Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Kroatija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Už dokumentų įteikimą užsienyje atsakingos šios kompetentingos Kroatijos perduodančiosios institucijos:

  • teisminius dokumentus įteikia teismas, kuris yra įpareigotas atlikti įteikimo veiksmus;
  • neteisminius dokumentus įteikia savivaldybės teismas (općinski sud), kurio teritorijoje įstaiga arba asmuo, prašantis įteikti dokumentus užsienyje, turi nuolatinę gyvenamąją vietą, įprastinę gyvenamąją vietą arba buveinę;
  • dokumentus, kuriuos patvirtino ar išdavė notarai, įteikia savivaldybės teismas, kurio teritorijoje jie yra įsisteigę, apylinkių teismai (županijski sudovi; vns. županijski sud), komerciniai teismai (trgovački sudovi; vns. trgovački sud) ir Kroatijos aukštasis prekybos teismas (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Kompetentinga perduodančioji agentūra, atsakinga už dokumentų įteikimą Kroatijoje, yra savivaldybės teismas, kurio teritorijoje turi būti įteikti dokumentai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gaunami e. paštu ir įprastu paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

I priede pateiktą standartinę formą galima užpildyti anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Kroatijos Respublikos teisingumo ir administravimo ministerija (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tel. + 385 1 371 40 00

Svetainė https://mpu.gov.hr/

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: vokiečiųanglųprancūzų.

Kroatija teiks pagalbą dėl adreso užklausų savo teritorijoje pagal 7 straipsnio 1 dalies a punktą, t. y. paskirdama institucijas, kurioms perduodančiosios agentūros gali siųsti prašymus nustatyti asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adresą.

Perduodančiosios agentūros gali siųsti prašymus, kad nustatytų asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adresą:

Kroatijos Respublikos vidaus reikalų ministerija (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)

Imigracijos, pilietybės ir administracinių reikalų direktoratas (Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove)

Ilica 335

10000 Zagreb

E. paštas prijavnistvo@mup.hr

Kroatijos gaunančiosios agentūros savo iniciatyva neteikia prašymų asmenų registrams ar kitoms duomenų bazėms dėl informacijos apie adresus tais atvejais, kai prašyme įteikti dokumentus nurodytas neteisingas adresas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

I priede nurodytą A formą galima pildyti anglų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikoma.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

I priede nurodytą K formą galima pildyti anglų kalba.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Netaikoma pagal nacionalinių teisės aktų sistemą.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Kroatija nesutinka, kad teisminiai dokumentai jos teritorijoje būtų įteikiami per diplomatinius agentus arba konsulinius pareigūnus, išskyrus atvejus, kai dokumentai turi būti įteikiami valstybės narės, kurioje buvo parengti dokumentai, piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Civilinio proceso įstatyme numatyta, kad dokumentai įteikiami paštu arba juos įteikia konkretus teismo pareigūnas, t. y. teismo darbuotojas, per kompetentingą administracinę instituciją arba notarą, arba tiesiogiai teisme, arba tai gali būti daroma elektroninėmis priemonėmis pagal šį įstatymą. Šalies, kuri pareiškia norinti sumokėti patirtas išlaidas, prašymu teismas, priimdamas sprendimą, kurio negalima apskųsti, gali priimti nutartį, kuria notarui pavedama įteikti dokumentą. Tokiu atveju teismas įteiktiną dokumentą kartu su savo sprendimu įdeda į specialų voką, kurį teismas perduoda tai šaliai.

Todėl teismo proceso baigtimi suinteresuoto asmens prašymu dokumentus Kroatijoje leidžiama įteikti tiesiogiai per kompetentingą notarą.

Notaras neprivalo įteikti dokumento, jeigu jam iš anksto nebuvo sumokėtos tokio veiksmo atlikimo išlaidos. Šalis išlaidas iš anksto sumoka į notaro sąskaitą.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Prašymas dėl teisių gynimo nebus patenkintas, jei bus pateiktas praėjus daugiau nei vieniems metams nuo sprendimo priėmimo.

Kroatijos teismas gali priimti sprendimus, jei įvykdytos 22 straipsnio 2 dalies sąlygos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

1994 m. vasario 7 d. Kroatijos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos susitarimas dėl teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Kroatija neturi decentralizuotos IT sistemos, kuri eksploatuojama anksčiau nei to reikalaujama pagal reglamentą.

Paskutinis naujinimas: 11/01/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.