Dostava pismena (preinaka)

Cipar

Sadržaj omogućio
Cipar

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Cipar

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Nadležno tijelo u Republici Cipru za dostavu sudskih ili izvansudskih pismena u drugoj državi članici („otpremno tijelo”) je Ministarstvo pravosuđa i javnog reda (Ypourgeío Dikaiosýnis kai Dimosías Táxeos).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Nadležno tijelo u Republici Cipru za primanje sudskih ili izvansudskih pismena u drugoj državi članici („prijamno tijelo”) je Ministarstvo pravosuđa i javnog reda, koje je mjesno nadležno za cijeli Cipar.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

U slučaju tehničkog problema ili poremećaja u radu sustava kako je navedeno u članku 5. Uredbe, ili u iznimnim okolnostima, pismena se mogu poslati e-poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrasci iz Priloga I. mogu se ispuniti na grčkom ili engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo za Republiku Cipar je Ministarstvo pravosuđa i javnog reda, koje je mjesno nadležno za cijeli Cipar. Adresa središnjeg tijela:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nikozija

http://www.mjpo.gov.cy/

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

U pogledu upita o adresi, Cipar pruža pomoć opisanu u članku 7. stavku 1. točki (a) Uredbe, tj. određuje tijela kojima otpremna tijela mogu uputiti zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno.

Navedeno otpremno tijelo je Ministarstvo pravosuđa i javnog reda, kao središnje tijelo, koje će u slučaju upita o adresi kontaktirati s imenovanim tijelima.

Adresa središnjeg tijela:

Leoforos Athalassas 125,

1461 Nikozija

http://www.mjpo.gov.cy/

Nadležna tijela ne podnose zahtjeve za informacije bazama podataka na vlastitu inicijativu, u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe.

Članak 8. – Slanje pismena

Obrazac A iz Priloga I. može se ispuniti na grčkom ili engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo. Obrazac L iz Priloga I. ne prevodi se na jezik treće zemlje.

Članak 13. – Datum dostave

U ciparskom zakonodavstvu ne postoje rokovi za dostavu pismena. Međutim, ako se pismena dostavljaju u okviru postupka koji je u tijeku pred sudom, rok za dostavu može odrediti sud.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Obrazac K iz Priloga I. može se ispuniti na grčkom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Za svaki zahtjev za dostavu pismena naplaćuje se naknada od 21 EUR (Aítima Epídosis Engráfon).

Iznos se mora platiti bankovnim doznakom na sljedeći broj računa:

Broj računa: 6001017 – Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

ΙΒΑΝ: CΥ21 0010 0001 0000 0000 0600 1017

SWIFT: CΒCΥCΥ2Ν

Navedeni se postupak primjenjuje na sve zahtjeve za dostavu pismena. Zahtjevi uz koje nije priložena bankovna potvrda o uplati zakonske naknade neće se prihvatiti.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Republika Cipar protivi se dostavi sudskih pismena iz članka 17. stavka 1. na svojem državnom području, osim ako se pismena trebaju dostaviti državljanima države članice iz koje pismena potječu.

Članak 19. – Elektronička dostava

Odredit će se uskoro.

Članak 20. – Izravna dostava

Takvu dostavu obavljaju privatni sudski izvršitelji (idiótes epidótes).

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Odredit će se uskoro.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Cipar je stranka Haške konvencije od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Ne namjerava sklapati sporazume ili dogovore u skladu s člankom 29. stavkom 2. Uredbe.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Cipar ne namjerava upotrebljavati decentralizirani IT sustav ranije nego što je to potrebno.

Posljednji put ažurirano: 12/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.