Dostava pismena (preinaka)

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Latvija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Slanje pismena drugoj zemlji osiguravaju okružni (gradski) sudovi (rajonu (pilsētu) tiesas), regionalni sudovi (apgabaltiesas) ili Vrhovni sud (Augstākā tiesa).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Središnje tijelo koje prima i izvršava zahtjeve za dostavu stranih pismena je Vijeće sudskih izvršitelja Latvije (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Vijeće sudskih izvršitelja

Adresa: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefon: (+371) 67290005; telefaks: +371 67290006

E-adresa: documents@lzti.lv

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Zahtjevi iz drugih država članica za dostavu pismena i potvrde o dostavi pismena u Latviji se prihvaćaju ako su poslani poštom.

Prihvaćaju se i u elektroničkom obliku ako su propisno ovjereni.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

U Latviji se standardni obrasci mogu ispuniti na latvijskom i engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo je Ministarstvo pravosuđa (Tieslietu ministrija).

Adresa: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefon: +371 67036802

E-adresa: pasts@tm.gov.lv

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Latvija je odabrala mehanizam iz članka 7. stavka 1. točke (c) Uredbe, odnosno pružanje detaljnih informacija, putem europskog portala e-pravosuđe, o tome kako pronaći adrese osoba kojima treba dostaviti pismeno. S obzirom na navedeno, ističemo sljedeće:

1. Za pronalaženje adrese fizičke osobe može se podnijeti službeni zahtjev Uredu za pitanja državljanstva i migracija pri Ministarstvu unutarnjih poslova, koji vodi registar fizičkih osoba. U zahtjevu za izvadak iz registra fizičkih osoba moraju se navesti razlozi zbog kojih su podaci potrebni kako bi izvršitelji obrade mogli odlučiti postoji li osnova za pružanje podataka.

2. Adresa trgovačkog društva može se besplatno dobiti uvidom u trgovački registar. Svi unosi u trgovački registar objavljuju se besplatno na informativnim internetskim stranicama, na kojima se prvi puta daju na raspolaganje javnosti.

Latvijska tijela ne podnose, na vlastitu inicijativu, zahtjeve za informacije o adresama u registar fizičkih osoba u slučaju da adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna. Tijelo ili stranka koja podnosi zahtjev odgovorni su za pronalaženje adrese primatelja.

Članak 8. – Slanje pismena

U Latviji se zahtjevi za dostavu pismena na standardnom obrascu iz Priloga I. Uredbi prihvaćaju ako su sastavljeni na latvijskom ili engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

U skladu s člankom 57. Zakona o parničnom postupku, ako primatelj odbije primiti sudska pismena osoba koja ih dostavlja navodi napomenu na pismenu te razloge za odbijanje, datum i vrijeme. Odbijanjem prihvaćanja sudskih pismena ne sprječava se sudski postupak.

Članak 13. – Datum dostave

U skladu s člankom 56.1 stavkom 1. Zakona o parničnom postupku, ako su sudska pismena dostavljena u skladu s postupkom iz članka 56., uz izuzetak slučaja iz stavka 9., smatra se da je osoba obaviještena o mjestu i vremenu sudskog ročišta ili postupovne radnje ili o sadržaju odgovarajućeg pismena te se smatra da su sudska pismena dostavljena:

1. na dan kada ih je osoba primila u skladu s člankom 56. stavcima 3., 7. ili 8. navedenog Zakona;

2. na dan kada ih je osoba odbila primiti (članak 57.);

3. sedmog dana od dana slanja pismena ako su poslana poštom;

4. trećeg dana od dana slanja pismena ako su poslana elektroničkim putem.

U skladu sa stavkom 2. navedenog članka, na činjenicu dostave pismena ne utječe pitanje jesu li pismena dostavljena na prijavljenu adresu boravišta fizičke osobe, dodatnu prijavljenu adresu, adresu koju je fizička osoba navela za komunikaciju sa sudom ili adresu registriranog sjedišta pravne osobe te postoji li obavijest pošte o primitku ili su pismena vraćena. Primatelj može osporiti pretpostavku da su pismena dostavljena sedmog dana od dana slanja ako su poslana poštom ili trećeg dana od slanja ako su poslana elektroničkim putem navodeći objektivne okolnosti izvan njegove kontrole koje su ga spriječile da primi pismena na navedenoj adresi.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

U Latviji se potvrde o dostavi pismena na standardnom obrascu iz Priloga I. Uredbi prihvaćaju ako su sastavljene na latvijskom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Dostava pismena u Latviji se obavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. točkom (a) Uredbe uz naknadu od 133,33 EUR (s PDV-om) za svaki zahtjev za dostavu pismena. Naknada se plaća bankovnom doznakom i pritom sve bankovne naknade snosi osoba koja plaća paušalni iznos za dostavu pismena.

Podaci o bankovnom računu:

Registracijski broj: 90001497619

(od 16. prosinca 2019.) Adresa sjedišta: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Banka: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT kod: HABALV22

Svrha plaćanja: podaci o adresatu

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Latvija se protivi dostavi pismena putem diplomatskih predstavnika, osim u predmetima kada se pismena dostavljaju državljanima predmetne države članice.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

U skladu s latvijskim zakonodavstvom pismena se ne mogu dostavljati u skladu s člankom 20. Uredbe.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 22. stavka 1. Uredbe, sud ili sudac u Latviji mogu izreći presudu i ako nije zaprimljena potvrda o uručenju ili dostavi pismena ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 2. Uredbe. U Latviji ne postoji rok za prihvaćanje zahtjeva za oslobađanje od pravnih posljedica isteka roka za ulaganje žalbe ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 4. Uredbe.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Republika Latvija sklopila je dva sporazuma:

1. Sporazum između Republike Latvije i Republike Poljske o pravnoj pomoći i pravnim odnosima u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima;

2. Sporazum o pravnoj pomoći i pravnim odnosima između Republike Latvije, Republike Estonije i Republike Litve.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 23/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.