Dostava pismena (preinaka)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Rumunjska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Kad je riječ o sudskim pismenima, otpremna tijela su svi rumunjski sudovi: okružni sudovi, županijski sudovi, žalbeni sudovi i Visoki kasacijski sud.

Kad je riječ o izvansudskim pismenima, otpremna tijela su okružni sudovi na čijem području nadležnosti javni bilježnici i sudski izvršitelji imaju registrirana sjedišta.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Prijamno tijelo za zaprimanje zahtjeva za dostavu sudskih i izvansudskih pismena iz država članica EU-a je okružni sud na čijem se području nadležnosti nalazi boravište ili registrirano sjedište primatelja.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Poštom i telefaksom.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Strada Apolodor 17, Sector 5, Bukurešt 050741

Tel.: +40 37204 1077 tajništvo, Faks: +40 37204 1079: E-adresa: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Osnovni podaci mogu se dostaviti samo ako za to postoji opravdana pravna osnova. Opravdanom pravnom osnovom smatraju se zahtjevi za dostavu osobnih podataka koji dolaze od policije, Ministarstva obrane, Ureda javnog tužitelja, sudova, ustanova za socijalnu zaštitu u pogledu maloljetnika ili drugih osoba koje imaju pravo na zaštitu, ili od fizičkih i pravnih osoba koje su svoj legitimni interes dokazale dokumentima koji su potvrda pravne osnove. Ako ne postoji opravdana pravna osnova, osobni podaci mogu se dostaviti samo nakon pribavljanja izričitog i jasnog prethodnog odobrenja ispitanika.

Ne dovodeći u pitanje prethodno navedeno, za potrebe primjene članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b) zahtjevi za dostavu informacija o adresi u Rumunjskoj fizičke osobe koja je rumunjski državljanin mogu se poslati Upravi za popis stanovništva i upravljanje bazom podataka (DEPABD), str. Obcina Mare No 2, Sector 6, Bukurešt, E-pošta: depabd@mai.gov.ro; Internetske stranice: https://www.onrc.ro/index.php/ro/informatii/informatii-rc#Raport

Osim toga, za potrebe primjene članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b) informacije o adresi registriranog sjedišta pravne osobe mogu se zatražiti elektronički putem usluge InfoCert Nacionalnog ureda za trgovački registar. Za pristup portalu s internetskim uslugama Nacionalnog ureda za trgovački registar, potrebno je otvoriti korisnički račun na portalu Recom. Nakon što otvori račun korisnik ovisno o zatraženoj usluzi ima besplatan pristup ili pristup uz plaćanje. Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Ako adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna, okružni sud (prijamno tijelo) nije obvezan na vlastitu inicijativu u bazama podataka koje su mu na raspolaganju tražiti važeću adresu adresata pismena.

Članak 8. – Slanje pismena

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Nije primjenjivo.

Članak 13. – Datum dostave

Nije primjenjivo.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Uz obrasce ispunjene na rumunjskom jeziku, Rumunjska prihvaća i standardne obrasce zahtjeva ispunjene na engleskom ili francuskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Nije primjenjivo.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Rumunjska dopušta da strani diplomatski agenti ili konzularni službenici izvršavaju dostavu sudskih i izvansudskih pismena na državnom području Rumunjske samo osobama zemalja koje predstavljaju.

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

U skladu s člankom 154. stavkom 5. Zakona o parničnom postupku, sudski izvršitelji na zahtjev i trošak zainteresirane strane mogu dostavljati postupovne akte uz poštovanje postupovnih formalnosti utvrđenih u Zakonu o parničnom postupku za slanje i dostavu postupovnih akata.

U određenim situacijama rumunjsko zakonodavstvo predviđa mogućnost izravne dostave izvansudskih dokumenata putem sudskih izvršitelja (npr. članak 1522. stavak 2. Zakona o parničnom postupku – dostava pisane obavijesti o plaćanju dugovanja).

Popis ovlaštenih sudskih izvršitelja dostupan je na ovoj poveznici.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Članak 22. stavak 4.

Zahtjev za povrat u prijašnje stanje nedopušten je ako nije podnesen u roku od godinu dana nakon donošenja odluke.

Članak 22. stavak 2.

Rumunjski sud može donijeti odluku i bez primanja potvrde o dostavi ili uručenju pismena kojim se pokreće postupak ili jednakovrijednog pismena, ako su ispunjeni svi uvjeti iz članka 22. stavka 2.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Nije primjenjivo.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 26/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.