Dostava pismena (preinaka)

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Sudovi.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Okružni sudovi (okresní soudy) (u Pragu: obvodní soudy, u Brnu: Městský soud).

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena:

  • putem davatelja poštanskih usluga
  • telefaksom
  • e-poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrazac se može ispuniti na češkom, slovačkom ili engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa (Ministerstvo spravedlnosti)

Međunarodni građanski odjel

Vyšehradská 16

128 10 Prag 2

Telefon: +420-221-997-111

Telefaks: +420-224-919-927

E-adresa: posta@msp.justice.cz

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

  • Članak 7. stavak (1) točka (a)

Okružni sud (okresní soud) (u Pragu: obvodní soud, u Brnu: Městský soud) čija nadležnost obuhvaća posljednju poznatu adresu osobe kojoj treba dostaviti pismeno, ako je ta informacija dostupna, ili, prema potrebi, okružni sud na čijem se području nadležnosti osoba kojoj treba dostaviti pismeno nalazi prema dostupnim informacijama.

  • Članak 7. stavak (2) točka (c)

Ako je na zahtjevu navedena adresa adresata na kojoj je dostava bila neuspješna, sud pregledava odgovarajući informacijski sustav kako bi utvrdio adresu prebivališta fizičke osobe, mjesto poslovanja poduzetnika koji je fizička osoba i adresu registriranog sjedišta ili adresu organizacijske jedinice upisane u odgovarajući registar u slučaju pravne osobe.

Sud također istražuje ima li adresat podatkovni pretinac registriran u Češkoj. Ako ga ima, sud dostavlja pismena u podatkovni pretinac putem javne podatkovne mreže. Uspostava podatkovnog pretinca obvezna je samo za pravne subjekte, a (od 1. siječnja 2023.) i za poduzetnike koji su fizičke osobe. Za fizičke osobe koje ne obavljaju poslovnu djelatnost to nije obvezno.

Članak 8. – Slanje pismena

Osim na češkom jeziku, Češka prihvaća standardne obrasce ispunjene na slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

U Češkoj nisu utvrđeni rokovi za dostavu pismena.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Osim na češkom jeziku, Češka prihvaća potvrde dostave ispunjene na slovačkom i engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

U Češkoj se dostava pismena ne naplaćuje.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Češka se ne protivi takvoj dostavi na svojem državnom području.

Članak 19. – Elektronička dostava

Potvrda o dostavi pismena poslana e-poštom mora biti potpisana elektroničkim potpisom koji se temelji na kvalificiranom certifikatu za elektronički potpis ili kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Članak 20. – Izravna dostava

Prema češkom pravu nije dopuštena takva dostava na državnom području Češke.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

  • Članak 22. stavak (2)

Ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 22. stavku 2., češki sudovi mogu neovisno o članku 22. stavku 1. donijeti odluku i bez potvrde o dostavi ili uručenju.

  • Članak 22. stavak (4)

U Češkoj nije utvrđen taj rok.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nije primjenjivo.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 03/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.