Dostava pismena (preinaka)

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

  • Okružni sudovi (tribunais judiciais de comarca);
  • matičari (conservadores);
  • javni bilježnici (notários);
  • izvršitelji (agentes de execução); i
  • pravni zastupnici (mandatários judiciais).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

i. odjel za opća pitanja (juízo de competência genérica) ili, ako postoji, lokalni građanski odjel (juízo local cível) nadležnog okružnog suda; i

ii. izvršitelji (OSAE – Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (Udruženje odvjetnika i izvršitelja)).

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Poštom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Telefaks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-adresa: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 4. – Središnje tijelo

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Telefaks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-adresa: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Za potrebe članka 7. stavka 1. točke (a) tijelo kojem otpremna tijela mogu uputiti zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno jest:

Glavna uprava za pravosudnu administraciju (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, katovi 0, od 9. do 14.

1990-097 Lisabon, Portugal

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Telefaks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-adresa: correio@dgaj.mj.pt

Internetske stranice: https://dgaj.justica.gov.pt/

Za potrebe članka 7. stavka 2. točke (c) situacija je sljedeća za različita prijamna tijela:

  • odjel za opća pitanja (juízo de competência genérica) ili, ako postoji, lokalni građanski odjel (juízo local cível) nadležnog okružnog suda: radi dostave pismena ako adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna, prijamno tijelo primjenjuje domaće pravo na slične predmete u domaćim sporovima, tj. relevantne odredbe utvrđene u člancima 226. i 236. portugalskog Zakona o građanskom postupku;
  • izvršitelji (OSAE): zahtjevi se podnose registrima boravišta ili drugim bazama podataka, ako takvi registri ili baze podataka postoje, kako bi se pronašla nova adresa osobe kojoj treba dostaviti pismeno.

Članak 8. – Slanje pismena

Portugalski, španjolski i engleski.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Ako je obrazac L iz Priloga I. preveden na jezik treće zemlje, bit će dostavljen Komisiji radi naknadne objave na europskom portalu e-pravosuđe.

Članak 13. – Datum dostave

Za potrebe članka 12. stavka 5. i članka 13. stavka 2. Uredbe, člankom 323. portugalskog Građanskog zakonika utvrđuje se da se rok zastare obustavlja pet dana nakon što je zatražena dostava u slučajevima u kojima nije bilo moguće dostaviti pismena zbog razloga koji se ne mogu pripisati podnositelju zahtjeva.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Portugalski, španjolski i engleski.

Članak 15. – Troškovi dostave

Općenito govoreći, dostava sudskih pismena iz druge države članice ne dovodi do plaćanja bilo kakvih pristojbi ili troškova ako se pismena šalju sudovima.

Međutim, ako pismena osobno dostavlja sudski službenik ili izvršitelj, naplaćuju se sljedeće pristojbe:

1. izvršitelji:

ako je dostava izvršena: 76 EUR

ako dostava nije izvršena (npr. ako osoba kojoj treba dostaviti pismena ne boravi na određenoj adresi ili ako adresa ne postoji): 50,50 EUR

2. sudski službenici:

ako je dostava izvršena: 51 EUR

ako dostava nije izvršena (npr. ako osoba kojoj treba dostaviti pismena ne boravi na određenoj adresi ili ako adresa ne postoji): ne naplaćuje se nikakva pristojba.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Portugal se protivi tome da druga država članica dostavlja sudska pismena na njezinu državnom području putem diplomatskih predstavnika ili konzularnih službenika, osim ako je osoba kojoj treba dostaviti pismeno državljanin te države članice.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Nije primjenjivo.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Neovisno o odredbama članka 22. stavka 1., portugalski sudovi mogu donijeti presudu ako su ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2. tog članka.

Za potrebe članka 22. stavka 4., zahtjevi za povrat u prijašnje stanje u Portugalu moraju se podnijeti u roku od godine dana od datuma donošenja pobijane odluke. Zahtjevi podneseni nakon isteka tog roka neće biti prihvaćeni.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Sporazum između Portugalske Republike i Kraljevine Španjolske o pravosudnoj suradnji u kaznenim i građanskim stvarima od 19. studenoga 1997.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 03/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.