Dostava pismena (preinaka)

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EU) 2020/1784 od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena), austrijska otpremna tijela su okružni sudovi, ali i svi drugi sudovi, pod uvjetom da su dužni dostaviti sudska pismena, primjerice kao sudovi pred kojima se vodi postupak.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1784 od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena), austrijska prijamna tijela isključivo su okružni sudovi.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Čak i nakon što se počne primjenjivati obveza slanja pismena koje treba dostaviti, zahtjeva itd. iz ove Uredbe putem decentraliziranog IT sustava koji se temelji na sustavu e-CODEX (članak 5. stavak 1. u vezi s člankom 37. stavkom 2. Uredbe), u slučaju kvara tog IT sustava (članak 5. stavak 4.) dostupni načini slanja pismena koje treba dostaviti, zahtjeva itd. jesu: – slanje poštom, drugom uslugom dostave (npr. kurirskom službom), e-poštom ili telefaksom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Za popunjavanje obrazaca prihvaćaju se engleski i njemački jezik.

Članak 4. – Središnje tijelo

Za cijelu je Austriju središnje tijelo iz članka 4. Uredbe

Savezno ministarstvo pravosuđa

Museumstraße 7

1070 Beč

Tel.: (++43-1) 52 1 52 0

Telefaks: (++43-1) 52 1 52 2727

E-adresa: team.z@bmj.gv.at

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Adrese primatelja u Austriji mogu se pronaći kako slijedi (članak 7. stavak 1. točka (c)):

Središnji registar stanovništva (Zentrale Melderegister – „registar”) nalazi se u austrijskom Saveznom ministarstvu unutarnjih poslova. Riječ je o javnom registru koji sadržava sve osobe registrirane s glavnim boravištem i, ako je primjenjivo, sekundarnim boravištem ili boravištima u Austriji. Registar sadržava podatke o identitetu (npr. ime, spol, datum rođenja, broj u registru, državljanstvo itd.) i podatke o boravištu pojedinaca. U Austriji je obvezno prijaviti ili odjaviti boravište.

Upise u registar obavljaju različita tijela za upis, matični uredi i uredi za državljanstvo gradova i općina Austrije. Sva tijela (npr. okružna tijela, policijska tijela) mogu mu pristupiti na internetu. Izravan pristup na zahtjev imaju i banke, osiguravajuća društva, odvjetnici, javni bilježnici itd. koje je provjerilo austrijsko Ministarstvo unutarnjih poslova.

Svatko može od tijela za upis zatražiti (i platiti) informacije unesene u registar koje se odnose na glavno boravište neke osobe.

Kako bi se pojedinac pronašao, i fizičke i pravne osobe mogu dobiti informacije o osobama upisanima u registar traženjem informacija o glavnom boravištu te osobe. Podatke o rođenju mogu zatražiti samo osobe koje imaju nalog za izvršenje protiv tražene osobe ili osoba.

U pravilu se navode samo informacije o glavnom boravištu osobe. Ako osoba čiji se podaci traže nema stvarno glavno boravište, navode se informacije o njezinu zadnjem odjavljenom glavnom boravištu.

Informacije o upisu u registar mogu se dobiti pod uvjetom da se osoba čiji se podaci traže pojedinačno razlikuje po određenim obilježjima tako da se dane informacije ne mogu odnositi na više od jedne osobe. Za dobivanje informacija potrebni su ime i prezime te barem jedno dodatno obilježje tražene osobe kako bi se osoba mogla sa sigurnošću identificirati (npr. datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo ili prethodna adresa).

Nadležno tijelo je tijelo za upis, tj. općinsko tijelo; u statutarnim gradovima to je gradsko vijeće, a u Beču općinski ured.

Zahtjevi za podatke iz registra mogu se podnijeti neformalno osobno, poštom ili internetom.

Podaci iz registra mogu se zatražiti na internetskim stranicama registra ili putem oesterreich.gv.at. Potrebna je aktivirana građanska iskaznica i elektroničko sredstvo plaćanja. Tražene informacije dostavljaju se odmah po plaćanju upravne pristojbe. Upravna pristojba trenutačno iznosi 3,30 EUR i naplaćuje se čak i ako se pretraživanjem ne dobije jasan rezultat.

Službena osobna iskaznica s fotografijom potrebna je za dobivanje podataka iz registra. U slučaju pisanih zahtjeva mora se dostaviti izvorni službeni dokument ili preslika koju je ovjerio javni bilježnik ili sud.

Za pisane zahtjeve plaća se pristojba u iznosu od 14,30 EUR. Zahtjevi za informacije iz lokalnog registra stanovništva naplaćuju se 2,10 EUR, a iz središnjeg registra stanovništva 3,30 EUR.

Članak 8. – Slanje pismena

Obrazac A može se popuniti na engleskom i njemačkom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Eventualni prijevodi nadležnih tijela nisu prihvatljivi.

Članak 13. – Datum dostave

Čini se da u austrijskom pravu trenutačno ne postoje pismena navedena u članku 12. stavku 5. i članku 13. stavku 2.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Potvrda (obrazac K) može se popuniti na njemačkom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Ne primjenjuju se fiksne naknade.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Austrija se ne protivi dostavi na temelju članka 17. stavka 1.

Članak 19. – Elektronička dostava

Austrija nije utvrdila nikakve dodatne uvjete za elektroničku dostavu e-poštom u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) u vezi s člankom 19. stavkom 2. Uredbe (EU) 2020/1784 od 25. studenoga 2020. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena).

Članak 20. – Izravna dostava

U skladu s nacionalnim pravom Austrije, izravna dostava sudskih pismena putem pravosudnih službenika, dužnosnika ili drugih nadležnih osoba države članice primateljice nije dopuštena.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Neovisno o članku 22. stavku 1., austrijski sudovi mogu odlučiti o tom pitanju pod uvjetima utvrđenima u članku 22. stavku 2.

Austrija nije odredila rok iz članka 22. stavka 4. zadnjeg podstavka za podnošenje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Kao što je već priopćeno dopisima njemačkih i austrijskih saveznih ministarstava pravosuđa od 23. veljače 2009. u vezi s Uredbom (EZ) br. 1393/2007, između Njemačke i Austrije trebalo bi nastaviti primjenjivati sljedeće:

u pogledu uzajamne pravne pomoći, u mjeri u kojoj se odnosi i na dostavu postupka, Njemačka i Austrija nastavljaju primjenjivati sporazum koji su njihove vlade sklopile 6. lipnja 1959. o daljnjem pojednostavnjenju pravnih poslova u skladu s Haškom konvencijom od 1. ožujka 1954. (objavljena u austrijskom Saveznom službenom listu br. 27/1960 i u njemačkom Saveznom službenom listu br. 1959 II, str. 1523.).

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Još ne postoje konkretni planovi za to.

Posljednji put ažurirano: 15/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.