Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Office of the State Advocate (valtionasiamiehen toimisto)
Osoite: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Puhelin: +35622265000
Sähköposti: info@stateadvocate.mt

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Office of the State Advocate (valtionasiamiehen toimisto)
Osoite: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Puhelin: +35622265000
Sähköposti: info@stateadvocate.mt

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Kirjattu kirje. Alkuperäiset asiakirjat sekä liite 1 ja pankin maksukuitti toimitetaan postitse. Kopiot voidaan lähettää etukäteen sähköpostitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Malta ja englanti.

4 artikla – Keskusviranomainen

Office of the State Advocate (valtionasiamiehen toimisto)
Osoite: 16, Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Puhelin: +35622265000
Sähköposti: info@stateadvocate.mt

Maantieteellinen toimivalta: Malta ja Gozo

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

7 artiklan 1 kohdan c alakohta – oikeushenkilön päätoimipaikan osoite on saatavilla tekemällä hakuja rekisterissä Maltan kaupparekisterin verkkosivustolla osoitteessa

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Sähköinen järjestelmä helpottaa niiden luonnollisten henkilöiden pääsyä rekisteriin, jotka haluavat saada tietoja yrityksistä, säätiöistä ja yhdistyksistä. Osa rekisterin tiedoista on maksutta kaikkien käytettävissä (julkiset tiedot). Tällaisia tietoja ovat muun muassa yritysten nimet ja rekisterinumerot, päätoimipaikan osoite ja perustamispäivä. Kuka tahansa voi hakea yritystä joko yrityksen rekisterinumeron tai yrityksen nimen tai sen osan avulla.

Ulkomainen lähettävä viranomainen voi pyytää Maltan vastaanottavaa viranomaista selvittämään luonnollisen henkilön tiedoksianto-osoitteen lähettämällä avunantopyynnön seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: info@stateadvocate.mt Pyynnössä on mainittava asianomaisen henkilön etu- ja sukunimen lisäksi tämän henkilönumero.

Omasta aloitteestaan Maltan vastaanottava viranomainen i) ei toimita osoitetietoja koskevia pyyntöjä ii) eikä anna tällaista apua.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Malta ja englanti.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta, joka koskee liitteessä I olevan L-lomakkeen kääntämistä kolmannen maan kielelle, ei sovelleta Maltaan.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Asetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta, jossa viitataan 12 artiklan 5 kohtaan ja 13 artiklan 2 kohtaan, ei sovelleta Maltaan, koska kansallisessa lainsäädännössä ei säädetä tällaisesta erityisestä määräajasta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Malta ja englanti.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Maltan lainsäädännön mukaan jokaisesta asiakirjojen tiedoksiantoa Maltassa koskevasta pyynnöstä veloitetaan kiinteä 50 euron maksu. Tiedoksiantopyyntöön on liitettävä maksutosite. Asiakirjat palautetaan käsittelemättä, jos tiedonantopyynnön ohella ei toimiteta pankin kuittia todisteena maksun suorittamisesta. Tilisiirto osoitetaan valtionasiamiehen toimistolle (Office of the State Advocate) ja suoritetaan seuraavalle pankkitilille:

Pankin nimi: Central Bank of Malta

Tilin nimi: AG Office – Receipt of Service Documents

Tilinumero: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT-koodi: MALTMTMT

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Malta vastustaa diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa asiakirjojen tiedoksiantamista.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Valtionasiamiehen toimisto yhdessä oikeusviraston (Court Services Agency) kanssa.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tämä ei ole mahdollista, koska todistus tiedoksiannosta vaaditaan. Jos kuitenkin annetaan tuomio sellaista henkilöä vastaan, jolle ei ole annettu haastetta tiedoksi asianmukaisesti etukäteen, hän voi kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona sai tiedon tuomiosta, pyytää, että asia käsitellään uudelleen.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei sovelleta.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.