Връчване на документи (преработен текст)

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Dostava pismena


*obvezan unos

Член 3, параграф 1 — Предаващи органи

Предаващ орган при връчване в друга държава членка на съдебни съобщения и призовки е съдът, пред който делото е висящо.

Предаващ орган при връчване в друга държава членка на извънсъдебни документи е районният съд или съдебният изпълнител по настоящия или постоянния адрес на лицето, поискало връчването, или по неговото седалище, а за нотариално заверени документи - и районният съд, в чийто район действа нотариусът.

Член 3, параграф 2 — Получаващи органи

Получаващ орган при връчване в Република България е районният съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.

Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи

Районните съдилища приемат молби за връчване и приложените към тях документи, подлежащи на връчване, получени по пощата.

Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I

Районните съдилища приемат формуляри, попълнени на български език.

Член 4 — Централен орган

Министерството на правосъдието

Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”

Отдел "Сътрудничество по гражданскоправни въпроси"

Тел: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Факс: +3592 9809223

Е-mail: civil@justice.government.bg

Адрес: ул. „Славянска" 1

1040, София

България

Член 7 — Помощ при търсене на неизвестен адрес

В съответствие с член 7, параграф 1, буква а) в България по искане за установяване на адреса на получателя на документ компетентен е районният съд, за чийто район са предоставени данни. Когато не са предоставени данни за адрес, компетентен е Софийският районен съд.

 

Когато районният съд (получаващ орган при връчване в България) не може да извърши връчването на посочения от страната адрес, той служебно установява наличието на постоянен или настоящ адрес на получателя и препраща искането за връчване до съответния районен съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.

Член 8 — Предаване на документи

Формулярът на молбата за предаване на документи може да бъде попълнен или придружен с превод на български език.

Член 12 — Отказ от приемане на документ

Официалният език в България е българският език.

Член 13 — Дата на връчването

В българското законодателство няма предвиден определен срок за връчването на документи.

Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ

Република България приема възможността за попълване на удостоверението за връчване на документи и копие от връчения документ, освен на български език, и на английски език.

Член 15 — Разноски по връчването

Българското законодателство не предвижда такса за връчването на документи по общия ред. При използването на специален начин на връчване се заплаща такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.

Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители

Република България заявява, че допуска връчването по чл. 17, пар. 1, което трябва да се извърши в Република България, само когато адресатът е гражданин на държавата членка, в която е издаден документът.

Член 19 — Връчване по електронен път

В България няма допълнителни условия, при които тя ще приема електронно връчване.

Член 20 — Пряко връчване

В българското законодателство не е допустимо пряко връчване по реда на чл. 20, пар.1.

Член 22 — Неявяване на ответник

Република България декларира, че няма да се възползва от възможността, предоставена по чл. 22, пар. 2.

Молбата по чл. 22, пар. 4 може да бъде подадена до Върховния касационен съд в едногодишен срок от постановяване на решението.

Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки

Република България не изпълнява и няма сключени споразумения международни договори и споразумения с други държави членки на ЕС, които да предвиждат ускоряване или допълнително опростяване на връчването на документи.

Регламентът е с приоритетно приложение спрямо сключените от Република България договори с други държави членки в частта им, касаеща връчването на документи по граждански и търговски дела.

Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система

Към момента България няма да се възползва от възможността за ранно използване на децентрализираната информационна система.

Последна актуализация: 03/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.