Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Oikeudenkäyntiasiakirjoja lähettäviä viranomaisia ovat kaikki Romanian tuomioistuimet eli alueelliset tuomioistuimet (judecătorie), alioikeudet (tribunal), muutoksenhakutuomioistuimet (curte de apel) ja korkein oikeus (Înalta Curte de Casație și Justiție).

Muita asiakirjoja lähettäviä viranomaisia ovat ne alueelliset tuomioistuimet, joiden tuomiopiirissä notaari tai haastemies toimii.

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa koskevat pyynnöt Euroopan unionin jäsenvaltioista ottaa vastaan vastaanottajan koti- tai toimipaikan alueellinen tuomioistuin.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Posti. Faksi.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Romania hyväksyy romaniaksi täytettyjen lomakkeiden lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Oikeusministeriö (Ministerul Justiției)

Kansainvälisen oikeuden ja oikeudellisen yhteistyön osasto (Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară)

Siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehtävän kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön osasto (Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741, Romania

Puhelin: sihteeristö +40-37 204 10 77, faksi: +40-37 204 1079; Sähköposti: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Henkilötietoja voidaan antaa vain, jos sille on pätevä oikeusperuste. Pätevänä oikeusperusteena pidetään henkilötietopyyntöä, joka on saatu poliisin elimiltä, puolustusministeriöltä, syyttäjänvirastolta, oikeuslaitokselta tai laitoksilta, jotka ovat erikoistuneet alaikäisten tai muiden suojeluun oikeutettujen henkilöiden sosiaaliseen suojeluun, tai luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä, joiden oikeutettu etu todistetaan asiakirjoin, joista käy ilmi pätevän oikeusperusteen olemassaolo. Jos pätevää oikeusperustetta ei ole, henkilötietoja voidaan antaa ainoastaan, jos rekisteröity on etukäteen antanut nimenomaisen ja yksiselitteisen suostumuksensa.

Ellei edellä esitetystä muuta johdu, 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti luonnollisen henkilön, joka on Romanian kansalainen, Romaniassa sijaitsevaa osoitetta koskevat tietopyynnöt voidaan osoittaa henkilörekistereistä ja tietokantojen hallinnasta vastaavalle osastolle (Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date – DEPABD) osoitteeseen str. Obcina Mare nr. 2, Sector 6, Bucureşti, Romania. Sähköposti: depabd@mai.gov.ro; verkkosivut: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Lisäksi 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti oikeushenkilön sääntömääräisen kotipaikan osoitetietoja voidaan pyytää sähköisesti kansallisen kaupparekisteriviraston (Oficiul Național al Registrului Comerțului) InfoCert-palvelusta. Kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalin käyttöä varten on perustettava Recom Online -portaalin käyttäjätili. Kun tili on luotu, käyttäjä pääsee tarkastelemaan tietoja maksutta tai maksua vastaan pyydetyn palvelun tyypistä riippuen. Lisätietoja on saatavilla täältä.

Alueellinen tuomioistuin (vastaanottava viranomainen) ei ole viran puolesta velvollinen hakemaan asiakirjojen vastaanottajan nykyistä osoitetta, jos hakemuksessa ilmoitettu osoite ei ole oikea.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Romania hyväksyy romaniaksi täytettyjen lomakkeiden lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Ei sovelleta.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Romania hyväksyy romaniaksi täytettyjen lomakkeiden lisäksi englanniksi tai ranskaksi täytetyt vakiolomakkeet.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Ei sovelleta.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Romanian mukaan diplomaattiset edustajat tai ulkomaiden konsulaattien viranomaiset voivat antaa oikeudenkäynti- ja muita asiakirjoja tiedoksi Romanian valtion alueella ainoastaan edustamansa valtion kansalaisille.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Siviiliprosessilain 154 §:n 5 momentin mukaan haastemiehet voivat antaa oikeudenkäyntiasiakirjat suoraan tiedoksi asianosaisen pyynnöstä ja kustannuksella. Haastemiesten on noudatettava siviiliprosessilaissa säädettyjä haasteen toimittamista ja oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa koskevia menettelyvaatimuksia.

Romanian lainsäädännössä säädetään henkilön mahdollisuudesta toimittaa tietyissä tilanteissa muita kuin oikeudenkäyntiasiakirjoja suoraan haastemiehen välityksellä (esim. siviililain 1522 §:n 2 momentti – vaatimus velalliselle kirjallisella ilmoituksella).

Haastemiesrekisteriin voi tutustua seuraavassa osoitteessa.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

22 artiklan 4 kohta

Hakemusta muutoksenhakuajan päättymisen aiheuttamista seuraamuksista vapauttamiseksi ei voida hyväksyä, jos se on tehty määräajan jälkeen eli yli vuoden kuluttua tuomion antamisesta.

22 artiklan 2 kohta

Romanialainen tuomioistuin voi antaa tuomion, vaikka se ei ole saanut todistusta haastehakemuksen tai sitä vastaavan asiakirjan tiedoksiannosta tai toimittamisesta, jos kaikki 22 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei sovelleta.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 26/06/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.