Iratkézbesítés (átdolgozás)

Szlovákia

Tartalomszolgáltató:
Szlovákia

ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Iratok kézbesítése


*kötelező választás

3. cikk (1) bekezdés – Áttevő intézmények

A bíróságok és a közjegyzők (hagyatéki eljárásokban és olyan eljárásokban, amelyek elveszett vagy megsemmisült okiratok, például tulajdoni lapok [konanie o umorení listiny] helyreállítására irányulnak).

3. cikk (2) bekezdés – Átvevő intézmények

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

Járásbíróságok.

A 3. cikk (4) bekezdésének c) pontja – Az iratok átvételének módjai

Az iratokat nyomtatott formában, postai úton kell benyújtani.

A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja – Az I. mellékletben található formanyomtatvány kitöltéséhez használható nyelvek

Szlovák, cseh és angol.

4. cikk – Központi szerv

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

A Szlovák Köztársaság Igazságügyi Minisztériuma

Nemzetközi Magánjogi Osztály

Račianska 71,

813 11 Pozsony,

Szlovák Köztársaság

Tel.: (421) 2 888 91 111

Fax: (421) 2 888 91 604

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

honlap: https://www.justice.gov.sk

Beszélt nyelvek: szlovák, cseh, angol, francia

7. cikk – A címkereséshez történő segítségnyújtás

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

7. cikk, (2) bekezdés, a) pont

Szlovákia az (1) bekezdés a) pontjában említett segítséget nyújtja – a cím megállapítása iránti kérelmet járásbírósághoz kell benyújtani (bármelyik járásbírósághoz; valamennyi járásbíróság átvevő intézmény is, a 3. cikk (2) bekezdése értelmében).

7. cikk, (2) bekezdés, c) pont

A szlovák átvevő intézmények saját kezdeményezésük alapján a címre vonatkozó adatszolgáltatás iránti megkeresést terjesztenek elő a lakcímnyilvántartásokhoz vagy más adatbázisokhoz azokban az esetekben, amikor a kézbesítési kérelemben megadott cím nem helytálló.

8. cikk – Iratok továbbítása

Szlovák, cseh és angol.

12. cikk – A kézbesítendő irat átvételének megtagadása

Nem értelmezhető.

13. cikk – A kézbesítés időpontja

Nem értelmezhető.

14. cikk – Kézbesítési igazolás és a kézbesített irat másolata

Szlovák, cseh és angol.

15. cikk – A kézbesítés költsége

Az iratokat általában az a bíróság kézbesíti, amelyik a kérelmet átvette. Bizonyos körülmények között azonban a bíróság bírósági tisztviselőt is megbízhat az iratok kézbesítésével, és ha a bíróság által megbízott tisztviselő bírósági végrehajtó (súdny exekútor), a kézbesítésért iratonként 10 EUR rögzített díjat kell fizetni.

17. cikk – Kézbesítés diplomáciai képviselők vagy konzuli tisztviselők által

Szlovákia ellenzi a bírósági iratok diplomáciai vagy konzuli képviselet általi kézbesítését, kivéve, ha az iratok az áttevő tagállam állampolgárai részére kézbesítendők.

19. cikk – Elektronikus kézbesítés

A szlovák jog a személyesen kézbesítendő iratok esetében nem teszi lehetővé az e-mail útján történő kézbesítést. A következő iratokról van szó:

  • A 160/2015. sz. törvény (a polgári perrendtartásról szóló törvény [Civilný sporový poriadok – „CSP”]) a következő iratok személyes kézbesítését írja elő:

– a bíróságnak a per módosítását engedélyező végzései, ha az érintett felek nem voltak jelen azon a tárgyaláson, amelyen a módosításról szóló végzést meghozták (a CSP 142. szakaszának (2) bekezdése),

– mellékletekkel rendelkező keresetlevelek, ha a bíróság nem utasította el a keresetet, vagy nem döntött az eljárás megszüntetéséről (a CSP 167. szakaszának (1) bekezdése),

– az ellenkérelem, ha az alperes nem ismeri el teljes egészében a követelést (a CSP 167. szakaszának (3) bekezdése),

