Iratkézbesítés (átdolgozás)

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

 • bírósági végrehajtók,
 • azokban az esetekben, amikor a belga jog előírja a bírósági iratok bíróság általi kézbesítését, e bíróságok hivatalai.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Bírósági végrehajtók.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Tértivevényes ajánlott küldemény vagy minősített ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A holland, francia és német nyelven kitöltött formanyomtatványok mellett az angol nyelven kitöltött formanyomtatványokat is elfogadják.

4. cikk – Központi szerv

Belgium Nemzeti Végrehajtói Szövetsége (Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brüsszel
BELGIUM

Telefon: +32 2 5380092
Fax: +32 2 5394111
E-mail: info@nkgb-cnhb.be

A tájékoztatás postai úton, faxon, e-mailben vagy telefonon küldhető el.
Elfogadott nyelvek: francia, holland, német, angol.
Területi illetékesség: Belgium (az egész ország)

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A 7. cikk értelmében Belgium az (1) bekezdés a) pontjában említett segítséget nyújtja. A bírósági végrehajtók azok a kijelölt hatóságok, amelyekhez az áttevő intézmények a címzett címének a megállapítása iránti megkereséseiket címezhetik.

A cím meghatározásában segítség kéréséhez a végrehajtók adatai ezen a weboldalon találhatók.

Belgium kinyilvánítja, hogy azoknak a bírósági végrehajtóknak, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy területükön átvevő intézményként kézbesítsenek egy iratot, általában jogszabály írja elő, hogy kötelesek saját kezdeményezésre ugyanazon a területen ellenőrizni az irat címzettje címének hitelességét a nemzeti jog hatályos szabályainak megfelelően. A cím ellenőrzése azon meglévő adatbázisokba való betekintéssel történik, amelyekhez a bírósági végrehajtók legális hozzáféréssel rendelkeznek, és amelyek információt nyújtanak minden Belgiumban lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező (belga vagy külföldi) személy hivatalos tartózkodási helyéről.

8. cikk – Iratok továbbítása

Belgium elfogadja az angol, valamint francia, holland vagy német nyelven kitöltött „A” jelű formanyomtatványt.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Belgium kettős dátumrendszert alkalmaz a kézbesítés időpontjának meghatározására; a kézbesítés időpontjaként figyelembe veendő dátum eltérő aszerint, hogy a címzettre vagy a feladóra vonatkozik-e.

A belga bírósági törvénykönyv 53a. cikkével összhangban a címzett tekintetében, és ha a törvény másként nem rendelkezik, a papíralapú irat kézbesítésétől kezdődő határidőket a következő időponttól számítják:

1. a bírósági ajánlott levélnek vagy a tértivevényes ajánlott levélnek a címzett lakcímén, vagy adott esetben lakóhelyén vagy kézbesítési címén bemutatását követő első nap;

2. az ajánlott levél vagy közönséges levél postai szolgálatnak történő bemutatását követő harmadik munkanap, ha a címzett ennek ellenkezőjét nem bizonyítja.

Az irat feladója tekintetében a kézbesítés időpontjának a feladás időpontja (illetve a postai, illetve a bírósági hivatalnak történő bemutatás napja) minősül.

Ennek megfelelően, ha az eljárásban részt vevő egyik fél első fokon pervesztes, és fellebbezést kíván benyújtani, ezt az ítéletről szóló hivatalos értesítés bevárása nélkül is meg kell tehesse.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az elévülést megszakítani kívánó személy gondoskodik megszakító irat (peren kívüli irat) kézbesítéséről.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Belgium elfogadja az angol, valamint francia, holland vagy német nyelven kitöltött „K” jelű formanyomtatványt.

15. cikk – A kézbesítés költsége

A bírósági végrehajtó általi kézbesítés költségeire a kérelmezőnek átalánydíjat kell fizetnie minden egyes természetes vagy jogi személynek kézbesített irat után, amely 165 euró (amely a hozzáadottérték-adót tartalmazza). A végrehajtó ezt az összeget vagy annak egy részét azt megelőzően kérheti, mielőtt bármilyen intézkedést tenne. Azokban az esetekben, amikor a származási ország a közös hozzáadottérték-adó-rendszerről szóló európai jogszabályok értelmében a kézbesítés költségeire hozzáadottérték-adót alkalmaz, a végrehajtó a túlfizetett összeget visszatéríti. A befizetést közvetlenül a kérelmező országa által jóváhagyott belgiumi bankon vagy pénzintézeten keresztül kell teljesíteni. A bankköltség a kérelmezőt terheli.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Belgium ellenzi a rendelet 17. cikkének (1) bekezdésében említett bírósági iratok saját területén történő kézbesítését, kivéve, ha ezeket az iratokat azon tagállam állampolgárainak kell kézbesíteni, amelyből az iratok származnak.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Belgium nemzeti joga főszabályként nem teszi lehetővé az iratok közönséges e-mail útján történő kézbesítését, Belgium azonban a 19. cikk (2) bekezdésével összhangban engedélyezi az elektronikus úton történő kézbesítést, amennyiben a következő további feltételek teljesülnek:

az alkalmazott eljárásnak lehetővé kell tennie a következőket:

 • az elektronikus kommunikációban részt vevő felek megbízható azonosítása,
 • a továbbított iratok integritásának, valamint az információcsere biztonságának és titkosságának biztosítása,
 • biztosítja az elvégzett adattovábbítás megőrzését,
 • annak bizonyossággal történő meghatározása, hogy az iratot mely napon küldték el,
 • bizonyosság nyújtása arról, hogy a címzett hozzájárult az elektronikus kézbesítéshez.

Ezek a feltételek nem vonatkoznak az olyan iratok kézbesítésére, amelyek pusztán tájékoztató jellegűek, és nem járnak olyan joghatásokkal, mint például a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő folyásának megkezdődése.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A belgiumi jog nem ellenzi a 20. cikkben foglalt közvetlen kézbesítés lehetőségét. A Belgiumban lakóhellyel rendelkező személyeknek történő közvetlen kézbesítést azon személy lakóhelye szerint területileg illetékes bírósági végrehajtón keresztül kell végrehajtani, akinek az iratot kézbesíteni kell.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 22. cikke (1) bekezdésének rendelkezései ellenére a belgiumi bíróságok határozatot hozhatnak, ha a (2) bekezdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül.

A 22. cikk (4) bekezdésében említett, mentesítés iránti kérelem a határozat keltétől számított legkésőbb egy éven belül nyújtható be.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Belgium kinyilvánítja, hogy a többi tagállammal fennálló kapcsolataiban a rendelet a hatálya alá tartozó kérdésekben elsőbbséget élvez a következő eszközökkel szemben:

 • az 1954. március 1‑jei Hágai Egyezmény a polgári eljárásról,
 • az 1956. március 1-jei egyezmény a Franciaország és Belgium között a polgári és kereskedelmi ügyekben történő kölcsönös jogsegélyről,
 • az 1959. április 25-i Egyezmény Belgium kormánya és a Német Szövetségi Népköztársaság kormánya között a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei Hágai Egyezmény alkalmazásának elősegítéséről,
 • az 1965. november 15-i Hágai Egyezmény polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő kézbesítéséről,
 • a polgári eljárásról szóló 1954. március 1-jei Hágai Egyezményhez csatolt, 1989. október 23-i Egyezmény Belgium és Ausztria között a kölcsönös jogsegélyről és együttműködésről.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 06/12/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.