Iratkézbesítés (átdolgozás)

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Luxemburg

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A bírósági végrehajtó (huissier) személyesen kézbesítheti az iratokat; a kézbesítés ezen módja franciául signification néven ismert.

Bírósági végrehajtót a következő weboldalon talál:

Luxemburgi Bírósági Végrehajtói Kamara

Az iratokat a bírósági hivatalvezető (greffier) is megküldheti, általában ajánlott postai küldemény formájában; a kézbesítés ezen módja az általánosabb notification néven ismert.

További információkat a következő honlapon talál:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Csak a bírósági végrehajtók működnek átvevő intézményként.

A bírósági végrehajtókról és azok területi illetékességéről a következő weboldalon tájékozódhat:

Luxemburgi Bírósági Végrehajtói Kamara

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az átvétel történhet:

postai úton, e-mailben, faxon vagy telefonon.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Francia és német.

4. cikk – Központi szerv

A központi szerv a legfelsőbb bíróságon (Cour supérieur de Justice) működő főügyészség (Parquet Général).

Parquet Général

Cité Judiciaire

CR Building (CR épület)

Postai cím: L-2080 Luxembourg

Tel.: (+352) 47 59 81-2336

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Nyelvismeret: Francia és német.

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

A 7. cikknek megfelelően Luxemburg a 7. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett segítséget nyújtja azon személy címének a megtalálásához, akinek a részére a bírósági vagy bíróságon kívüli iratot kézbesíteni kell.

A bírósági végrehajtók azok a kijelölt hatóságok, amelyekhez az áttevő intézmények a címzett címének a megállapítása iránti megkereséseiket címezhetik.

A bírósági végrehajtókról és azok területi illetékességéről a következő weboldalon tájékozódhat:

Luxemburgi Bírósági Végrehajtói Kamara

A 7. cikk (2) bekezdésének c) pontjával összhangban Luxemburg kijelenti, hogy az iratok kézbesítése iránti kérelmeknek a bírósági végrehajtókhoz mint átvevő intézményekhez történő továbbításával kapcsolatban a bírósági végrehajtók saját kezdeményezésük alapján a számukra elérhető adatbázisokhoz megkeresést nyújtanak be a természetes vagy jogi személyek címére vonatkozó adatszolgáltatás iránt azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben megadott cím nem helytálló. Ha a bírósági végrehajtó illetékességi területén belül található új hivatalos címre derül fény, a bírósági végrehajtó erre az új címre kézbesíti az iratot.

8. cikk – Iratok továbbítása

Luxemburgban a kérelem (A. formanyomtatvány) német és francia nyelven tölthető ki.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem alkalmazandó.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

A luxemburgi jog szerint az iratokat a 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 rendelet 12. cikkének (5) bekezdése és 13. cikkének (2) bekezdése értelmében meghatározott határidőn belül kell kézbesíteni.

Ha az iratot a végrehajtó személyesen kézbesíti (signification) a kézbesítési igazoláson (exploit) fel kell tüntetni a kézbesítés időpontját, azaz azt az időpontot, amikor a kézbesítési igazolást a címzettnek vagy a címzett lakcímén kézbesítik, vagy azt az időpontot, amikor az iratot a címzett lakóhelyén elhelyezték.

Ha a címzett megtagadja a kézbesítendő iratmásolat átvételét, a végrehajtó ezt feljegyzi a kézbesítési igazolásba. Ebben az esetben az irat a címzettnek való bemutatás időpontjában kézbesítettnek minősül.

Ha az a személy, akinek a részére az iratot kézbesíteni kell, nem rendelkezik ismert lakcímmel vagy tartózkodási hellyel, a végrehajtó kézbesítési jegyzőkönyvet (procès-verbal) készít, amelyben részletezi a címzett megtalálása érdekében tett lépéseket. Az irat akkor minősül kézbesítettnek, ha a kézbesítésről elkészült a jegyzőkönyv.

Ha az irat ajánlott postai küldemény formájában kerül kézbesítésre (notification), Luxemburg kétféle időpontot alkalmaz.

A feladóra vonatkozó időpont különbözik a címzettre vonatkozó időponttól.

A feladóra vonatkozó kézbesítés időpontja a kiküldés időpontja.

A címzettre vonatkozó kézbesítés időpontja az az időpont, amikor az iratot kézbesítették a címzettnek.

Ha a címzett megtagadja a tértivevényes ajánlott levél átvételét, a postai alkalmazott ezt feljegyzi az átvételi elismervénybe, és az ajánlott levelet az átvételi elismervénnyel együtt visszaküldi. Ebben az esetben az irat a tértivevényes ajánlott levél címzettnek való bemutatás időpontjában kézbesítettnek minősül.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Luxemburgban az iratok kézbesítéséről vagy annak elmaradásáról szóló igazolásra vonatkozó formanyomtatvány német és francia nyelven tölthető ki.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Az egységes átalánydíj 165 euró.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Luxemburg ellenzi a diplomáciai vagy konzuli képviselői által bírósági vagy bíróságon kívüli iratok más tagállamban közvetlenül történő kézbesítését

Luxemburg szintén ellenzi ezen iratoknak más tagállamok diplomáciai vagy konzuli képviselői által történő kézbesítését az ország területén, kivéve ha az iratot azon tagállam állampolgárának kézbesítik, amelyből az irat származik.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

Nem alkalmazandó.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Luxemburg a 2020. november 25-i (EU) 2020/1784 rendelet 20. cikkének megfelelően megengedi a közvetlen kézbesítést.

Az igazságügyi minisztériumnak e tekintetben nincs hatásköre, ezért az iratok kézbesítésével kapcsolatos leveleket vagy más iratokat nem a minisztériumnak kell címezni.

A bírósági végrehajtó (huissier) személyesen kézbesítheti az iratokat; a kézbesítés ezen módja franciául signification néven ismert.

A címzett ország végrehajtói nem felelősek azért, hogy biztosítsák az érintett személy által közvetlenül továbbított irat formájának és tartalmának helyességét. Egyedül a címzett országban az irat kézbesítése során általuk foganatosított alaki és eljárási intézkedésekért felelősek.

Bírósági végrehajtót a következő weboldalon talál:

Luxemburgi Bírósági Végrehajtói Kamara

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

A 22. cikk (1) bekezdésétől eltérően a luxemburgi bíróságok ítéletet hozhatnak, ha a 22. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.

A 22. cikk (4) bekezdése szerint Luxemburgban a mentesítésre irányuló kérelem elfogadhatatlannak nyilvánítható, ha azt nem nyújtják be – a bíró megítélése szerinti – észszerű időn belül attól az időponttól számítva, amikor az alperes tudomást szerzett az ítéletről, illetve amikor megszűnt az alperest akadályozó körülmény; a kérelem azonban nem nyújtható be, ha a határozat kézbesítésétől számítva több mint egy év telt el.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nem alkalmazandó.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 22/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.