Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Toliau nurodyti asmenys yra atsakingi už įteikimą užsienyje kaip Kroatijos išsiuntimo institucijos:

teisminių dokumentų atveju – įteikiamą teismą;

neteisminių dokumentų atveju – savivaldybės teismas, kurio teritorijoje yra jo nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta, arba institucija ar asmuo, prašantis įteikti dokumentus užsienyje;

notarų patvirtintų arba išduotų dokumentų atveju – savivaldybės, kurios teritorijoje jie yra, teismas.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Kompetentinga perduodančioji agentūra, atsakinga už dokumentų įteikimą Kroatijoje, yra savivaldybės teismas, kurio teritorijoje turi būti įteikti dokumentai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gaunami e. paštu ir įprastu paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

I priede pateiktą standartinę formą galima užpildyti anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Kroatijos Respublikos teisingumo ir administravimo ministerija (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel. + 385 1 371 40 00

Svetainė https://mpu.gov.hr/

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Kroatijos Respublika padės atlikti tyrimus jos teritorijoje esančiu adresu pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą, t. y. paskirs institucijas, kurioms perduodančiosios agentūros gali siųsti prašymus, kad nustatytų asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresą.

Prašymus nustatyti asmens, kuriam turi būti įteiktas dokumentas, adresą perduodančiosios agentūros gali pateikti:

Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Imigracijos, pilietybės ir administracinių reikalų direktoratas

Ilica 335

10000 Zagreb

Elektroninis paštas prijavnistvo@mup.hr

Kroatijos Respublikos gaunančiosios institucijos ar valstybės narės, į kurią kreipiamasi, institucijos savo pačių iniciatyva pateikia užklausas dėl informacijos apie adresus gyvenamosios vietos registrams arba kitoms duomenų bazėms tais atvejais, kai prašyme įteikti dokumentą nurodytas adresas yra neteisingas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

I priede nurodytą A formą galima pildyti anglų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikoma.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

I priede nurodytą K formą galima pildyti anglų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Netaikoma pagal nacionalinių teisės aktų sistemą.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Kroatija nesutinka, kad teisminiai dokumentai jos teritorijoje būtų įteikiami per diplomatinius agentus arba konsulinius pareigūnus, išskyrus atvejus, kai dokumentai turi būti įteikiami valstybės narės, kurioje buvo parengti dokumentai, piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Civilinio proceso įstatyme numatyta, kad dokumentai įteikiami paštu arba juos įteikia konkretus teismo pareigūnas, t. y. teismo darbuotojas, per kompetentingą administracinę instituciją arba notarą, arba tiesiogiai teisme, arba tai gali būti daroma elektroninėmis priemonėmis pagal šį įstatymą. Šalies, kuri pareiškia norinti sumokėti patirtas išlaidas, prašymu teismas, priimdamas sprendimą, kurio negalima apskųsti, gali priimti nutartį, kuria notarui pavedama įteikti dokumentą. Tokiu atveju teismas įteiktiną dokumentą kartu su savo sprendimu įdeda į specialų voką, kurį teismas perduoda tai šaliai.

Todėl teismo proceso baigtimi suinteresuoto asmens prašymu dokumentus Kroatijoje leidžiama įteikti tiesiogiai per kompetentingą notarą.

Notaras neprivalo įteikti dokumento, jeigu jam iš anksto nebuvo sumokėtos tokio veiksmo atlikimo išlaidos. Šalis išlaidas iš anksto sumoka į notaro sąskaitą.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Prašymas dėl teisių gynimo nebus patenkintas, jei bus pateiktas praėjus daugiau nei vieniems metams nuo sprendimo priėmimo.

Kroatijos teismas gali priimti sprendimus, jei įvykdytos 22 straipsnio 2 dalies sąlygos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

1994 m. vasario 7 d. Kroatijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Kroatija neturi decentralizuotos IT sistemos, kuri eksploatuojama anksčiau nei to reikalaujama pagal reglamentą.

Paskutinis naujinimas: 06/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.