Dostava pismena (preinaka)

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Estonija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Tijela nadležna za slanje sudskih pismena u Estoniji, kako je navedeno u članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka), su regionalni sudovi, okružni sudovi i Vrhovni sud, prema mjestu u kojem se rješava predmet za koji se pismena trebaju dostaviti, dok je tijelo nadležno za slanje izvansudskih pismena Ministarstvo pravosuđa (Justiitsministeerium).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Tijelo nadležno za primanje sudskih i izvansudskih pismena iz članka 3. stavka 2. Uredbe je regionalni sud na čijem se području nadležnosti pismeno treba dostaviti.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Pismena se mogu primati poštom, telefaksom ili elektroničkim putem u skladu s uvjetima propisanima Zakonom o parničnom postupku (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrasci prihvaćaju se na estonskom i engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo u skladu s člankom 4. Uredbe je Ministarstvo pravosuđa. Podaci za kontakt:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonija

Telefon: (+372) 620 8183

Telefaks: (+372) 620 8109

E-adresa:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Kako bi ispunila odgovarajuće zahtjeve, u skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c), Estonija putem europskog portala e-pravosuđe pruža detaljne informacije o tome kako pronaći adrese osoba kojima treba dostaviti pismeno.

 • Tijelo izdavatelj:

Matični ured u Tallinnu

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIJA

E-adresa: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

Matični ured u Tallinnu

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIJA

 • U zahtjevu mora biti navedeno sljedeće:
  • za koja je pismena potrebna adresa osobe (s dokumentacijom koja potkrepljuje zašto je to potrebno);
  • potvrda da potreba za predmetnim informacijama proizlazi iz Uredbe;
  • potvrda da će se predmetne informacije upotrebljavati samo u predviđenu svrhu;
  • tko je platio predmetne informacije i na koji datum (preporučuje se da se priloži nalog za plaćanje kojim se potvrđuje da je plaćanje izvršeno);
  • informacije koje omogućuju identifikaciju podnositelja zahtjeva (uključujući presliku stranice s osobnim podacima osobne isprave podnositelja zahtjeva koja se prilaže zahtjevu).

Zahtjev: [poveznica na obrazac zahtjeva dodat će se prije početka primjene Uredbe]

Zahtjevi se mogu podnijeti na estonskom ili engleskom jeziku.

 • Za izdavanje informacija plaća se naknada, tj. državna pristojba u iznosu od 15 EUR za izdavanje informacija o osobi.

Podaci o plaćanju:

Primatelj:                                Ministarstvo financija

Tekući računi:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Referentni broj:                   2900082511

Komunikacija:                          ime osobe čije se informacije o adresi traže

 • Informacije se izdaju:
  • e-poštom na e-adresu navedenu u zahtjevu; ili
  • preporučenom ili običnom poštom na adresu navedenu u zahtjevu.
 • Dodatne informacije:
  • U slučaju problema sa zahtjevom Matični ured u Tallinnu kontaktirat će s podnositeljem zahtjeva i zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju.
  • Ako Matični ured u Tallinnu zaključi da izdavanje predmetnih informacija nije opravdano ili bi moglo naštetiti osobi čije su informacije o adresi zatražene, može odlučiti ne izdati navedene informacije.
  • Ako smatrate da su vam prekršena prava ili da su vam slobode ograničene, imate 30 dana za podnošenje pritužbe Ministarstvu unutarnjih poslova (Siseministeerium) [poveznica na internetske stranice Ministarstva unutarnjih poslova s detaljnijim informacijama dodat će se prije početka primjene Uredbe].
  • Žalba se može podnijeti i Upravnom sudu u Tallinnu (Tallinna Halduskohus), pod uvjetima i u skladu s postupkom predviđenim Zakonikom o upravnom postupku (halduskohtumenetluse seadustik), u roku od 30 dana od dostave rješenja (za više informacija vidjeti:https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

Članak 8. – Slanje pismena

U Estoniji se prihvaćaju standardni obrasci iz članka 8. stavka 2. Uredbe ispunjeni na estonskom ili engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Službeni jezik u Estoniji u skladu s člankom 12. stavkom 1. točkom (b) i stavkom 2. točkom (a) je estonski.

Članak 13. – Datum dostave

U estonskom pravu nije utvrđen poseban datum.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

U Estoniji se prihvaćaju standardni obrasci iz članka 14. stavka 2. Uredbe ispunjeni na estonskom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Pismena se uglavnom dostavljaju besplatno.

