Iratkézbesítés (átdolgozás)

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Észtország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítésről) szóló (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) 3. cikkének (1) bekezdésében említett, a bírósági iratok továbbításáért felelős szervek Észtországban a megyei bíróságok, a körzeti bíróságok és a Legfelsőbb Bíróság – attól függően, hogy hol folyik az ügy, amelyben az iratokat kézbesíteni kell –, a bíróságon kívüli iratok továbbításáért felelős szerv pedig az Igazságügyi Minisztérium (Justiitsministeerium).

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

A rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében említett, a bírósági és a bíróságon kívüli iratok átvételéért felelős szerv az a megyei bíróság, amelynek az illetékességi területén belül az iratot kézbesíteni kell.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratok a polgári perrendtartásban (tsiviilkohtumenetluse seadustik) meghatározott feltételek szerint postai úton, faxon vagy elektronikus úton vehetők át.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Észtország észt és angol nyelven is elfogadja a formanyomtatványokat.

4. cikk – Központi szerv

A rendelet 4. cikkében említett központi szerv feladatait az Igazságügyi Minisztérium látja el. Elérhetőségei:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Észtország

Tel.: (+372) 620 8183

Fax: (+372) 620 8109

E-mail:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A vonatkozó követelményeknek való megfelelés érdekében Észtország a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban az európai igazságügyi portálon keresztül részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan lehet megtalálni a kézbesítések címzettjeinek a címét.

 • Kibocsátó hatóság:

Tallinni Anyakönyvi Hivatal

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ÉSZTORSZÁG

E-mail: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

 • A pályázatok megküldhetők:

Tallinni Anyakönyvi Hivatal

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ÉSZTORSZÁG

 • A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  • azt, hogy mely kézbesítendő iratokhoz van szükség az adott személy címére (dokumentumokkal alátámasztva, hogy miért),
  • annak megerősítését, hogy a szóban forgó információra vonatkozó igény a rendeleten alapul,
  • annak megerősítését, hogy a szóban forgó információkat kizárólag az adott célra fogják felhasználni,
  • azt, hogy ki és mikor fizette ki a szóban forgó adatszolgáltatás díját (ajánlott a fizetés megtörténtét igazoló bizonylat csatolása),
  • a kérelmező azonosítását lehetővé tevő információkat (ideértve a kérelmező személyazonosító okmányának a személyi adatokat tartalmazó oldaláról készített másolatot, amelyet csatolni kell a kérelemhez).

Pályázati űrlap: [a rendelet alkalmazásának a kezdőidőpontjáig meg fogjuk adni a kérelem formanyomtatványára mutató linket]

A kérelmek észt vagy angol nyelven nyújthatók be.

 • Az adatszolgáltatás díjköteles: a személyekre vonatkozó adatszolgáltatásért 15 EUR illetéket kell fizetni.

Fizetési adatok:

Címzett:                                Pénzügyminisztérium

Folyószámlák:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)

Iktatószám:                   2900082511

Közlemény:                          annak a személynek a neve, akinek a címére vonatkozóan információt kérnek

 • Az adatszolgáltatás a következő módon történik:
  • e-mailben, a kérelemben megadott e-mail-címre, vagy
  • ajánlott vagy hagyományos postai küldeményben, a kérelmezőnek a kérelemben megadott postacímére.
 • További információk:
  • Ha a kérelemmel kapcsolatban problémák merülnek fel, a Tallinni Nyilvántartó Hivatal felveszi a kapcsolatot a kérelmezővel, hogy pontosabb információkat vagy további dokumentumokat kérjen.
  • Ha a Tallinni Nyilvántartó Hivatal azt állapítja meg, hogy a szóban forgó információ kiadása nem indokolt, vagy az kárt okozhat annak a személynek, akinek a címére vonatkozóan információt kértek, úgy határozhat, hogy nem adja ki az említett információt.
  • Ha úgy véli, hogy megsértették a jogait, vagy korlátozták a szabadságjogait, 30 nap áll a rendelkezésére, hogy panaszt tegyen a Belügyminisztériumnál (Siseministeerium) [a rendelet alkalmazásának a kezdőidőpontjáig meg fogjuk adni a Belügyminisztérium részletesebb információkat tartalmazó weboldalára mutató linket].
  • Ezenkívül a közigazgatási eljárási törvénykönyvben (halduskohtumenetluse seadustik) meghatározott feltételek és eljárás szerint a határozat közlésétől számított 30 napon belül fellebbezés nyújtható be a tallinni közigazgatási bíróságnál (Tallinna Halduskohus) (további információkért lásd: https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

8. cikk – Iratok továbbítása

Észtország a rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványokat észt és angol nyelven is elfogadja.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Észtországban a 12. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában említett hivatalos nyelv az észt.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Az észt jog nem rendelkezik ilyen meghatározott időpontról.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Észtország a rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványokat észt és angol nyelven is elfogadja.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Az iratok kézbesítése főszabály szerint díjmentes.

