Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Tuomioistuimet ja notaarit (perintömenettelyissä ja menettelyissä, jotka koskevat kadonneen tai tuhoutuneen asiakirjan mitätöintiä ja korvaamista uudella (konanie o umorení listiny))

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Piirituomioistuimet (okresné súdy)

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Postitse paperimuodossa lähetyt asiakirjat

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Slovakia hyväksyy slovakin ohella tšekin ja englannin kielellä täytetyt lomakkeet.

4 artikla – Keskusviranomainen

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

Slovakian oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)

Kansainvälisen yksityisoikeuden osasto (Odbor medzinárodného práva súkromného)

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovakia

Puhelin: (421) 2 888 91 111

Faksi: (421) 2 888 91 604

Sähköposti: civil.inter.coop@justice.sk

Verkkosivut: https://www.justice.gov.sk

Kielet: Slovakki, tšekki, englanti ja ranska

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantiranska.

7 artiklan 2 kohdan a alakohta

Slovakia antaa 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua apua. Viranomaisia, joille asuinpaikan selvittämispyyntö on osoitettava, ovat piirituomioistuimet (okresné súdy). Tällainen pyyntö voidaan osoittaa mille tahansa piirituomioistuimelle. Kaikki piirituomioistuimet ovat myös 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja vastaanottavia viranomaisia.

7 artiklan 2 kohdan c alakohta

Slovakian vastaanottavat viranomaiset pyytävät omasta aloitteestaan kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin sisältyviä osoitetietoja tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Slovakia hyväksyy slovakin ohella tšekin ja englannin kielellä täytetyt lomakkeet.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Ei sovelleta

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Slovakia hyväksyy slovakin ohella tšekin ja englannin kielellä täytetyt lomakkeet.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Asiakirjojen tiedoksiantamisesta vastaa ensisijaisesti se tuomioistuin, jolle pyyntö on esitetty. Tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi kuitenkin antaa tiedoksiantamisen haastemiehen tehtäväksi. Jos kyseessä on tuomioistuimen valtuuttama ulosottomies (súdny exekútor), tiedoksiantamisesta peritään kiinteä 10 euron maksu asiakirjaa kohti.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Slovakia vastustaa oikeudenkäyntiasiakirjojen tiedoksiantoa konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä, paitsi jos asiakirjat on annettava tiedoksi sen jäsenvaltion kansalaisille, josta asiakirjat ovat peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Slovakian lainsäädännössä ei sallita asiakirjan tiedoksiantoa sähköpostitse, jos kyse on henkilökohtaisesti tiedoksiannettavista asiakirjoista.

  • Riita-asiain siviiliprosessilain 160/2015 (Civilný sporový poriadok) mukaan seuraavat asiakirjat on annettava tiedoksi henkilökohtaisesti:

– kanteen muuttamista koskeva tuomioistuimen määräys, jos asianosaiset eivät olleet läsnä oikeudenistunnossa, jossa muutos tehtiin (riita-asiain siviiliprosessilain 142 §:n 2 momentti),

– kanne liitteineen, jos tuomioistuin ei ole hylännyt kannetta tai tehnyt päätöstä käsittelyn lopettamisesta (riita-asiain siviiliprosessilain 167 §:n 1 momentti),

– vastinekirjelmä, jos vastaaja ei tunnusta vaadetta kokonaisuudessaan (riita-asiain siviiliprosessilain 167 §:n 3 momentti),

– kantajan vastaus 167 §: n 3 momentin mukaiseen vastineeseen (riita-asiain siviiliprosessilain 167 §:n 4 momentti),

– kutsu saapua valmisteluistuntoon (riita-asiain siviiliprosessilain 169 §:n 2 momentti),

– tuomio (riita-asiain siviiliprosessilain 223 §:n 1 momentti),

– maksamismääräys ja siihen liittyvä kanne (riita-asiain siviiliprosessilain 266 §:n 1 momentti),

– vastaajan maksamismääräykseen antama vastine, joka annetaan tiedoksi kantajalle (riita-asiain siviiliprosessilain 267 §:n 5 momentti)

– riita-asiain siviiliprosessilain 273 §:n c alamomentin mukainen määräys vastata kanteeseen kirjallisesti tietyn ajan kuluessa ja esittää tässä vastineessa ratkaisevat seikat, joihin vedotaan, ja liittää mukaan asiakirjat, joihin viitataan, sekä mainita todisteet vastineessa esitettyjen seikkojen tueksi riita-asiain siviiliprosessilain 273 §:n a alamomentissa tarkoitetulla tavalla.

  • Muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 161/2015 (Civilný mimosporový poriadok) mukaan seuraavat asiakirjat on annettava tiedoksi henkilökohtaisesti:

– menettelyn aloittamista koskeva määräys, joka annetaan tiedoksi asianosaisille, jos asia on pantu vireille viran puolesta (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 27 §),

– muutettu menettelyn vireillepanoasiakirja, jos asianosaiset eivät olleet läsnä istunnossa, jossa muutos tehtiin (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 28 §),

– päätöslauselma, jos sillä annetaan ratkaisu oikeudenkäynnin pääasiassa (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 45 §),

– määräys, joka annetaan menettelyssä alaikäisen palauttamisesta toiseen maahan silloin, kun lapsi on viety pois tai jätetty palauttamatta luvattomasti, ja jolla sitä henkilöä, joka hakijan mukaan on rikkonut oikeutta, vaaditaan esittämään huomautuksensa kirjallisesti (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 131 §:n 2 momentti),

– ilmoitus ja tarvittavat tiedot perintöä koskevassa menettelyssä henkilöille, joita voidaan kohtuudella pitää perillisinä, heidän perintöoikeudestaan ja mahdollisuudesta kieltäytyä perinnöstä, jos tuomioistuin ei ole antanut tällaista ilmoitusta ja tietoja suullisesti pöytäkirjaan merkittäviksi (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 189 §:n 2 momentti);

– ilmoitus varojen luovuttamista koskevasta pyynnöstä menettelyssä, joka koskee notaarille velvoitteen täyttämistä varten talletettujen varojen luovuttamisen vastustamista, kun on kyse 335 §:n a tai b alamomentissa tarkoitetusta tapauksesta tai kun tallettaja on pyytänyt talletettujen varojen luovuttamista itselleen tai muulle edunsaajalle (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 340 §);

– kehotus esittää huomautuksia omistusoikeuden saamisen vahvistamista koskevassa menettelyssä, kun asianomaisella on menettelyn alkaessa saantokirjaan kirjattuna omistusoikeus kiinteään omaisuuteen tai esineoikeus siihen kiinteään omaisuuteen, jota omistusoikeuden saamisen vahvistamista koskeva menettely koskee (muiden kuin riita-asiain siviiliprosessilain 359 g §).

Slovakia täsmentää, että näiden asiakirjojen tiedoksiannosta voidaan huolehtia vastaanottajan antamalla todistuksella asiakirjan vastaanottamisesta. Vastaanottotodistuksen voi antaa vain vastaanottaja.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Ei sovelleta

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tämän sivun alkukielistä versiota slovakki on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englantiranska.

Ei sovelleta

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei sovelleta

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 11/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.