Dostava pismena (preinaka)

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Španjolska

Dostava pismena


*obvezan unos

Članak 3. stavak 1. – Otpremna tijela

Pravosudni službenici (Letrados de la Administración de Justicia) nadležni su za slanje sudskih i izvansudskih pismena.

Članak 3. stavak 2. – Prijamna tijela

Pravosudni službenici koji rade u Zajedničkom centru za dostavu (servicio común de notificaciones) u mjestu u kojemu se treba izvršiti dostava nadležni su za zaprimanje sudskih i izvansudskih pismena. Ako ne postoji Zajednički centar za dostavu, nadležan je pravosudni službenik Prvostupanjskog suda (Juzgado de Primera Instancia) u mjestu u kojemu se treba izvršiti dostava.

Svi se zahtjevi šalju tajništvu i distribucijskoj službi Općeg zajedničkog centra (Servicio de Registro y Reparto dependiente del Servicio Común General), a ako te službe ne postoje tajništvu Suda (Juzgado Decano) radi distribucije tijelu nadležnom za dostavu. U okviru španjolskog pravosudnog sustava, tijelo koje je Španjolska odredila kao prijamno tijelo (tajništva sudova i središnje službe (Decanatos y Servicios comunes procesales)) prosljeđuje zahtjev tijelu nadležnom za dostavu.

Članak 3. stavak 4. točka (c) – Načini zaprimanja pismena

Kad je riječ o trenutačno dostupnim načinima zaprimanja, sudovi se mogu služiti informatičkim i digitalnim sredstvima za izvršavanje dostave. U nedostatku elektroničkih sredstava dostava se vrši poštom uz potvrdu o primitku.

Članak 3. stavak 4. točka (d) – Jezici koji se mogu upotrebljavati za popunjavanje standardnog obrasca iz Priloga I.

Standardni obrazac može se popuniti na engleskom, francuskom, portugalskom ili španjolskom jeziku.

Članak 4. – Središnje tijelo

Španjolska je kao središnje tijelo odredila Glavnu podupravu za međunarodnu pravosudnu suradnju pri Ministarstvu pravosuđa (Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia).

Glavna poduprava za međunarodnu pravosudnu suradnju

Ministarstvo pravosuđa

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

E-adresa: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Članak 7. – Pomoć pri upitima o adresi

Tijelo nadležno za dostavu odgovorno je za provođenje upita o adresi.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. točkom (a) Uredbe otpremna tijela mogu zahtjeve za utvrđivanje adrese osobe kojoj pismeno treba dostaviti uputiti nadležnom tijelu koje Španjolska odredi za dostavu.

U skladu s člankom 7. stavkom 2. točkom (c) Uredbe španjolska tijela nadležna za dostavu na vlastitu će inicijativu podnijeti zahtjeve registrima osoba ili drugim bazama podataka za informacije o adresama u slučajevima kada adresa navedena u zahtjevu za dostavu nije točna.

Članak 8. – Slanje pismena

Standardni obrazac može se popuniti na španjolskom, engleskom, francuskom ili portugalskom jeziku.

Članak 12. – Odbijanje primitka pismena

Obrazac L nije preveden na jezik treće zemlje.

Članak 13. – Datum dostave

Datum dostave razlikuje se ovisno o pismenu koje treba dostaviti i vrsti postupka ili fazi postupka, u praksi obično od 3 do 5 dana.

Primjenjuju se relevantna postupovna pravila.

Članak 14. – Potvrda o dostavi i preslika dostavljenog pismena

Potvrda o dostavi mora biti popunjena na španjolskom jeziku.

Članak 15. – Troškovi dostave

Nije primjenjivo.

Članak 17. – Dostava putem diplomatskih agenata ili konzularnih službenika

Španjolska se protivi dostavi pismena iz drugih država članica na svojem državnom području koja se vrši konzularnim ili diplomatskim kanalima, osim ako se pismeno dostavlja državljaninu te druge države članice (država članica podrijetla).

Članak 19. – Elektronička dostava

Nije primjenjivo.

Članak 20. – Izravna dostava

Izravna dostava u Španjolskoj nije moguća. Zastupnici u postupku (procuradores) ne mogu izvršiti dostavu, osim ako ih je izričito ovlastio pravosudni službenik.

Članak 22. – Tuženik koji se nije upustio u postupak

Španjolska navodi da sudac može ukinuti prekid postupka i prema potrebi donijeti odluku ako su ispunjeni svi uvjeti utvrđeni u članku 22. Uredbe (EU) 2020/1784.

U pogledu ovlasti suca za prihvaćanje zahtjeva za povrat u prijašnje stanje, Španjolska je navela da ti zahtjevi nisu dopušteni ako su podneseni više od jedne godine nakon datuma presude.

Članak 29. – Odnos prema sporazumima ili dogovorima između država članica

Bez komentara.

Članak 33. stavak 2. – Obavijest o ranoj uporabi decentraliziranog IT sustava

Bez komentara.

Posljednji put ažurirano: 26/02/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.