Dostava pismena (preinaka)

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

 • sudski izvršitelji
 • u predmetima u kojima se belgijskim pravom predviđa da sudska pismena dostavljaju sudovi, tajništva tih sudova.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Sudski izvršitelji.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Preporučena pošta s potvrdom o primitku ili kvalificirana usluga elektroničke preporučene dostave.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Osim obrazaca popunjenih na nizozemskom, francuskom i njemačkom prihvaćat će se i obrasci popunjeni na engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Nacionalno udruženje sudskih izvršitelja Belgije (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Bruxelles
BELGIJA

Telefon: +32 25380092
Faks: +32 25394111
E-adresa: info@nkgb-cnhb.be

Podaci se mogu dostaviti poštom, faksom, e-poštom ili telefonom.
Prihvaćeni jezici: francuski, nizozemski, njemački, engleski.
Mjesna nadležnost: Belgija (cijela zemlja).

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

U skladu s člankom 7. Belgija pruža pomoć kako je navedeno u stavku 1. točki (a). Nadležna tijela kojima otpremna tijela mogu uputiti zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno jesu sudski izvršitelji.

Kako bi se zatražila pomoć pri utvrđivanju adresa, podaci za kontakt sudskih izvršitelja dostupni su na ovoj internetskoj stranici.

Belgija izjavljuje da su sudski izvršitelji koji su pravilno ovlašteni za dostavu pismena na svojem državnom području u svojstvu prijamnih tijela općenito zakonski dužni provjeriti, na vlastitu inicijativu, vjerodostojnost adrese adresata pismena na tom državnom području, u skladu s pravilima nacionalnog prava koja su na snazi. Adresa se provjerava uvidom u postojeće baze podataka, kojima sudski izvršitelji prema zakonu mogu pristupati i koje sadržavaju informacije o boravištu svih osoba (belgijskih ili stranih državljana) s prebivalištem, boravištem ili pravom boravka u Belgiji.

Članak 8. – Slanje pismena

Belgija prihvaća obrazac A popunjen na engleskom jeziku te na francuskom, nizozemskom ili njemačkom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

U Belgiji se radi utvrđivanja trenutka dostave primjenjuje sustav dvostrukog datuma; datum koji se uzima u obzir kao trenutak dostave razlikuje se ovisno o tome je li riječ o adresatu ili pošiljatelju pismena.

U skladu s člankom 53.a belgijskog Zakonika o sudovima, kad je riječ o adresatu i ako zakonom nije propisano drukčije, rokovi koji počinju teći od dostave u papirnatom obliku računaju se:

1. od prvog dana od dana na koji je sudsko pismeno poslano preporučenom poštom ili preporučeno pismo s potvrdom o primitku dostavljeno na kućnu adresu adresata ili, prema potrebi, adresu njegova boravišta ili adresu za dostavu

2. od trećeg radnog dana od dana na koji je preporučeno pismo ili obično pismo dostavljeno poštanskoj službi, osim ako adresat dokaže suprotno.

Kad je riječ o pošiljatelju pismena, datumom dostave smatra se datum slanja (ili datum dostave u poštanski ured ili tajništvo suda).

Prema tome, ako stranka u postupku izgubi parnicu u prvom stupnju i želi podnijeti žalbu, mora moći to učiniti, a da ne mora čekati službenu obavijest o presudi.

To se odnosi i na osobu koja želi prekinuti rok zastare i organizira dostavu dokumenta za prekid tog roka (izvansudsko pismeno).

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Belgija prihvaća obrazac K popunjen na engleskom te na francuskom, nizozemskom ili njemačkom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Za troškove dostave koju obavlja sudski izvršitelj plaća se paušalna pristojba u iznosu od 165 EUR (uključujući PDV), koju podnositelj zahtjeva plaća za svako pismeno dostavljeno fizičkoj ili pravnoj osobi. Sudski izvršitelj može zatražiti taj iznos ili njegov dio prije poduzimanja bilo kakvih koraka. Ako se PDV na troškove dostave na temelju europskog zakonodavstva o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost obračunava u državi članici podrijetla, sudski izvršitelj nadoknadit će svaki preplaćeni iznos. Plaćanje bi trebalo provesti izravno preko banke ili financijske institucije u Belgiji, koju je odobrila država članica podnositelja zahtjeva. Bankovne naknade plaća podnositelj zahtjeva.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Belgija se protivi dostavi sudskih pismena na vlastitom državnom području iz članka 17. stavka 1. Uredbe, osim ako se takva pismena dostavljaju državljanima države članice iz koje pismena potječu.

Članak 19. – Elektronička dostava

Belgijskim nacionalnim zakonom u načelu se ne dopušta dostava pismena običnom e-poštom, ali Belgija dopušta dostavu elektroničkim sredstvima u skladu s člankom 19. stavkom 2. ako su ispunjeni sljedeći dodatni uvjeti:

primijenjenim postupkom mora se omogućiti da se:

 • pouzdano identificiraju strane u elektroničkoj komunikaciji
 • osigura integritet pismena koja se šalju te sigurnost i povjerljivost razmjene
 • osigura zadržavanje izvršenih dostava
 • sa sigurnošću utvrdi datum na koji je poslano pismeno
 • osigura da je adresat pristao na elektroničku dostavu.

Ti se uvjeti ne primjenjuju na dostavu pismena koja su isključivo informativne prirode i ne proizvode pravne učinke kao što je određivanje roka za podnošenje žalbe.

Članak 20. – Izravna dostava

Belgijsko pravo ne protivi se izravnoj dostavi kako je predviđena u članku 20. Izravnu dostavu osobama s boravištem u Belgiji mora provesti sudski izvršitelj mjesno nadležan za boravište osobe kojoj se dostavljaju pismena.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Neovisno o odredbama članka 22. stavka 1. Uredbe sudovi u Belgiji mogu donijeti presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje iz članka 22. stavka 4. Uredbe mora se podnijeti u roku od godinu dana nakon datuma presude.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Belgija izjavljuje da u odnosima s ostalim državama članicama Uredba ima prednost u pitanjima iz njezina područja primjene pred sljedećim instrumentima:

 • Haškom konvencijom od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku
 • Konvencijom od 1. ožujka 1956. između Belgije i Francuske o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima
 • Sporazumom od 25. travnja 1959. između Vlade Belgije i Vlade Savezne Republike Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku
 • Haškom konvencijom od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima
 • Konvencijom od 23. listopada 1989. između Belgije i Austrije o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravnoj suradnji, dodatku Haškoj konvenciji od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 06/12/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.