Dostava pismena (preinaka)

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Slovenija

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Otpremna tijela su: lokalni sudovi (okrajna sodišča), okružni sudovi (okrožna sodišča), Radni i socijalni sud (delovno in socialno sodišče), Upravni sud (upravno sodišče), viši sudovi (višja sodišča), Vrhovni sud (Vrhovno sodišče), Ustavni sud (Ustavno sodišče) i Državno odvjetništvo (državno odvetništvo).

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Prijamna tijela su okružni sudovi.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Kad se na primanje dokumenata primjenjuje članak 5. stavak 4. Uredbe (EZ) br. 1206/2001, dokumenti se šalju poštom, uključujući usluge hitne dostave i telefaks.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Obrasci iz Priloga I. mogu se slati na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Središnje tijelo za provedbu Uredbe:

Ministrstvo za pravosodje (Ministarstvo pravosuđa)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Telefaks: (+386)1 369 52 33

E-adresa: gp.mp@gov.si

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Slovenska tijela nude pomoć pri utvrđivanju adrese:

(a) otpremno tijelo šalje zahtjev za utvrđivanje adrese osobe kojoj treba dostaviti pismeno okružnom sudu (prijamnom tijelu iz točke 2.).

Sudovi imaju pristup registru stanovništva i ovlašteni su na vlastitu inicijativu ili na zahtjev suda koji upućuje zahtjev dobiti informacije o adresama ako je adresa navedena u zahtjevu za dostavu netočna ili nepoznata.

Članak 8. – Slanje pismena

Obrasci iz Priloga A mogu se slati na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Ne primjenjuje se.

Članak 13. – Datum dostave

Slovenskim zakonodavstvom nije propisan poseban rok za dostavu pismena.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Obrasci iz Priloga K mogu se slati na slovenskom ili engleskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

U pravilu se dostava pismena od strane nadležnog slovenskog suda ne plaća, osim troškova dostave od strane istražitelja ili izvršitelja, ako taj način dostave zatraži dotična stranka. U tom slučaju troškove plaća predlagatelj. Prema Pravilniku o dostavi pismena od strane istražitelja ili izvršitelja u građanskim i kaznenim postupcima (Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku) trenutačna naknada za osobnu dostavu iznosi 50 EUR. Porez na dodanu vrijednost dodaje se naknadi za uručitelja ako je on obvezan platiti PDV. Uručitelj ima pravo na 20 % naknade za neuspješnu dostavu. Neovisno o tome, sud može odrediti viši postotak naknade, ali ne više od 50 %, ako za to postoji osnova na temelju izvatka iz spisa ili drugih ili relevantnih dokaza. Uručitelj ima pravo i na naknadu troškova prijevoza.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Slovenija dopušta mogućnost dostave putem diplomatskog agenta ili konzularnog službenika u skladu s uvjetima iz članka 17. stavka 1.

Slovenija ne dopušta dostavu sudskih pismena osobama s boravištem u Sloveniji putem diplomatskog agenta ili konzularnog službenika druge države članice, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu države članice iz koje dokument potječe.

Članak 19. – Elektronička dostava

Slovenija ne navodi dodatne uvjete pod kojima bi prihvatila elektroničku dostavu u skladu s člankom 19. stavkom 1. točkom (b) Uredbe.

Članak 20. – Izravna dostava

Izravna dostava nije predviđena slovenskim zakonodavstvom.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Ne dovodeći u pitanje članak 22. stavak 1. Uredbe, sudac može donijeti odluku i bez primanja potvrde o uručenju ili dostavi, uz uvjet da su ispunjeni uvjeti iz članka 22. stavka 2. Uredbe.

U skladu s člankom 22. stavkom 4. Uredbe u Sloveniji se zahtjev za povrat u prijašnje stanje može podnijeti u roku od godinu dana od datuma donošenja sudske odluke.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Ugovor između Republike Slovenije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 7. veljače 1994.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Ne primjenjuje se.

Posljednji put ažurirano: 19/01/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.