Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

  • paikalliset alioikeudet (tribunais judiciais de comarca)
  • rekisterinpitäjät (conservadores)
  • notaarit (notários)
  • haastemiehet (agentes de execução) ja
  • oikeudelliset edustajat (mandatários judiciais).

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

i. toimivaltaisen paikallisen alioikeuden yleisten asioiden jaosto (juízo de competência genérica) tai siviilioikeudellisten asioiden jaosto (juízo local cível) (jos sellainen on) ja

ii. haastemiehet (agentes de execução: OSAE - Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução)

Tähän artiklaan liittyvien toimivaltaisten viranomaisten luettelon saa esiin seuraavasta linkistä.
Toimivaltaisten viranomaisten luettelo

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Postitse.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Portugali, espanja ja englanti.

4 artikla – Keskusviranomainen

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Puhelin: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faksi: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Sähköpostiosoite: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: https://dgaj.justica.gov.pt/

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Sovellettaessa 7 artiklan 1 kohdan a alakohtaa nimetty viranomainen, jolle lähettävät viranomaiset voivat osoittaa pyynnön tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämiseksi, on:

Direção-Geral da Administração da Justiça

Av. D. João II, 1.08.01 D/E – Pisos 0, 9 a 14

PT - 1990-097 LISBOA

Puhelin: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faksi: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

Sähköpostiosoite: correio@dgaj.mj.pt

Verkkosivut: https://dgaj.justica.gov.pt/

Sovellettaessa 7 artiklan 2 kohdan c alakohtaa vastaanottavien viranomaisten osalta:

  • toimivaltaisen paikallisen alioikeuden yleisten asioiden jaosto (juízo de competência genérica) tai siviilioikeudellisten asioiden jaosto (juízo local cível) (jos sellainen on): jotta asiakirjat voidaan antaa tiedoksi silloin, kun tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite on virheellinen, vastaanottava viranomainen soveltaa kansallisiin riita-asioihin liittyvissä vastaavissa tilanteissa sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä eli Portugalin siviiliprosessilain 226 ja 236 §:ää
  • haastemiehet (agentes de execução): pyyntöjä tehdään kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin, jos tällaisia rekistereitä tai tietokantoja on, tiedoksiannon kohteena olevan henkilön uuden osoitteen selvittämiseksi.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Portugali, espanja ja englanti.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Jos liitteessä I oleva lomake L käännetään jonkin kolmannen maan kielelle, käännös toimitetaan komissiolle, jotta se voidaan asettaa saataville Euroopan oikeusportaalissa.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Asetuksen 12 artiklan 5 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan soveltamisessa noudatetaan Portugalin siviililain 323 §:n säännöksiä. Niiden mukaan vanhentumisajan kuluminen keskeytyy viisi päivää tiedoksiantopyynnön jälkeen, jos asiakirjojen tiedoksianto ei ole ollut mahdollista pyynnön esittäjästä riippumattomista syistä.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Portugali, espanja ja englanti.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevien oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantamisesta ei yleensä peritä maksuja tai kuluja, jos asiakirjat toimitetaan tuomioistuimille.

Jos oikeusvirkamies tai haastemies toimittaa tiedoksiannon henkilökohtaisesti, peritään kuitenkin seuraavat maksut:

1. Haastemiehet (agentes de execução)

Suoritettu tiedoksianto: 76 euroa

Suorittamatta jäänyt tiedoksianto (esim. tiedoksiannon kohteena oleva henkilö ei asu kyseisessä osoitteessa / osoitetta ei ole olemassa): 50,50 euroa

2. Oikeusvirkamiehet:

Suoritettu tiedoksianto: 51 euroa

Suorittamatta jäänyt tiedoksianto (esim. tiedoksiannon kohteena oleva henkilö ei asu kyseisessä osoitteessa / osoitetta ei ole olemassa): ei veloitusta.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Portugali vastustaa toisen jäsenvaltion diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamaa oikeudenkäynti- tai muiden asiakirjojen tiedoksiantoa alueellaan. Tällainen tiedoksianto hyväksytään vain silloin, kun vastaanottaja on kyseisen jäsenvaltion kansalainen.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Ei sovelleta.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Portugalin tuomioistuimet voivat 22 artiklan 1 kohdan säännöksistä huolimatta ratkaista asian, jos kaikki kyseisen artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät.

Portugalissa sovelletaan 22 artiklan 4 kohtaa siten, että hakemus muutoksenhakuajan umpeenkulumisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi on tehtävä vuoden kuluessa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen antamisesta. Tämän määräajan jälkeen esitettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Portugalin tasavallan ja Espanjan kuningaskunnan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa (Acordo entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha relativo à Cooperação Judiciária em Matéria Penal e Civil, tehty 19.11.1997)

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 03/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.