Dostava pismena (preinaka)

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Mađarska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

U slučaju sudskih pismena otpremno tijelo je sud pred kojim se vodi postupak s kojim je povezano pismeno koje treba dostaviti; u slučaju pismena koja su sastavljena na temelju javnobilježničkog postupka otpremno tijelo je javni bilježnik koji je vodio postupak s kojim je povezano pismeno; u slučaju drugih izvansudskih pismena otpremno tijelo je Ministarstvo pravosuđa.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Prijamno tijelo je okružni sud za područje u kojem se nalazi adresa navedena u zahtjevu za pravnu pomoć (u Budimpešti je to središnji okružni sud u Pešti) te Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Pismena koja treba dostaviti šalju se prijamnim tijelima poštom, telefaksom ili elektronički.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Prihvaćeni su mađarski, engleski, njemački i francuski jezik.

Članak 4. – Središnje tijelo

U Mađarskoj zadaće središnjeg tijela obavlja ministar pravosuđa:
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetközi Magánjogi Főosztály
Adresa: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budapest
Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Telefaks: +36 1 550 3946
E-pošta: nmfo@im.gov.hu.

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Pomoć iz članka 7. stavka 1. točke (a) pruža Ministarstvo pravosuđa:

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Főosztály

Adresa: Nádor utca 22, 1051 Budimpešta

Poštanska adresa: Pf. 2., 1357 Budimpešta

Tel.: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Telefaks: +36 1 550 3946

E-pošta: nmfo@im.gov.hu.

Informacije iz članka 7. stavka 1. točke (c) dostupne su na stranici Europski portal e-pravosuđe (Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena) u odjeljku 4.2.

Članak 8. – Slanje pismena

Prihvaćeni su mađarski, engleski, njemački i francuski jezik.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Mađarska nije pripremila prijevod obrasca L u Prilogu I. na bilo koji od jezika trećih zemalja.

Članak 13. – Datum dostave

Mađarsko pravo ne navodi konkretan rok za dostavu pismena.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Prihvaćeni su mađarski, engleski, njemački i francuski jezik.

Članak 15. – Troškovi dostave

Na dostavu pismena koju provodi sud ne plaća se pristojba.

Za dostavu pismena koju provodi sudski izvršitelj plaća se pristojba u iznosu od 7 500 HUF koju treba uplatiti unaprijed na sljedeći broj računa i pritom dokaz o uplati priložiti uz zahtjev:

Vlasnik računa: Mađarsko udruženje sudskih izvršitelja

Račun: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) oznaka: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

U polje poruke upišite sljedeće: KU2 - referentni broj zahtjev i ime adresata.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Način dostave iz članka 17 primjenjiv je unutar Mađarske samo ako je adresat državljanin otpremne države članice.

Članak 19. – Elektronička dostava

Mađarska ne postavlja dodatne uvjete.

Članak 20. – Izravna dostava

Način dostave iz članka 20. u Mađarskoj je moguć u skladu sa zakonodavstvom o dostavi koju provodi sudski izvršitelj.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Mađarski sudovi mogu donositi presude u određenim predmetima ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 2.

U Mađarskoj je rok iz članka 22. stavka 4. za zahtjev za povrat u prijašnje stanje jedna godina.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Mađarska nema takav sporazum s drugom državom članicom.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 02/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.