– a felperesnek az alperes 167. szakasz (3) bekezdése szerinti ellenkérelmére vonatkozó válaszirata (a CSP 167. szakaszának (4) bekezdése),

– a jogvitával kapcsolatos előkészítő ülésre szóló idézések (a CSP 169. szakaszának (2) bekezdése),

– ítéletek (a CSP 223. szakaszának (1) bekezdése),

– fizetési meghagyások az azokkal kapcsolatos perekben (a CSP 266. szakaszának (1) bekezdése),

– az alperes fizetési meghagyással szembeni kifogásai, amelyeket a felperesnek kézbesítenek (a CSP 267. szakaszának (5) bekezdése),

– a CSP 273. szakaszának c) pontja szerinti végzések, amelyek felszólítják az alperest, hogy az előírt határidőn belül írásban válaszoljon a keresetre, és nyilatkozatában ismertesse védekezésének főbb elemeit, valamint csatolja azokat az iratokat, amelyekre hivatkozik, és állításai alátámasztására a CSP 273. szakaszának a) pontjában meghatározottak szerint terjesszen elő bizonyítékokat,

  • A 161/2015. sz. törvény (a polgári nemperes eljárásokról szóló törvény [Civilný mimosporový poriadok – „CMP”]) a következő iratok személyes kézbesítését írja elő:

– azok az eljárást megindító végzések, amelyeket akkor kézbesítenek a feleknek, ha az eljárást a bíróság hivatalból indította (a CMP 27. szakasza),

– az eljárás megindítására irányuló módosított indítványok, ha a felek nem voltak jelen azon a tárgyaláson, amelyen a módosításra sor került (a CMP 28. szakasza),

– az ügy érdemében hozott határozatok (a CMP 45. szakasza),

– kiskorú elrablása vagy jogellenes visszatartása esetén a kiskorú visszavitelére irányuló eljárásokban hozott végzések, amelyek előírják, hogy a kérelmező szerint jogsértést elkövető személy nyújtson be írásbeli nyilatkozatot az ügyben (a 131. szakasz (2) bekezdése),

– a hagyatéki eljárásban a vélhető örökösök részére kiadott, az öröklési jogaikról és az örökség visszautasításának a lehetőségéről szóló értesítések és tájékoztatás, ha a bíróság az értesítéseket és a tájékoztatást nem szóban – jegyzőkönyvben rögzítve – közölte (a CMP 189. szakaszának (2) bekezdése),

– a 335. szakasz a) vagy b) pontja szerinti esetekben a közjegyzőnél letétbe helyezett dolognak valamely kötelezettség teljesítése érdekében történő kiadása iránti kérelemmel kapcsolatos értesítések a közjegyzőnél letétbe helyezett dolog kiadása ellen indított eljárásban, vagy ha a letéteményes kérte, hogy a letétbe helyezett dolgot adják ki neki vagy a kedvezményezettől eltérő valamely személynek (a CMP 340. szakasza),

– az elbirtoklás megerősítésre irányuló eljárás során a kifogások benyújtására felhívó értesítések, amelyeket annak a személynek küldenek meg, aki az eljárás megindításának időpontjában az elbirtoklás megerősítésére irányuló eljárásban érintett ingatlan tekintetében tulajdonjoggal vagy egyéb dologi joggal rendelkező személyként szerepel a tulajdoni lapon (a CMP 359g. szakasza).

Szlovákia előírja, hogy a fenti iratok kézbesítését átvételi elismervénnyel kell igazolni, amit csak a címzett tehet meg.

20. cikk – Közvetlen kézbesítés

Nem értelmezhető.

22. cikk – A megjelenést elmulasztó alperes

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata szlovák nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható: angolfrancia.

Nem értelmezhető.

29. cikk – A tagállamok közötti megállapodásokhoz való viszony

Nem értelmezhető.

33. cikk (2) bekezdés – Értesítés a decentralizált informatikai rendszer korai használatáról

Nem értelmezhető.

Utolsó frissítés: 31/05/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.