Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Čekija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Teismai.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Apylinkės teismai (okresní soudy) (Prahoje: obvodní soudy, Brno: Městský soud).

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentų gavimo priemonės:

  • per pašto licenciją turinčią organizaciją;
  • faksu;
  • el. paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Forma gali būti pildoma čekų, slovakų arba anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Teisingumo ministerija (Ministerstvo spravedlnosti)

Tarptautinių civilinių bylų departamentas

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Telefonas: +420-221-997-111

Faksas: +420-224-919-927

El. paštas: posta@msp.justice.cz

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

  • 7 straipsnio 1 dalies a punktas

Apylinkės teismas (okresní soudy) (Prahoje: obvodní soudy, Brno: Městský garso), kurio jurisdikcijoje yra paskutinis žinomas asmens, kuriam reikia įteikti dokumentą, adresas, jei ši informacija yra prieinama, arba, jei taikytina, apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje pagal turimą informaciją yra asmuo, kuriam reikia įteikti dokumentą.

  • 7 straipsnio 2 dalies c punktas

Jei prašyme yra adresato adresas, kuriuo įteikti dokumentų nepavyko, teismas peržiūri atitinkamą informacinę sistemą siekdamas nustatyti fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresą, verslininko, kuris yra fizinis asmuo, verslo vietą ir registracijos adresą arba atitinkamame registre registruoto organizacinio vieneto adresą juridinio asmens atveju.

Teismas taip pat išsiaiškina, ar adresatas turi Čekijoje registruotą duomenų pašto dėžutę; jeigu adresatas turi registruotą duomenų pašto dėžutę, teismas dokumentus pristato tik į duomenų pašto dėžutę per viešųjų duomenų tinklą. Duomenų pašto dėžutės sukūrimas privalomas tik juridiniams asmenims, o nuo 2023 m. sausio 1 d. – ir verslininkams, kurie yra fiziniai asmenys. Fiziniams asmenims, kurie neužsiima verslu, ji nėra būtina.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Čekijoje priimamos ne tik čekų kalba, bet ir slovakų arba anglų kalbomis užpildytos standartinės formos.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Čekijoje tokie laikotarpiai dokumentų įteikimui nenustatyti.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Čekijoje priimamos ne tik čekų kalba, bet ir slovakų arba anglų kalbomis užpildytos įteikimo pažymos.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Čekijoje įteikimas nėra apmokestinamas.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Čekija pareiškia, kad neprieštarauja tokiam įteikimui savo teritorijoje.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

El. paštu išsiųstų dokumentų įteikimo pažyma turi būti pasirašyta elektroniniu parašu, pagrįstu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Čekija pareiškia, kad pagal Čekijos teisės aktus jos teritorijoje neleidžiamas toks įteikimas.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

  • 22 straipsnio 2 dalis

Nepaisant to, kas išdėstyta 22 straipsnio 1 dalyje, Čekijos teismai gali priimti sprendimą net ir negavę įteikimo ar pristatymo pažymos, jeigu įvykdytos visos 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos.

  • 22 straipsnio 4 dalis

Čekijoje toks terminas nenustatytas.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikoma.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.