Asiakirjojen tiedoksianto (uudelleenlaadittu)

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

3 artiklan 1 kohta – Lähettävät viranomaiset

Oikeussihteerit (Letrados de la Administración de Justicia) (oikeudenkäyntiasiakirjat ja muut asiakirjat)

3 artiklan 2 kohta – Vastaanottavat viranomaiset

Sen paikkakunnan yleisen tiedoksiantopalvelun (servicio común de notificaciones) oikeussihteerit, jossa tiedoksianto on suoritettava. Jos tällaista yleistä tiedoksiantopalvelua ei ole, kyseisen paikkakunnan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeussihteeri.

Kaikki pyynnöt on lähetettävä yhteisen yleispalvelun (Servicio Común General) kirjaamo- ja lähetyspalveluun (Servicio de Registro y Reparto) ja niiden puuttuessa Juzgado Decano -tuomioistuimen kirjaamoon, jotta ne voidaan antaa tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle. Espanjan oikeusjärjestelmässä ”vastaanottaviksi viranomaisiksi” on nimetty tuomioistuinten kirjaamot ja keskuskansliat (Decanatos ja Servicios comunes procesales), joiden tehtäviin kuuluu pyynnön toimittaminen edelleen tiedoksi toimivaltaiselle viranomaiselle.

3 artiklan 4 kohdan c alakohta – Asiakirjojen vastaanottotavat

Tuomioistuimilla on tällä hetkellä käytettävissään sähköiset asiakirjojen vastaanottotavat. Jos sähköisiä välineitä ei ole, tiedoksianto toimitetaan postitse vastaanottotodistusta vastaan.

3 artiklan 4 kohdan d alakohta – Kielet, joita voidaan käyttää liitteessä I olevan vakiolomakkeen täyttämiseen

Vakiolomakkeen täyttökielet: englanti, ranska, portugali tai espanja.

4 artikla – Keskusviranomainen

Espanjan keskusviranomaisena toimii oikeusministeriön alainen kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön jaosto (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional), jonka osoite on:

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

CP-28015 Madrid

Sähköposti: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

7 artikla – Osoitetiedusteluihin liittyvä apu

Toimivaltainen viranomainen on henkilön olinpaikan selvittämisestä vastaava viranomainen.

Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti lähettävät viranomaiset voivat pyytää tiedoksiannon vastaanottajan osoitteen selvittämistä Espanjan nimeämältä tiedoksiannosta vastaavalta viranomaiselta.

Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti tiedoksiannosta vastaavat Espanjan viranomaiset toimittavat omasta aloitteestaan osoitetietoja koskevia pyyntöjä kotipaikkarekistereihin tai muihin tietokantoihin tapauksissa, joissa tiedoksiantopyynnössä ilmoitettu osoite ei ole oikea.

8 artikla – Asiakirjojen lähettäminen

Vakiolomakkeen täyttökielet: espanja, englanti, ranska ja portugali.

12 artikla – Asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytyminen

L-lomaketta ei ole käännetty minkään kolmannen maan kielelle.

13 artikla – Tiedoksiantopäivä

Riippuen tiedoksi annettavasta asiakirjasta ja menettelyn tyypistä tai vaiheesta tavallisesti 3–5 päivää.

Määräaikaan sovelletaan kyseistä asiaa koskevia menettelysääntöjä.

14 artikla – Todistus tiedoksiannosta ja tiedoksi annetun asiakirjan jäljennös

Todistus tiedoksiannosta on täytettävä espanjan kielellä.

15 artikla – Tiedoksiantokulut

Ei sovelleta.

17 artikla – Diplomaattisten edustajien tai konsuliviranomaisten toimittama asiakirjojen tiedoksi antaminen

Espanja ei hyväksy sitä, että muiden jäsenvaltioiden diplomaattiset edustajat tai konsuliviranomaiset antavat asiakirjoja tiedoksi sen alueella, paitsi jos asiakirja annetaan tiedoksi kyseisen jäsenvaltion kansalaiselle.

19 artikla – Sähköinen tiedoksianto

Ei sovelleta.

20 artikla – Suora tiedoksianto

Suora tiedoksianto ei ole mahdollinen Espanjassa. Asiamiehet eivät saa suorittaa tiedoksiantoja, elleivät oikeussihteerit ole nimenomaisesti antaneet siihen lupaa.

22 artikla – Oikeuteen saapumatta jättävä vastaaja

Espanja toteaa, että tuomarit voivat peruuttaa menettelyssä myönnetyn lykkäyksen ja ratkaista asian, jos kaikki asetuksen (EY) N:o 2020/1784 22 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Tuomarin mahdollisuudesta vapauttaa muutoksenhakuajan päättymisen aiheuttamista seuraamuksista Espanja huomauttaa, että vapautusta koskevaa hakemusta ei käsitellä, jos se esitetään päätöksen tekemisestä alkavan yhden vuoden määräajan päätyttyä.

29 artikla – Suhde jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin tai järjestelyihin

Ei kommentoitavaa.

33 artiklan 2 kohta – Hajautetun tietojärjestelmän aikaistettu käyttöönotto

Ei kommentoitavaa.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.