Ha az átvevő intézmény bírósági végrehajtót vesz igénybe az eljárási irat kézbesítéséhez, az irat kézbesítéséért fizetendő díj 40 EUR, ha az irat kézbesíthető volt a címzett vagy annak törvényes képviselője részére:

 1. a népesség-nyilvántartásba bejegyzett lakcím vagy távközlési adatok alapján, vagy a következő formátumú e-mail-címen: isikukood@eesti.ee (isikukood = személyi azonosító kód);
 2. az egyéni vállalkozók és jogi személyek észtországi nyilvántartásába bejegyzett cím vagy az e nyilvántartás információs rendszerében szereplő távközlési adatok alapján.

A fent említett eseteken kívül az eljárási iratok végrehajtó által történő kézbesítésének díja 70 EUR. Ha a kézbesítendő iratok címzettjének törvényes kötelezettsége, hogy a címét vagy a távközlési adatait bejegyeztesse a népesség-nyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók és jogi személyek észtországi nyilvántartásába, azonban nem tett eleget ennek a kötelezettségének, illetve ha a bejegyzett adatok elavultak, vagy bármilyen egyéb okból helytelenek, ezért azok alapján nem lehetett kézbesíteni az eljárási iratokat, a fent említett 70 EUR díjból – a végrehajtó díját megállapító határozattal összhangban – 35 EUR-t a hivatalos kézbesítést kérő személynek, 35 EUR-t pedig annak a személynek kell megfizetnie, akinek a részére az iratokat kézbesíteni kellett volna.

Ha az eljárási irat kézbesítése annak ellenére sikertelen volt, hogy a végrehajtó az észszerűség határain belül minden lehetséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy az irat a törvényben előírt eljárásnak megfelelően kézbesítésre kerüljön, a végrehajtó – a díját megállapító és az irat kézbesítése céljából általa megtett intézkedéseket ismertető kézbesítési értesítést tartalmazó határozat kibocsátásával – 40 EUR összegű díj követelésére jogosult.

A végrehajtó nem jogosult a díjra, amennyiben nem tett meg minden, az észszerűség határain belül lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy az iratok a törvényben előírt eljárásnak megfelelően, a bíróság által megállapított határidőn belül kézbesítésre kerüljenek, és ha a kézbesítés sikertelen volt.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

A 17. cikk értelmében az iratok más tagállam észtországi diplomáciai vagy konzuli képviseletén keresztül csak abban az esetben kézbesíthetők, ha a keletkezésük helye szerinti tagállam állampolgárai részére kell azokat kézbesíteni.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

A 19. cikk (2) bekezdése alapján Észtország a következőket közli:

Az észt jog szerint az eljárási irat akkor minősül a címzett részére e-mailben kézbesítettnek, ha a címzett megerősíti annak kézhezvételét. A visszaigazolásnak tartalmaznia kell az irat átvételének az időpontját, valamint a címzettnek vagy a címzett képviselőjének az aláírását. Az elektronikus formában történő visszaigazolásnak tartalmaznia kell a feladó digitális aláírását, vagy olyan egyéb biztonságos módon kell továbbítani, amely lehetővé teszi a feladó azonosítását és a küldés időpontjának a megállapítását, kivéve, ha a bíróságnak nincs oka kételkedni abban, hogy a digitális aláírás nélküli visszaigazolást a címzett vagy annak képviselője küldte. Az elektronikus formában történő visszaigazolás e-mailben is elküldhető a bíróságnak, ha a bíróság ismeri a címzett e-mail-címét, és feltételezhető, hogy ahhoz illetéktelen személyek nem férnek hozzá, valamint ha a bíróság ugyanazon ügy során már továbbított iratokat erre az e-mail-címre, illetve ha az eljárás résztvevője önállóan adta meg az e-mail-címét a bíróságnak. A címzett köteles haladéktalanul elküldeni a visszaigazolást a bíróságnak. A bíróság e kötelezettség megsértése esetén bírsággal sújthatja az eljárásban részt vevő felet vagy annak képviselőjét.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A rendelet 20. cikke szerinti kézbesítési módra Észtországban nincs lehetőség.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Az észt bíróságok a rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén akkor is jogosultak határozathozatalra, ha az eljárási irat alperes részére történt kézbesítéséről nem kaptak igazolást. Az eljárást lezáró határozat meghozatalától számított egy éven belül lehet mentesítés iránti kérelmet benyújtani a bírósághoz.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

– megállapodás Észtország és Lengyelország között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, munkajogi és büntetőügyekben

– megállapodás a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

-
Utolsó frissítés: 23/06/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.