Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Puola

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Asiaa käsittelevä tuomioistuin: alioikeus (sąd rejonowy), aluetuomioistuin (sąd okręgowy), muutoksenhakutuomioistuin (sąd apelacyjny) tai korkein oikeus (Sąd Najwyższy).

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Alioikeus, jonka tuomiopiirissä asiakirja on annettava tiedoksi.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Asiakirjat voidaan lähettää postitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Lomakkeet voidaan täyttää puolan lisäksi myös englanniksi tai saksaksi.

4 artikla – Keskusviranomainen

Ministerstwo Sprawiedliwości / Departament Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego (oikeusministeriön kansainvälisen yhteistyön ja ihmisoikeuksien osasto)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, puh: +48 22 23 90 870

Sähköposti: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Yksityiskohtaiset tiedot, joiden avulla osoite voidaan selvittää 7 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti yhdessä 1 kohdan c alakohdan kanssa

Luonnollisten henkilöiden asuinpaikan osoitteet:

henkilö, jolla on oikeudellinen intressi selvittää sen henkilön osoite, jolle asiakirja on annettava tiedoksi, voi pyytää osoitteen selvittämistä kaupungin pormestarilta/kaupunginjohtajalta. Tiedot voidaan saada toimittamalla hakemus. Hakemus voidaan jättää vain yhdelle kunnalliselle viranomaiselle, ja siitä peritään 31 Puolan zlotyn suuruinen maksu (sen kunnan tilille, jolle hakemus on jätetty), jonka maksamisesta on esitettävä todiste. Hakijan on myös osoitettava se oikeudellinen intressi, jonka perusteella rekisterin tiedot voidaan toimittaa hänelle. Tämä intressi voidaan osoittaa asiakirjalla, jossa vahvistetaan oikeudellinen velvoite toteuttaa tietty toimi (esim. hakemus, haastemiehen kirje, sopimus).

Yritysten osoitteet (julkiset yritykset, henkilöyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, rajavastuuyhtiöt ja osakeyhtiöt, osuuskunnat, valtion omistamat yritykset, tutkimusyksiköt, ulkomaiset yritykset ja niiden sivuliikkeet sekä keskinäiset yhtiöt):

tiedot ovat saatavilla verkossa kansallisen tuomioistuinrekisterin (Krajowy Rejestr Sądowy) ylläpitämässä rekisterissä. Rekisteriä ylläpidetään viranomaisten toiminnan avoimuutta koskevien sääntöjen mukaisesti (jokaisella on oikeus tutustua rekisterissä kerättyihin tietoihin).

Verkossa saatavilla olevat tiedot löytyvät seuraavilta sivuilta:

Taloudellista toimintaa harjoittavia luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot kerätään keskuskaupparekisteriin (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej), joka on julkisesti saatavilla.

7 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tiedot

Täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen vastaanottavalla viranomaisella (vastaanottava viranomainen Puolassa) ei ole velvollisuutta pyytää eikä se periaatteessa pyydä rekistereitä vahvistamaan osoitetta, jos vastaanottavan viranomaisen ilmoittama osoite osoittautuu vääräksi. Käytännössä, jos viranomainen katsoo sen aiheelliseksi, se voi arvioida, onko osoitteessa ilmeinen virhe, tai jos lähettävä viranomainen ilmoittaa, että sen tiedossa oleva osoite on peräisin julkisesti saatavilla olevasta rekisteristä, se voi tarkistaa rekisteritietojen perusteella, onko osoite edelleen voimassa.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Lomakkeet voidaan täyttää puolan lisäksi myös englanniksi tai saksaksi.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Ei sovelleta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Vakiolomake voidaan täyttää puolan, englannin tai saksan kielellä.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Tämän sivun alkukielistä versiota puola on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Asiakirjojen tiedoksiannosta ei peritä maksuja.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Puola vastustaa asiakirjojen tiedoksiantamisen toimittamista konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä alueellaan, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Puola vastustaa tämän säännöksen mukaista tiedoksiantoa alueellaan.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Hakemus, joka on jätetty vuoden kuluttua määräajan päättymisestä, voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan poikkeustapauksissa.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei sovelleta.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 25/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.