Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Swipe to change

  Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

  Puola

  Sisällön tuottaja:
  Puola

  3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

  Asiaa käsittelevä tuomioistuin: alioikeus (sąd rejonowy), aluetuomioistuin (sąd okręgowy), muutoksenhakutuomioistuin (sąd apelacyjny) tai korkein oikeus (Sąd Najwyższy).

  3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

  Alioikeus, jonka tuomiopiirissä asiakirja on annettava tiedoksi.

  3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

  Asiakirjat voidaan lähettää postitse.

  3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

  Lomakkeet voidaan täyttää puolan lisäksi myös englanniksi tai saksaksi.

  4 artikla – Keskusviranomainen

  Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto)

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, puh: +48 22 23 90 870

  Sähköposti: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

  7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

  Yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla osoite voidaan selvittää 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä 1 kohdan c alakohdan kanssa

  Luonnollisten henkilöiden asuinpaikan osoitteet:

  henkilö, jolla on oikeudellinen intressi selvittää sen henkilön osoite, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, voi pyytää osoitteen selvittämistä kaupungin pormestarilta/kaupunginjohtajalta. Tiedot voidaan saada toimittamalla hakemus. Hakemus voidaan jättää vain yhdelle kunnalliselle viranomaiselle, ja siitä peritään 31 Puolan zlotyn suuruinen maksu (sen kunnan tilille, jolle hakemus on jätetty), jonka maksamisesta on esitettävä todiste. Hakijan on myös osoitettava se oikeudellinen intressi, jonka perusteella rekisterin tiedot voidaan toimittaa hänelle. Tämä intressi voidaan osoittaa asiakirjalla, jossa vahvistetaan oikeudellinen velvoite toteuttaa tietty toimi (esim. hakemus, haastemiehen kirje, sopimus).

  Yritysten osoitteet (julkiset yritykset, henkilöyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, rajavastuuyhtiöt ja osakeyhtiöt, osuuskunnat, valtion omistamat yritykset, tutkimusyksiköt, ulkomaiset yritykset ja niiden sivuliikkeet sekä keskinäiset yhtiöt):

  tiedot ovat saatavilla verkossa kansallisen tuomioistuinrekisterin (Krajowy Rejestr Sądowy) ylläpitämässä rekisterissä. Rekisteriä ylläpidetään viranomaisten toiminnan avoimuutta koskevien sääntöjen mukaisesti (jokaisella on oikeus tutustua rekisterissä kerättyihin tietoihin).

  Verkossa saatavilla olevat tiedot löytyvät seuraavilta sivuilta:

  Taloudellista toimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot kerätään keskuskaupparekisteriin (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej), joka on julkisesti saatavilla.

  7 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot

  Täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen vastaanottavalla viranomaisella (vastaanottava viranomainen Puolassa) ei ole velvollisuutta pyytää eikä se periaatteessa pyydä rekistereitä vahvistamaan osoitetta, jos vastaanottavan viranomaisen ilmoittama osoite osoittautuu vääräksi. Käytännössä, jos viranomainen katsoo sen aiheelliseksi, se voi arvioida, onko osoitteessa ilmeinen virhe, tai jos lähettävä viranomainen ilmoittaa, että sen tiedossa oleva osoite on peräisin julkisesti saatavilla olevasta rekisteristä, se voi tarkistaa rekisteritietojen perusteella, onko osoite edelleen voimassa.

  8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

  Lomakkeet voidaan täyttää puolan lisäksi myös englanniksi tai saksaksi.

  12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

  Ei sovelleta.

  13 artikla – Tiedoksiantopäivä

  Ei sovelleta.

  14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

  Vakiolomake voidaan täyttää puolan, englannin tai saksan kielellä.

  15 artikla – Tiedoksiantokulut

  Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
  Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

  Asiakirjojen tiedoksiannosta ei peritä maksuja.

  17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

  Puola vastustaa asiakirjojen tiedoksiantamisen toimittamista konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä alueellaan, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

  19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

  Ei sovelleta.

  20 artikla – Suora tiedoksianto

  Puola vastustaa tämän säännöksen mukaista tiedoksiantoa alueellaan.

  22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

  Hakemus, joka on jätetty vuoden kuluttua määräajan päättymisestä, voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan poikkeustapauksissa.

  29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

  Ei sovelleta.

  33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

  Ei sovelleta.

  Päivitetty viimeksi: 27/05/2024

  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.