Dostava pismena (preinaka)

Hrvatska

Sadržaj omogućio
Hrvatska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Hrvatska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Za dostavu u inozemstvo kao hrvatska otpremna tijela nadležni su:

- za sudska pismena sud koji treba obaviti dostavu;

- za izvansudska pismena općinski sud na čijem području ima prebivalište ili uobičajeno boravište, odnosno sjedište tijelo ili osoba koja traži dostavu u inozemstvo;

- za pismena koja su potvrdili ili izdali javni bilježnici općinski sud na čijem području je njihovo sjedište.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Za dostavu u Republici Hrvatskoj, hrvatsko prijamno tijelo je općinski sud na čijem području se pismena trebaju dostaviti.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Pismena se zaprimaju elektronskom poštom i običnom poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Engleski jezik se prihvaća za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel: +385 1 371 40 00

web: https://mpu.gov.hr/

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Pomoć pri upitima o adresi Republika Hrvatska će na svojem državnom području pružiti u skladu sa člankom 7(1)(a), odnosno određivanjem tijela kojima otpremna tijela mogu uputiti zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno.

Zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno otpremna tijela mogu uputiti:

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Ilica 335

10000 Zagreb

e-mail: prijavnistvo@mup.hr

Prijamna tijela Republike Hrvatske podnose, na vlastitu inicijativu, zahtjeve registrima osoba ili drugim bazama podataka za informacije o adresama u slučajevima kada adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije ispravna.

Članak 8. – Slanje pismena

Prihvaća se engleski jezik za popunjavanje obrasca obrasca A iz Priloga I.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

Nije primjenjivo.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Prihvaća se engleski jezik za popunjavanje obrasca K iz Priloga I.

Članak 15. – Troškovi dostave

Nije primjenjivo prema nacionalnom zakonodavnom okviru.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Republika Hrvatska se protivi dostavi sudskih pismena putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika na svojem državnom području, osim ako se pismena trebaju dostaviti državljanima države članice iz koje pismena potječu.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Zakon o parničnom postupku propisuje da se pismena dostavljaju preko pošte ili preko određenoga sudskog službenika, odnosno sudskog namještenika, preko nadležnoga tijela uprave, preko javnog bilježnika ili neposredno u sudu odnosno elektroničkim putem u skladu sa Zakonom. Na zahtjev stranke koja izjavi da je spremna snositi troškove time izazvane, sud može rješenjem protiv kojega nije dopuštena žalba odrediti da se dostava nekoga pismena povjeri javnome bilježniku. U tom će slučaju sud pismeno koje treba dostaviti zajedno sa svojim rješenjem staviti u posebnu omotnicu koju će predati toj stranci.

Dakle, na zahtjev osobe koja je zainteresirana za ishod nekog sudskog postupka, dopuštena je dostava u Republici Hrvatskoj izravno putem nadležnog javnog bilježnika.

Javni bilježnik nije dužan obaviti dostavu ako mu nisu predujmljeni troškovi poduzimanja te radnje. Stranka predujmljuje troškove izravno na račun javnog bilježnika.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Zahtjev za povrat u prijašnje neće biti dopušten ako je podnesen nakon isteka roka od godine dana od datuma donošenja presude.

Hrvatski sudovi mogu donijeti presude ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22 (2).

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994. godine.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Republika Hrvatska nije u mogućnosti upotrebljavati decentralizirani IT sustav prije nego što se to zahtijeva Uredbom.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.