Iratkézbesítés (átdolgozás)

Lettország

Tartalomszolgáltató:
Lettország

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lettország

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

Az iratok más országba történő továbbítását a körzeti (városi) bíróságok (rajonu (pilsētu) tiesas), a regionális bíróságok (apgabaltiesas) vagy a legfelsőbb bíróság (Augstākā tiesa) biztosítja.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

A külföldi iratok kézbesítésére irányuló kérelmeket átvevő és végrehajtó központi szerv a Lett Bírósági Végrehajtók Tanácsa (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Bírósági Végrehajtók Tanácsa

Cím: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettország

Telefonszám: (+371) 67290005; Fax: +371 67290006

e-mail: documents@lzti.lv

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

A más tagállamból származó, iratkézbesítésre és iratkézbesítés igazolására vonatkozó kérelmeket Lettországban postai úton fogadják el.

Az iratokat elektronikus úton is elfogadják, ha azokat megfelelően hitelesítették.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

A lett nyelv mellett a formanyomtatványokat angol nyelven is elfogadják Lettországban.

4. cikk – Központi szerv

A központi szerv az igazságügyi minisztérium (Tieslietu ministrija).

Cím: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefonszám: +371 67036802

e-mail: pasts@tm.gov.lv

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Lettország a rendelet 7. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett mechanizmust választotta, azaz az európai igazságügyi portálon keresztül nyújt részletes tájékoztatást arról, hogy hogyan lehet megtalálni a kézbesítések címzettjeinek a címét. A fentiekre tekintettel szeretnénk felhívni a figyelmet a következőkre:

1. Valamely természetes személy lakcímének a megállapítása érdekében hivatalos kérelem nyújtható be a Belügyminisztériumhoz tartozó Állampolgársági és Migrációs Ügyek Hivatalához, amely nyilvántartást vezet a természetes személyekről. Annak érdekében, hogy az adatkezelők megállapíthassák, hogy indokolt-e az adatszolgáltatás, a természetes személyek nyilvántartásából származó kivonatra vonatkozó kérelemben meg kell indokolni, hogy miért van szükség az adatokra.

2. A gazdasági társaságok címe díjmentesen elérhető a cégjegyzékben szereplő adatok között. A cégjegyzékben szereplő összes bejegyzést ingyenesen közzéteszik az információs weboldalon, így biztosítva azok nyilvánosság számára történő online elérhetőséget.

A lett hatóságok saját kezdeményezésük alapján nem terjesztenek elő a címre vonatkozó adatszolgáltatás iránti megkeresést a természetes személyek nyilvántartásához azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben megadott cím nem helytálló. A címzett címének megállapítása a kérelmet benyújtó hatóság vagy fél feladata.

8. cikk – Iratok továbbítása

Lettországban az iratkézbesítésre irányuló, a rendelet I. mellékletében foglalt formanyomtatvány felhasználásával elkészített kérelmet lett vagy angol nyelven fogadják el.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

A polgári perrendtartásról szóló törvény 57. cikkének megfelelően, ha a címzett megtagadja a bírósági iratok átvételét, a kézbesítő személy erről feljegyzést készít az érintett iraton, amelyben a megtagadás okát, napját és időpontját is feltünteti. A bírósági iratok átvételének a megtagadása nem akadályozza meg a bírósági eljárást.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A polgári perrendtartásról szóló törvény 56.1 cikkének (1) bekezdése szerint a bírósági iratoknak az 56. cikkben meghatározott eljárással összhangban történő kézbesítése esetén – az 56. cikk (9) bekezdésében meghatározott esemény kivételével – úgy kell tekinteni, hogy az adott személyt a következő időpontban értesítették a bírósági tárgyalás vagy az eljárási cselekmény időpontjáról és helyéről, illetve az érintett irat tartalmáról, illetve a bírósági iratokat a következő időpontban kell kézbesítettnek tekinteni:

1. azon a napon, amelyen a címzett vagy egy másik személy a törvény 56. cikke (3), (7) vagy (8) bekezdésének megfelelően átvette őket;

2. azon a napon, amelyen az adott személy megtagadta az átvételüket (57. cikk);

3. az iratok feladásától számított hetedik napon, ha azokat postai úton küldték el;

4. az iratok feladásától számított harmadik napon, ha azokat elektronikus úton küldték el.

A fent említett cikk (2) bekezdése szerint ha a bírósági iratokat a természetes személy bejelentett lakóhelyére, valamely további bejelentett címére vagy a természetes személy által a bírósággal való kapcsolattartás céljából megadott címre, illetve jogi személy esetében annak székhelyére kézbesítik, és a postától kézbesítési értesítés érkezik, vagy az iratokat visszaküldik, az önmagában nem befolyásolja az iratok kézbesítésének a tényét. A címzett megdöntheti azt a vélelmet, amely szerint az iratok postai küldemény esetén a feladástól számított hetedik napon, elektronikus úton továbbított küldemény esetén pedig az elküldéstől számított harmadik napon kézbesítettnek minősülnek, ha olyan objektív, rajta kívül álló körülményekre hivatkozik, amelyek megakadályozták abban, hogy a megadott címen átvegye az iratokat.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Lettországban a rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával elkészített iratkézbesítési igazolást lett vagy angol nyelven fogadják el.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Lettországban a rendelet 15. cikke (2) bekezdése a) pontjának megfelelően történik az iratkézbesítés, és minden egyes iratkézbesítési kérelemért bruttó 133,33 euró összegű díjat kell fizetni. A fizetést banki átutalás útján kell megtenni, és bármilyen felmerülő banki költséget az iratkézbesítés átalánydíját fizető személynek kell viselnie.

Bankszámlaadatok:

Nyilvántartási szám: 90001497619

(2019. december 16. óta) Székhely: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Lettország

Bank: Swedbank AS

IBAN: LV93HABA0551038096742

Swift kód: HABALV22

A befizetés célja: a címzett adatai

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Lettország ellenzi az iratok diplomáciai úton történő kézbesítését, kivéve azokat az eseteket, amikor az iratokat a szóban forgó tagállam állampolgárának kézbesítik.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

A lett jogszabályok értelmében a rendelet 20. cikke szerinti kézbesítés nem lehetséges.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A rendelet 22. cikkének (1) bekezdésének sérelme nélkül Lettországban egy bíróság vagy bíró akkor is határozatot hozhat, ha a kézbesítés igazolását vagy az átadásról szóló értesítést nem kapták kézhez, feltéve, hogy a rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülnek. Lettországban nincsen olyan előírt határidő, amelyet követően a jogorvoslati határidő elmulasztásának következményei alóli mentesítés iránti kérelmeket már nem fogadják el, feltéve, hogy teljesülnek a rendelet 22. cikkének (4) bekezdésében foglalt feltételek.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

A Lett Köztársaság fenntartja két megkötött egyezményét:

1) megállapodás a Lett Köztársaság és a Lengyel Köztársaság között a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról polgári, családjogi és büntetőügyekben;

2) megállapodás a jogsegélyről és a jogi kapcsolatokról a Lett Köztársaság, az Észt Köztársaság és a Litván Köztársaság között.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 23/05/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.