126198978.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

-

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Oikeudenkäyntiasiakirjojen suora tiedoksianto asetuksen 20 artiklan mukaisesti ei ole sallittua Liettuan tasavallassa.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Liettuan tasavallan tuomioistuimet voivat antaa asiassa tuomion, vaikka haastehakemuksen tiedoksiantoa tai toimittamista koskevaa todistusta tai vastaavaa asiakirjaa ei olisi saatu, jos kaikki asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Asetuksen 22 artiklan 4 kohdassa säädetyissä tapauksissa (22 artiklan 5 kohdassa säädettyä poikkeusta lukuun ottamatta) vastaajalla on oikeus hakea muutoksenhakua koskevan määräajan pidentämistä. Hakemusta ei kuitenkaan oteta käsiteltäväksi, jos tuomion antamisesta on kulunut yli vuosi.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Liettua ei ole tehnyt muiden jäsenvaltioiden kanssa asetuksen 29 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sopimuksia, joiden tavoitteena on nopeuttaa tai yksinkertaistaa edelleen asiakirjojen lähettämistä, eikä se suunnittele tällaisten sopimusten tekemistä.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

-
Päivitetty viimeksi: 17/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.