Iratkézbesítés (átdolgozás)

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A bíróságok és a közjegyzők (hagyatéki eljárásokban és olyan eljárásokban, amelyek elveszett vagy megsemmisült okiratok, például tulajdoni lapok [konanie o umorení listiny] helyreállítására irányulnak).

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Járásbíróságok.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratokat nyomtatott formában, postai úton kell benyújtani.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Szlovák, cseh és angol.

4. cikk – Központi szerv

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Nemzetközi Magánjogi Osztály

Račianska 71,

813 11 Pozsony,

Szlovák Köztársaság

Tel.: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

honlap: https://www.justice.gov.sk

Beszélt nyelvek: szlovák, cseh, angol, francia

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

7. cikk, (2) bekezdés, a) pont

Szlovákia az (1) bekezdés a) pontjában említett segítséget nyújtja – a cím megállapítása iránti kérelmet járásbírósághoz kell benyújtani (bármelyik járásbírósághoz; valamennyi járásbíróság átvevő intézmény is, a 3. cikk (2) bekezdése értelmében).

7. cikk, (2) bekezdés, c) pont

A szlovák átvevő intézmények saját kezdeményezésük alapján a címre vonatkozó adatszolgáltatás iránti megkeresést terjesztenek elő a lakcímnyilvántartásokhoz vagy más adatbázisokhoz azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben megadott cím nem helytálló.

8. cikk – Iratok továbbítása

Szlovák, cseh és angol.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem értelmezhető.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Nem értelmezhető.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Szlovák, cseh és angol.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Az iratokat általában az a bíróság kézbesíti, amelyik a kérelmet átvette. Bizonyos körülmények között azonban a bíróság bírósági tisztviselőt is megbízhat az iratok kézbesítésével, és ha a bíróság által megbízott tisztviselő bírósági végrehajtó (súdny exekútor), a kézbesítésért iratonként 10 EUR rögzített díjat kell fizetni.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Szlovákia ellenzi a bírósági iratok diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítését, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

A szlovák jog a személyesen kézbesítendő iratok esetében nem teszi lehetővé az e-mail útján történő kézbesítést. A következő iratokról van szó:

  • A 160/2015. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény [Civilný sporový poriadok – „CSP”]) a következő iratok személyes kézbesítését írja elő:

– a bíróságnak a per módosítását engedélyező végzései, ha az érintett felek nem voltak jelen azon a tárgyaláson, amelyen a módosításról szóló végzést meghozták (a CSP 142. szakaszának (2) bekezdése),

– mellékletekkel rendelkező keresetlevelek, ha a bíróság nem utasította el a keresetet, vagy nem döntött az eljárás megszüntetéséről (a CSP 167. szakaszának (1) bekezdése),

– az ellenkérelem, ha az alperes nem ismeri el teljes egészében a követelést (a CSP 167. szakaszának (3) bekezdése),

– a felperesnek az alperes 167. szakasz (3) bekezdése szerinti ellenkérelmére vonatkozó válaszirata (a CSP 167. szakaszának (4) bekezdése),

– a jogvitával kapcsolatos előkészítő ülésre szóló idézések (a CSP 169. szakaszának (2) bekezdése),

– ítéletek (a CSP 223. szakaszának (1) bekezdése),

– fizetési meghagyások az azokkal kapcsolatos perekben (a CSP 266. szakaszának (1) bekezdése),

– az alperes fizetési meghagyással szembeni kifogásai, amelyeket a felperesnek kézbesítenek (a CSP 267. szakaszának (5) bekezdése),

– a CSP 273. szakaszának c) pontja szerinti végzések, amelyek felszólítják az alperest, hogy az előírt határidőn belül írásban válaszoljon a keresetre, és nyilatkozatában ismertesse védekezésének főbb elemeit, valamint csatolja azokat az iratokat, amelyekre hivatkozik, és állításai alátámasztására a CSP 273. szakaszának a) pontjában meghatározottak szerint terjesszen elő bizonyítékokat,

  • A 161/2015. sz. törvény (a polgári nemperes eljárásokról szóló törvény [Civilný mimosporový poriadok – „CMP”]) a következő iratok személyes kézbesítését írja elő:

– azok az eljárást megindító végzések, amelyeket akkor kézbesítenek a feleknek, ha az eljárást a bíróság hivatalból indította (a CMP 27. szakasza),

– az eljárás megindítására irányuló módosított indítványok, ha a felek nem voltak jelen azon a tárgyaláson, amelyen a módosításra sor került (a CMP 28. szakasza),

– az ügy érdemében hozott határozatok (a CMP 45. szakasza),

– kiskorú elrablása vagy jogellenes visszatartása esetén a kiskorú visszavitelére irányuló eljárásokban hozott végzések, amelyek előírják, hogy a kérelmező szerint jogsértést elkövető személy nyújtson be írásbeli nyilatkozatot az ügyben (a 131. szakasz (2) bekezdése),

– a hagyatéki eljárásban a vélhető örökösök részére kiadott, az öröklési jogaikról és az örökség visszautasításának a lehetőségéről szóló értesítések és tájékoztatás, ha a bíróság az értesítéseket és a tájékoztatást nem szóban – jegyzőkönyvben rögzítve – közölte (a CMP 189. szakaszának (2) bekezdése),

– a 335. szakasz a) vagy b) pontja szerinti esetekben a közjegyzőnél letétbe helyezett dolognak valamely kötelezettség teljesítése érdekében történő kiadása iránti kérelemmel kapcsolatos értesítések a közjegyzőnél letétbe helyezett dolog kiadása ellen indított eljárásban, vagy ha a letéteményes kérte, hogy a letétbe helyezett dolgot adják ki neki vagy a kedvezményezettől eltérő valamely személynek (a CMP 340. szakasza),

– az elbirtoklás megerősítésre irányuló eljárás során a kifogások benyújtására felhívó értesítések, amelyeket annak a személynek küldenek meg, aki az eljárás megindításának időpontjában az elbirtoklás megerősítésére irányuló eljárásban érintett ingatlan tekintetében tulajdonjoggal vagy egyéb dologi joggal rendelkező személyként szerepel a tulajdoni lapon (a CMP 359g. szakasza).

Szlovákia előírja, hogy a fenti iratok kézbesítését átvételi elismervénnyel kell igazolni, amit csak a címzett tehet meg.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Nem értelmezhető.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Nem értelmezhető.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nem értelmezhető.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem értelmezhető.

Utolsó frissítés: 11/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.