Dostava pismena (preinaka)

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Za dostavu pismena nadležni su sudski izvršitelji.

Sudske izvršitelje možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

Komora sudskih izvršitelja Luksemburga

Za dostavu pismena poštom nadležni su tajnici sudova.

Informacije možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Sudski izvršitelji jedina su tijela za zaprimanje.

Sudske izvršitelje te informacije o njihovoj područnoj nadležnosti možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

Komora sudskih izvršitelja Luksemburga

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Dostupni načini zaprimanja pismena:

pošta, e-pošta, telefaks, telefon.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Francuski i njemački.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo je Ured javnog tužitelja pri Visokom sudu.

Ured javnog tužitelja (Parquet Général)

Cité judiciaire

Bâtiment BC

Poštanska adresa: L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81-2336

Telefaks: (+352) 47 05 50

E-pošta: parquet.general@justice.etat.lu

Jezici: francuski i njemački.

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

U skladu s člankom 7. Luksemburg pruža pomoć predviđenu člankom 7. stavkom 1. točkom (a) pri utvrđivanju adrese osobe kojoj treba dostaviti sudsko ili izvansudsko pismeno.

Sudski izvršitelji su nadležna tijela kojima otpremna tijela mogu uputiti zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno.

Sudske izvršitelje te informacije o njihovoj područnoj nadležnosti možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

Komora sudskih izvršitelja Luksemburga

U skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Luksemburg navodi da, u slučaju da se zahtjev za dostavu pismena šalje sudskim izvršiteljima u svojstvu tijela za zaprimanje, sudski izvršitelji na vlastitu inicijativu u bazama podataka koje su im na raspolaganju podnose zahtjeve za informacije o adresama fizičkih ili pravnih osoba u slučajevima kada adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna. Ako na području nadležnosti sudskog službenika postoji nova službena adresa, sudski izvršitelj dostavlja pismeno na tu novu adresu.

Članak 8. – Slanje pismena

Obrazac zahtjeva u Luksemburgu može, osim na francuskom, biti popunjen i na njemačkom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

U skladu s luksemburškim zakonodavstvom, pismeno se mora dostaviti u određenom roku kako je utvrđeno člankom 12. stavkom 5. i člankom 13. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 2020/1784 od 25. studenoga 2020.

Ako pismeno uručuje sudski izvršitelj, u obavijesti o uručenju navodi se datum uručenja koji odgovara datumu dostave obavijesti primatelju na njegovoj adresi prebivališta ili na dan dostave dokumenta na adresi prebivališta primatelja.

Ako primatelj odbije primiti kopiju pismena, sudski izvršitelj to navodi u obliku bilješke. U tom se slučaju dokument smatra uručenim na dan uručenja dokumenta primatelju.

Ako osoba kojoj se treba uručiti pismeno nema poznato prebivalište ili boravište, sudski izvršitelj sastavlja zapisnik u kojemu precizno navodi mjere koje je poduzeo kako bi pronašao primatelja pismena. Nakon sastavljanja zapisnika pismeno se smatra uručenim.

Kada se dokument šalje dostavom obavijesti, Luksemburg primjenjuje sustav dvostrukog datuma.

Naime, datum koji se uzima u obzir u odnosu na pošiljatelja pismena razlikuje se od datuma koji se uzima u obzir u odnosu na primatelja pismena.

Kad je riječ o pošiljatelju, datum slanja obavijesti smatra se datumom dostave pismena.

Kad je riječ o primatelju, datum uručenja obavijesti smatra se datumom dostave pismena.

Ako primatelj odbije primiti preporučeno pismo, poštanski službenik to navodi na povratnici i vraća preporučeno pismo s povratnicom. U tom se slučaju dostava smatra izvršenom na dan predočenja preporučenog pisma primatelju.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Obrazac potvrde u Luksemburgu može, osim na francuskom, biti popunjen i na njemačkom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Jedinstvena naknada utvrđena je u iznosu od 165 EUR.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Luksemburg se protivi tome da se dostava sudskih i izvansudskih pismena na državno područje druge države članice obavlja izravno putem njegovih diplomatskih ili konzularnih predstavnika.

Isto tako, Luksemburg se protivi tome da takvu dostavu na njegovu državnom području obavljaju diplomatski ili konzularni predstavnici drugih država članica, osim ako se dostavljaju pismena državljanima države članice iz kojih pismena potječu.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Luksemburg prihvaća izravnu dostavu u skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2020/1784 od 25. studenoga 2020.

Ministarstvo pravosuđa nema nikakvu nadležnost u tom području i stoga se ništa u vezi s dostavom pismena ne bi trebalo slati na adresu tog Ministarstva.

Za dostavu pismena nadležni su sudski izvršitelji.

Sudski izvršitelj države članice primateljice nije dužan provjeravati oblik i sadržaj pismena koje mu je izravno dostavila zainteresirana osoba. Odgovoran je samo za formalnosti i postupke dostave koji se primjenjuju u državi članici primateljici.

Sudske izvršitelje možete potražiti na sljedećoj internetskoj stranici:

Komora sudskih izvršitelja Luksemburga

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 1., Luksemburg izjavljuje da njegovi suci mogu izreći presudu ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 2.

U skladu s člankom 22. stavkom 4. Luksemburg navodi da se zahtjev za povrat u prijašnje stanje neće razmatrati ako nije podnesen u razumnom roku koji sudac smatra dovoljnim i nakon što je tuženik saznao sadržaj presude ili nakon što je nemogućnost djelovanja prestala postojati. Zahtjev podnesen više od godine dana nakon dostave presude neće se razmatrati.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nije primjenjivo.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.