Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Belgija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

 • Antstoliai.
 • Tais atvejais, kai Belgijos teisėje numatyta, kad teismo dokumentus įteikia teismai – tų teismų kanceliarijos.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Antstoliai

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Registruotas laiškas su gavimo patvirtinimu arba kvalifikuota elektroninė registruoto pristatymo paslauga.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Bus priimamos ne tik nyderlandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, bet ir anglų kalba užpildytos formos.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Belgijos nacionaliniai antstolių rūmai (nyd. Nationale kamer van gerechtsdeurwaarders)
Henri Jasparlaan 93
1060 Brussels
BELGIUM

Telefonas: +32 2 5380092
Faksas: +32 2 5394111
E. paštas: info@nkgb-cnhb.be

Informaciją galima pateikti paštu, faksu, e. paštu arba telefonu.
Priimtinos kalbos: prancūzų kalba, nyderlandų kalba, vokiečių kalba, anglų kalba.
Teritorinė jurisdikcija: Belgija (visa šalis)

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Pagal 7 straipsnį Belgija teikia pagalbą, kaip nurodyta 1 dalies a punkte. Kompetentingos institucijos, kurioms perduodančiosios agentūros gali adresuoti prašymus nustatyti asmens, kuriam turi būti įteikiami dokumentai, adresą, yra antstoliai.

Norint paprašyti pagalbos adresams nustatyti, informaciją apie antstolius galima rasti šioje interneto svetainėje.

Belgija pareiškia, kad antstoliai, tinkamai įgalioti įteikti dokumentą jos teritorijoje, atlikdami savo, kaip gaunančiųjų agentūrų, funkcijas, paprastai pagal teisės aktus privalo savo iniciatyva patikrinti toje teritorijoje esančio dokumento adresato adreso tikrumą, kaip numatyta galiojančiose nacionalinės teisės normose. Adresas tikrinamas esamose duomenų bazėse, prie kurių turi prieigą antstoliai ir kuriose pateikiama informacija apie visų asmenų (Belgijos piliečių ar užsieniečių), kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Belgijoje, kurie Belgijoje gyvena arba turi teisę gyventi, oficialią gyvenamąją vietą.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Belgija priima anglų, prancūzų, nyderlandų arba vokiečių kalba užpildytą A formą.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikytina.

13 straipsnis. Įteikimo data

Nustatant dokumentų įteikimo momentą, Belgijoje taikoma dvigubos datos sistema; įteikimo data siuntėjo atžvilgiu skiriasi nuo datos adresato atžvilgiu.

Pagal Belgijos teismų kodekso 53a straipsnį (nebent įstatymais nustatyta kitaip) terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo dokumento įteikimo popieriniu pavidalu, adresato atžvilgiu skaičiuojamas taip:

1) kai dokumentas įteikiamas teismo raštu arba registruotu laišku su gavimo patvirtinimu – nuo pirmos dienos po to, kai šis laiškas ar teismo raštas buvo pristatytas adresato namų adresu, ar, atitinkamais atvejais, gyvenamosios vietos ar susirašinėjimui skirtu adresu;

2) kai dokumentas įteikiamas registruotu arba paprastu laišku – nuo trečios darbo dienos po to, kai laišką pristatė pašto tarnybos, nebent adresatas įrodytų priešingai.

Siuntėjo atžvilgiu įteikimo data yra išsiuntimo (arba pateikimo paštui ar teismo kanceliarijai) data.

Todėl jei viena iš teismo proceso šalių pralaimėjo pirmosios instancijos teisme ir pageidauja pateikti apeliacinį skundą, jai privalo būti suteikta galimybė tai padaryti nelaukiant, kol bus atlikti teismo sprendimo įteikimo bylos šalims formalumai.

Tas pat pasakytina tuo atveju, jei asmuo, siekiantis nutraukti senaties termino eigą, pageidauja įteikti dokumentą dėl senaties eigą nutraukusio veiksmo (neteisminis dokumentas).

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Belgija priima anglų, prancūzų, nyderlandų arba vokiečių kalba užpildytą K formą.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Antstolio dokumentų įteikimo išlaidos – 165 EUR (įskaitant PVM) dydžio fiksuotas mokestis, mokamas už kiekvieną fiziniam ar juridiniam asmeniui įteiktą dokumentą. Prieš imdamasis bet kokių veiksmų, antstolis gali pareikalauti, kad būtų sumokėta visa ši suma ar jos dalis. Jei laikantis ES teisės aktų dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos dokumentų įteikimo išlaidoms taikomas kilmės valstybės PVM ir susidaro permoka, ją antstolis kompensuoja. Mokėjimas turėtų būti atliktas tiesiogiai per banką arba per pareiškėjo šalies akredituotą finansų įstaigą Belgijoje. Banko mokesčius apmoka mokėtojas.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Belgija prieštarauja teisminių dokumentų įteikimui, kaip nurodyta reglamento 17 straipsnio 1 dalyje, jos teritorijoje, išskyrus atvejus, kai tokie dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Belgijos nacionalinėje teisėje iš esmės neleidžiama įteikti dokumento paprastu e. paštu, tačiau Belgija leidžia įteikti dokumentus elektroniniu būdu, kaip nurodyta 19 straipsnio 2 dalyje, jeigu yra įvykdytos šios papildomos sąlygos:

taikomu procesu turi būti įmanoma:

 • patikimai nustatyti elektroninio ryšio šalių tapatumą;
 • užtikrinti perduodamų dokumentų vientisumą ir keitimosi informacija konfidencialumą;
 • užtikrinti, kad perduoti duomenys būtų išsaugoti;
 • patikimai nustatyti dokumento išsiuntimo datą;
 • patikimai patvirtinti adresato sutikimą, kad dokumentai būtų įteikiami elektroniniu būdu.

Šios sąlygos netaikomos dokumentų, kurie yra vien informacinio pobūdžio ir nesukelia tokių teisinių pasekmių kaip apeliacinio skundo pateikimo termino skaičiavimo pradžia, įteikimui.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Belgija neprieštarauja galimybei tiesiogiai įteikti dokumentus, numatytai 20 straipsnyje. Belgijoje gyvenantiems asmenims dokumentai turi būti tiesiogiai įteikiami per antstolį, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso dokumentų adresato gyvenamoji vieta.

https://www.gerechtsdeurwaarders.be/bailiff

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant reglamento 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, Belgijoje teismai gali priimti sprendimą, jeigu įvykdytos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Reglamento 22 straipsnio 4 dalyje numatytas prašymas taikyti atleidimą turi būti pateikiamas per metus nuo teismo sprendimo priėmimo.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Belgija pareiškia, kad jos santykiuose su kitomis valstybėmis narėmis, sprendžiant reglamento taikymo sričiai priklausančius klausimus, reglamentas turi viršenybę prieš toliau nurodytus aktus:

 • 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso;
 • 1956 m. kovo 1 d. Belgijos ir Prancūzijos konvencija dėl abipusės teisminės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose;
 • 1959 m. balandžio 25 d. Belgijos vyriausybės ir Vokietijos Federacinės Respublikos vyriausybės sutartis, kuria siekiama palengvinti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso taikymą;
 • 1965 m. lapkričio 15 d. Hagos konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje;
 • 1989 m. spalio 23 d. Belgijos ir Austrijos konvencija dėl teisminės savitarpio pagalbos ir teisinio bendradarbiavimo, kuria papildoma 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencija dėl civilinio proceso.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.