Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovenia

Asiakirjojen tiedoksianto


*pakollinen kenttä

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Viranomaiset, joilla on toimivalta lähettää asiakirjoja, ovat paikalliset tuomioistuimet (okrajna sodišča), alueelliset tuomioistuimet (okrožna sodišča), työ- ja sosiaalituomioistuin (delovno in socialno sodišče), hallintotuomioistuin (upravno sodišče), ylemmät tuomioistuimet (višja sodišča), korkein oikeus (Vrhovno sodišče), perustuslakituomioistuin (Ustavno sodišče) ja valtionsyyttäjälaitos (državno odvetništvo).

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Viranomaiset, joilla on toimivalta vastaanottaa asiakirjoja, ovat alueelliset tuomioistuimet (okrožna sodišča).

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Jos pyyntöjen toimittamiseen sovelletaan asetuksen 5 artiklan 4 kohtaa, toimitus hoidetaan postitse, pikalähetyspalvelut ja faksi mukaan lukien.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Liitteessä I olevat lomakkeet hyväksytään sloveenin tai englannin kielellä.

4 artikla – Keskusviranomainen

Asetuksen täytäntöönpanosta vastaava keskusviranomainen on

Ministrstvo za pravosodje (Oikeusministeriö)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Puhelin: (+386)1 369 53 94

Faksi: (+386)1 369 52 33

Sähköposti: gp.mp@gov.si

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Slovenian viranomaiset avustavat osoitteen määrittämisessä seuraavasti:

a) lähettävä viranomainen osoittaa pyynnöt tiedoksiannon kohteena olevan henkilön osoitteen määrittämiseksi alueelliselle tuomioistuimelle (okrožna sodišča, asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vastaanottava viranomainen).

Tuomioistuimilla on pääsy väestörekisteritietokantaan, ja ne voivat omasta aloitteestaan tai toisen tuomioistuimen pyynnöstä saada osoitetiedot, jos tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite on virheellinen tai tuntematon.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Liitteessä A olevat lomakkeet hyväksytään sloveenin tai englannin kielellä.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

Ei sovelleta.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Slovenian kansallisessa lainsäädännössä ei aseteta määräaikaa asiakirjojen tiedoksiannolle.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Liitteessä K olevat lomakkeet hyväksytään sloveenin tai englannin kielellä.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Toimivaltainen slovenialainen tuomioistuin antaa asiakirjat tiedoksi yleensä maksutta, lukuun ottamatta tiedoksiantoa etsivän tai haastemiehen välityksellä, jos asianosainen pyytää tällaista tiedoksiantotapaa. Pyynnön esittäjä vastaa tällaisen tiedoksiannon kustannuksista. Etsivien ja haastemiesten suorittamaa tiedoksiantoa siviilioikeudellisissa menettelyissä ja rikosoikeudellisissa menettelyissä koskevien sääntöjen (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) mukaan henkilökohtaisesta tiedoksiannosta perittävä maksu on tällä hetkellä 50 euroa. Tiedoksiantajan työstä perittävään maksuun lisätään arvonlisävero, jos tiedoksiantaja on arvonlisäverovelvollinen. Jos tiedoksianto epäonnistuu, tiedoksiantajalle on suoritettava joka tapauksessa 20 prosenttia maksusta. Tästä poiketen tuomioistuin voi määrätä suorittamaan maksusta suuremman – enintään 50 prosentin – osuuden, jos se on perusteltua tiedoksiannettavien tietojen poimimiseksi aineistosta tai muusta näytöstä. Tiedoksiantajalla on myös oikeus saada korvaus matkakuluista.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Slovenia ei vastusta mahdollisuutta antaa asiakirjoja tiedoksi diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamana 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Slovenia vastustaa oikeudellisten asiakirjojen tiedoksiantoa Sloveniassa asuville henkilöille toisen jäsenvaltion diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittamana, ellei kyseessä ole tiedoksianto sen jäsenvaltion kansalaiselle, josta asiakirja on peräisin.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Slovenia ei aseta lisäedellytyksiä 19 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle sähköiselle tiedoksiannolle.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Suora tiedoksianto ei ole Slovenian lainsäädännön mukaan sallittua.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Tuomari voi asetuksen 22 artiklan 1 kohdasta huolimatta antaa tuomion, vaikka tiedoksiannosta tai antamisesta ei olisi todistusta, kunhan asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

Slovenia ilmoittaa asetuksen 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus voidaan tehdä vuoden kuluessa tuomion antamispäivästä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Slovenian tasavallan ja Kroatian tasavallan sopimus oikeusavusta siviili- ja rikosoikeudellisissa asioissa, 7.2.1994.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 18/01/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.