Dostava pismena (preinaka)

Poljska

Sadržaj omogućio
Poljska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Poljska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Sud koji vodi postupak (okružni sud (sąd rejonowy), regionalni (sąd okręgowy) ili žalbeni sud (sąd apelacyjny) ili Vrhovni sud (Sąd Najwyższy)).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Okružni sud na čijem se području nadležnosti pismeno treba dostaviti.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Pismena se šalju poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Osim na poljskom, obrasci se mogu ispuniti na engleskom ili njemačkom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa, Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Varšava, tel.: +48 22 23 90 870

E-adresa: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Detaljne informacije koje pomažu pri utvrđivanju adrese u skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (a) u vezi s podstavkom 1. točkom (c)

Kućna adresa u slučaju fizičkih osoba:

subjekt koji ima pravni interes za provjeru adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno može zatražiti informacije o adresi od bilo kojeg načelnika općine ili gradonačelnika grada. Te se informacije mogu dobiti podnošenjem zahtjeva. Zahtjev se može podnijeti samo jednom općinskom tijelu i podliježe plaćanju naknade u iznosu od 31 PLN (plaća se na račun općinskog tijela kojemu se podnosi zahtjev); zahtjevu se mora priložiti dokaz o plaćanju. Podnositelj zahtjeva mora dokazati i pravni interes na temelju kojeg se podaci iz registra stavljaju na raspolaganje. Taj se interes može dokazati dokumentom kojim se utvrđuje pravna obveza djelovanja na određeni način (npr. tužba, dopis sudskog izvršitelja, ugovor).

Adrese poduzeća (društva s neograničenom odgovornošću, društva s ograničenom odgovornošću, komanditna društva, dionička društva, zadruge, poduzeća u državnom vlasništvu, tvrtke za istraživanje i razvoj, strana poduzeća i njihove podružnice te društva za uzajamno osiguranje):

dostupne su na internetu u registru koji vodi Nacionalni sudski registar (Krajowy Rejestr Sądowy). Registar se vodi u skladu s načelima formalne otvorenosti (tj. svatko ima pravo pristupa podacima u registru).

Informacije dostupne na internetu mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Podaci o fizičkim osobama koje se bave gospodarskom djelatnošću prikupljaju se u Središnjem poslovnom registru (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), kojem mogu pristupiti svi.

Informacije iz članka 7. stavka 2. točke (c)

Tijelo koje zaprimi zahtjev (prijamno tijelo u Poljskoj) nije obvezno zahtijevati i općenito ne zahtijeva od predmetnih registara da utvrde adresu ako se pokaže da je adresa koju je navelo prijamno tijelo netočna. U praksi, ako to tijelo smatra primjerenim, može procijeniti postoji li očita pogreška u adresi ili, ako otpremno tijelo navede da je adresa preuzeta iz javno dostupnog registra, provjeriti je li adresa ažurirana u skladu s podacima iz tog registra.

Članak 8. – Slanje pismena

Osim na poljskom, obrazac se može ispuniti na engleskom ili njemačkom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

Nije primjenjivo.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Obrazac se može ispuniti na poljskom, engleskom ili njemačkom.

Članak 15. – Troškovi dostave

Izvorna jezična inačica ove stranice poljski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: njemačkiengleskifrancuski već su prevedeni.

Za dostavu pismena ne naplaćuju se naknade.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Poljska se protivi tome da na svojem državnom području pismena dostavlja diplomatsko ili konzularno osoblje, osim ako se pismena trebaju dostaviti državljanima države članice koja obavlja prijenos pismena.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Poljska se protivi načinu dostave iz navedenog članka na svojem državnom području.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnesen godinu dana nakon isteka roka dopušten je samo u iznimnim slučajevima.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nije primjenjivo.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.
Posljednji put ažurirano: 27/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.