Ako podneske dostavlja sudski izvršitelj, naknada koja se plaća za dostavu pismena iznosi 40 EUR, ako je bilo moguće pismena dostaviti primatelju ili njegovu pravnom zastupniku:

 1. na adresu ili u skladu s telekomunikacijskim podacima unesenima u registar stanovništva ili na e-adresu: isikukood@eesti.ee (isikukood = osobni identifikacijski broj);
 2. na adresu unesenu u registar samozaposlenih osoba i pravnih osoba koji se vodi u Estoniji ili u skladu s telekomunikacijskim podacima unesenima u informacijski sustav tog registra.

U slučajevima koji nisu navedeni, naknada koja se plaća sudskom izvršitelju za dostavu podnesaka iznosi 70 EUR. Ako osoba kojoj treba dostaviti pismena ima zakonsku obvezu upisati svoju adresu ili telekomunikacijske podatke u registar stanovništva ili u registar samozaposlenih osoba i pravnih osoba koji se vodi u Estoniji, a ta osoba nije ispunila tu obvezu, uključujući i ako su podaci koji su uneseni u taj registar zastarjeli ili netočni iz bilo kojeg drugog razloga pa nije bilo moguće uručiti podnesak na temelju tih podataka, osoba koja podnosi zahtjev za usluge stručnjaka plaća 35 EUR od prethodno spomenute naknade od 70 EUR, u skladu s odlukom o naknadi za sudske izvršitelje, a osoba kojoj su se pismena trebala dostaviti plaća 35 EUR.

Ako se podnesak nije mogao dostaviti iako je sudski izvršitelj učinio sve potrebno i razumno moguće kako bi dostavio pismeno u skladu s postupkom predviđenim zakonom, sudski izvršitelj ima pravo zatražiti naknadu od 40 EUR izdavanjem odluke o naknadi za sudskog izvršitelja i dokumenta o usluzi u kojem su navedene sve radnje koje je sudski izvršitelj poduzeo kako bi dostavio pismeno.

Sudski izvršitelj ne može zatražiti naknadu ako nije učinio sve što je potrebno i razumno moguće kako bi dostavio pismena u skladu s postupkom predviđenim zakonom u roku koji je utvrdio sud i ako nije bilo moguće dostaviti podnesak.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

U skladu s člankom 17. Uredbe pismena mogu dostaviti diplomatski ili konzularni predstavnici druge države članice koji se nalaze u Estoniji samo ako ih se dostavlja državljaninu države članice iz koje pismena potječu.

Članak 19. – Elektronička dostava

U skladu s člankom 19. stavkom 2. Estonija je priopćila sljedeće:

U skladu s estonskim pravom smatra se da je podnesak dostavljen primatelju e-poštom ako je primatelj potvrdio primitak. U potvrdi mora biti naveden datum primitka podneska i potpis primatelja ili njegova zastupnika. Potvrda u elektroničkom obliku mora sadržavati digitalni potpis pošiljatelja ili se mora poslati na drugi siguran način koji omogućuje identifikaciju pošiljatelja i utvrđivanje vremena slanja, osim ako sud nema razloga sumnjati da je potvrdu bez digitalnog potpisa poslao primatelj ili njegov zastupnik. Potvrda u elektroničkom obliku može se poslati sudu e-poštom ako mu je poznata adresa e-pošte primatelja i može se pretpostaviti da joj neovlaštene osobe nemaju pristup te ako je sud već poslao pismena na tu adresu e-pošte u istom predmetu ili ako je sudionik u postupku neovisno dostavio svoju e-adresu sudu. Primatelj mora bez odgode poslati potvrdu sudu. Sud može izreći novčanu kaznu sudioniku u postupku ili njegovu zastupniku zbog kršenja te obveze.

Članak 20. – Izravna dostava

U Estoniji se pismena ne mogu dostaviti na način utvrđen člankom 20. Uredbe.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Estonski sud može donijeti odluku o predmetu u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 22. stavku 2. Uredbe ako nije zaprimljena potvrda o dostavi podneska tuženiku. Zahtjev za povrat u prijašnje stanje može se podnijeti sudu u roku od jedne godine od donošenja odluke kojom se okončava postupak u određenom predmetu.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

- Sporazum između Estonije i Poljske o pružanju pravne pomoći u građanskim, radnim i kaznenim stvarima,

- Sporazum između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve o pravnoj pomoći i pravnim odnosima.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

-
Posljednji put ažurirano: 23/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.