Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Luxemburg

Sisällön tuottaja:
Luxemburg

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Luxemburg

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Asiakirjojen tiedoksiannosta suoraan vastaanottajalle vastaavat haastemiehet.

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

Luxemburgin haastemiesyhdistys

Asiakirjojen tiedoksiannosta postin välityksellä vastaavat puolestaan tuomioistuinten kirjaajat (greffier).

Lisätietoja on saatavilla seuraavalla sivustolla:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Haastemiehet ovat ainoat vastaanottavat viranomaiset.

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

Luxemburgin haastemiesyhdistys

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Käytettävissä olevat asiakirjojen vastaanottotavat:

postilähetykset, sähköposti, faksi, puhelin.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Ranska ja saksa.

4 artikla – Keskusviranomainen

Keskusyksikkö on syyttäjänvirasto (Parquet Général), joka toimii korkeimman oikeuden (Cour supérieure de Justice) yhteydessä.

Parquet Général (Yleinen syyttäjä)

Cité judiciaire

Bâtiment CR

Postiosoite: L-2080 Luxembourg

Puh. (+352-47) 59 81 23 36

Faksi: (+352-47) 05 50

Sähköposti: parquet.general@justice.etat.lu

Kielitaito: ranska ja saksa

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Luxemburgin on 7 artiklan mukaan annettava 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua apua sen henkilön osoitteen löytämiseksi, jolle oikeudenkäynti- tai muu asiakirja on annettava tiedoksi.

Haastemiehet ovat nimettyjä viranomaisia, joille lähettävät viranomaiset voivat osoittaa pyyntöjä tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä varten.

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

Luxemburgin haastemiesyhdistys

Luxemburg toteaa 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti, että jos tiedoksiantopyyntö toimitetaan haastemiehille näiden toimiessa vastaanottavan viranomaisen ominaisuudessa, haastemiehet toimittavat omasta aloitteestaan luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden osoitetietoja koskevia pyyntöjä käytössään oleviin tietokantoihin tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea. Jos haastemiehen maantieteellisen toimivallan alueella on uusi virallinen osoite, hän antaa asiakirjan tiedoksi kyseiseen uuteen osoitteeseen.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Luxemburg hyväksyy lomakkeet (A-lomake), jotka on täytetty joko ranskaksi tai saksaksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Luxemburg ilmoittaa, että sen lainsäädännön mukaan asiakirja on annettava tiedoksi tietyn ajan kuluessa, kuten 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/1784 12 artiklan 5 kohdassa ja 13 artiklan 2 kohdassa säädetään.

Kun asiakirja annetaan tiedoksi suoraan vastaanottajalle (signification), tiedoksiantoasiakirjaan merkitään tiedoksiantopäivämäärä eli päivä, jona tiedoksianto on luovutettu vastaanottajalle tämän kotipaikassa tai jona tiedoksianto on jätetty vastaanottajan kotipaikkaan.

Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta vastaan tiedoksiannettavaa asiakirjaa, haastemies tekee tästä merkinnän tiedoksiantoasiakirjaan. Tässä tapauksessa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona asiakirja on esitetty vastaanottajalle.

Jos henkilöllä, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, ei ole kotipaikkaa eikä hänen asuinpaikkansa ole tiedossa, haastemies laatii pöytäkirjan, jossa hän selostaa, millä tavoin hän on pyrkinyt selvittämään vastaanottajan olinpaikan. Pöytäkirjan laatiminen vastaa asiakirjan tiedoksiantoa.

Kun asiakirja annetaan tiedoksi postin välityksellä (notification), Luxemburgin järjestelmässä otetaan huomioon kaksi eri päivämäärää.

Tämä tarkoittaa, että tiedoksiannon katsotaan tapahtuvan lähettäjän ja vastaanottajan kannalta eri päivinä.

Lähettäjän kannalta tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona tiedoksianto on lähetetty.

Vastaanottajan kannalta tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona tiedoksianto on luovutettu hänelle.

Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta kirjattua kirjettä vastaan, postitoimihenkilö tekee tästä merkinnän vastaanottotodistukseen ja palauttaa kirjatun kirjeen ja vastaanottotodistuksen lähettäjälle. Tässä tapauksessa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen päivänä, jona asiakirja on esitetty vastaanottajalle.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Luxemburg hyväksyy lomakkeet, jotka on täytetty joko ranskaksi tai saksaksi.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tiedoksiannosta perittävä kiinteämääräinen maksu on 165 euroa.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Luxemburg ei hyväksy diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantamista suoraan vastaanottajalle toisen jäsenvaltion alueella.

Luxemburg vastustaa myös muiden jäsenvaltioiden diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa asiakirjojen tiedoksiantamista Luxemburgin alueella, paitsi jos asiakirja on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Luxemburg hyväksyy 25 päivänä marraskuuta 2020 annetun asetuksen (EU) 2020/1784 20 artiklassa tarkoitetun asiakirjojen suoran tiedoksiannon.

Oikeusministeriöllä ei ole toimivaltaa tässä asiassa. Siksi oikeusministeriöön ei pidä toimittaa mitään asiakirjojen tiedoksiantoon liittyviä viestejä tai tiedoksiannettavia asiakirjoja.

Asiakirjojen tiedoksiannosta suoraan vastaanottajalle vastaavat haastemiehet.

Vastaanottavan valtion haastemies ei vastaa siitä, täyttääkö lähettäjän hänelle tiedoksiantamista varten toimittama asiakirja sille asetetut muotoa tai sisältöä koskevat vaatimukset. Hän on vastuussa ainoastaan vastaanottavassa valtiossa tiedoksiantamiseen sovellettavien muotovaatimusten ja muiden yksityiskohtaisten sääntöjen noudattamisesta.

Haastemiehiä voi hakea tältä sivustolta:

Luxemburgin haastemiesyhdistys

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Luxemburg ilmoittaa, että asetuksen 22 artiklan 1 kohdan säännöksistä riippumatta Luxemburgin tuomioistuimet voivat tehdä asiassa päätöksen, jos artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Luxemburg täsmentää 22 artiklan 4 kohdan nojalla, että hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi voidaan jättää tutkimatta, jos sitä ei ole esitetty tuomioistuimen määrittämän kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun asianomainen on saanut tiedon päätöksestä tai kun syy, jonka vuoksi hän ei ole voinut toimia, on lakannut olemasta voimassa. Hakemus on esitettävä viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tiedoksiantamispäivästä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei sovelleta.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 22/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.