Dostava pismena (preinaka)

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Otpremna tijela u Francuskoj jesu sudski povjerenici (novi naziv za sudske izvršitelje od 1. srpnja 2022.) i tajništva sudova.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Prijamna tijela u Francuskoj jesu sudski povjerenici.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Potvrdu o primitku može izdati: pošta.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Francuska će prihvatiti standardni obrazac zahtjeva iz Priloga I. ako je popunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo jest Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Adresa:

Ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Uprava za građanske stvari)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Odjel za uzajamnu pomoć, međunarodno privatno pravo i pravo EU-a)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefon: +33 (0)144776105

E-adresa: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Jezici: francuski i engleski.

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Francuska nema tijelo nadležno za upite o adresama (članak 7. stavak 1. točka (a)) ili registru stanovništva (članak 7. stavak 1. točka (b)).

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (c) podnositelje zahtjeva poziva se da pregledaju sljedeće informativne internetske stranice:

  • za pretrage adresa fizičkih osoba:

- javne usluge

internetske stranice: https://www.service-public.fr/

- telefonski imenik

internetske stranice: https://annuairepagesblanches.org/

  • za pretrage adresa poduzeća:

- Infogreffe

internetske stranice: https://www.infogreffe.fr/

- INPI

internetske stranice: https://www.inpi.fr/.

Kad je riječ o pismenima kojima se pokreće postupak i nalozima za izvršenje, podnositelji zahtjeva mogu se savjetovati i s nadležnim sudskim povjerenicima za žalbeni sud prema posljednjem poznatom prebivalištu adresata.

Sve informacije o sudskim povjerenicima mogu se dobiti od Nacionalne komore pravosudnih službenika:

telefon: +33 149701290

e-adresa: cnhj@huissier-justice.fr
internetske stranice: http://www.huissier-justice.fr/.

U skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Francuska ne imenuje tijela kojima se podnose zahtjevi za pretragu adrese.

Članak 8. – Slanje pismena

Francuska će prihvatiti standardni obrazac zahtjeva A iz Priloga I. ako je popunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

Francuski zakon općenito ne propisuje vremenski rok u kojem presude moraju biti dostavljene.

Međutim, presude izrečene in absentia ili presude koje se smatraju proturječnima ništavne su ako nisu dostavljene u roku od šest mjeseci od njihova datuma (članak 478. Zakona o parničnom postupku). Prema potrebi postupci se mogu ponovno pokrenuti s novim pozivima ako nije nastupila zastara.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Francuska će prihvatiti standardni obrazac zahtjeva K iz Priloga I. ako je popunjen na francuskom ili na jednom od sljedećih jezika: engleskom, njemačkom, talijanskom ili španjolskom.

Članak 15. – Troškovi dostave

Fiksna naknada za usluge sudskog izvršitelja (huissier de justice) iznosi 48,36 EUR (Nalog (arrêté) od 28. veljače 2020.). Ta se naknada mora platiti pri dostavi pismena, osim ako podnositelj zahtjeva prima pravnu pomoć.

Kako bi se pismena mogla dostavljati u prekomorske departmane i zajednice, u skladu s člankom A444-10 Trgovačkog zakonika naknada se povećava kako slijedi:

  1. za 30 % na području Wallisa i Futune, Saint-Pierre-et-Miquelona i Mayottea (tj. iznosi 62,87 EUR)
  2. za 29 % u departmanima Guadeloupe i Martinique (tj. iznosi 62,38 EUR)
  3. za 27 % u departmanu Francuska Gijana (tj. iznosi 61,42 EUR)
  4. za 37 % u departmanu Réunion (tj. iznosi 66,25 EUR).

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Francuska se protivi tome da druga država članica dostavlja sudska pismena na francuskom državnom području putem konzularnih ili diplomatskih kanala, osim ako je osoba kojoj treba dostaviti pismeno državljanin te države članice.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nacionalnim zakonom ne omogućuje se dostava pismena e-poštom, međutim, u skladu s člankom 19. stavkom 2. Francuska će prihvatiti elektroničku dostavu podložno sljedećim dodatnim uvjetima:

- primijenjenim postupkom mora se jamčiti pouzdanost identifikacije strana u elektroničkoj komunikaciji, cjelovitost poslanih pismena, sigurnost i povjerljivost razmjene, čuvanje obavljenih prijenosa te konačno utvrditi datum otpreme i datum stavljanja na raspolaganje ili datum primitka (članak 748. stavak 6. Zakona o parničnom postupku)

- kako bi dostava bila valjana, pismeno koje se dostavlja mora sadržavati suglasnost adresata s elektroničkom dostavom (članak 662. stavak 1. Zakona o parničnom postupku) te datum i vrijeme kad je adresat pismena upoznat s dostavom (članak 663. Zakona o parničnom postupku).

Članak 20. – Izravna dostava

Francuska se ne protivi izravnoj dostavi kako je predviđena u članku 20. stavku 1. Takvu izravnu dostavu odobravaju sudski povjerenici i tajništva sudova ako im je ta zadaća izričito povjerena nacionalnim zakonom.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ako je pismeno kojim se pokreće postupak ili jednakovrijedno pismeno trebalo biti poslano u drugu državu članicu radi dostave u skladu s ovom Uredbom, a tuženik se nije upustio u postupak, presuda se ne izriče sve dok se ne ispune uvjeti iz stavka 1.

Neovisno o odredbama stavka 1. francuski sudac može donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Konvencija od 1. ožujka 1954. o građanskom postupku

Konvencija od 15. studenoga 1965. o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima

Sporazum između Francuske i Njemačke o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., potpisan 6. svibnja 1961.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između Francuske i Belgije od 1. ožujka 1956., kako je izmijenjena razmjenom pisama od 23. i 30. kolovoza 1960.

Sporazum od 5. travnja 1967. između Vlade Francuske Republike i Vlade Narodne Republike Poljske o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954.

Konvencija od 2. veljače 1922. o olakšavanju izvršenja postupovnih koraka između osoba s boravištem u Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini

Sporazum između Francuske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije o olakšavanju primjene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., potpisan u Beogradu 29. listopada 1969.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima između Francuske Republike i Socijalističke Republike Rumunjske, potpisana u Parizu 5. studenoga 1974.

Dodatna Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći i pravosudnoj suradnji između Francuske Republike i Republike Austrije uz Hašku konvenciju o građanskom postupku od 1. ožujka 1954., potpisana u Beču 27. veljače 1979.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i obiteljskim stvarima te o priznavanju i izvršenju sudskih odluka između Francuske Republike i Narodne Republike Mađarske, potpisana u Budimpešti 31. srpnja 1980.

Konvencija između Vlade Francuske Republike i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći te o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim, obiteljskim i trgovačkim stvarima, potpisana 10. svibnja 1984.

Konvencija o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima između Vlade Francuske Republike i Vlade Narodne Republike Bugarske, potpisana u Sofiji 18. siječnja 1989.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije dostupno.

Posljednji put ažurirano: 01/12/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.