Dostava pismena (preinaka)

Italija

Sadržaj omogućio
Italija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Italija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Uredi za dostavu, izvršenje i pritužbe (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) pri žalbenim (corti d’appello) i drugim sudovima (tribunali) pred kojima je pokrenut spor u vezi s kojim je zatražena obavijest.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

UNEP pri Žalbenom sudu u Rimu (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rim

Telefon: +39 06328367058-7059

E-adresa: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Internetske stranice: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Poštom ili e-poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Engleski i francuski.

Članak 4. – Središnje tijelo

UNEP pri Žalbenom sudu u Rimu (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rim

Telefon: +39 06328367058-7059

E-adresa: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Internetske stranice: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Za potrebe članka 7. stavka 1. Italija pruža pomoć određivanjem UNEP-a pri Žalbenom sudu u Rimu kao imenovanog tijela kojem tijela za slanje mogu uputiti zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rim

Telefon: +39 06328367058-7059

E-adresa: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Internetske stranice: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

UNEP ne podnosi na vlastitu inicijativu zahtjeve za informacije o adresama u registrima prebivališta ili drugim bazama podataka u slučaju da adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna.

Članak 8. – Slanje pismena

Engleski i francuski.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nisu navedene informacije.

Članak 13. – Datum dostave

Nije predviđeno nikakvo odstupanje.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Engleski i francuski.

Članak 15. – Troškovi dostave

Trenutačno nisu predviđeni troškovi za dostavu pismena iz inozemstva osim onih koji su propisani za pismena koja se na zahtjev stranke dostavljaju u Italiji.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Italija se protivi dostavi sudskih pismena osobama koje borave u drugoj državi članici izravno putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava (osim ako je riječ o talijanskom državljaninu koji boravi u drugoj državi članici).

Italija se protivi dostavi sudskih pismena osobama koje borave u Italiji putem diplomatskih ili konzularnih predstavništava drugih država članica, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu predmetne države članice.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nisu navedene informacije.

Članak 20. – Izravna dostava

Službenici.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Italija ne dostavlja obavijesti u smislu članka 22.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Trenutačno nema sporazuma u smislu članka 29.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Italija ne dostavlja obavijesti u smislu članka 33.

Posljednji put ažurirano: 28/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.