Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Estija

Turinį pateikė
Estija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Estija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Agentūros, atsakingos už teisminių dokumentų perdavimą Estijoje, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) 3 straipsnio 1 dalyje, yra apylinkių teismai, apygardų teismai ir Aukščiausiasis Teismas, atsižvelgiant į tai, kur nagrinėjama byla, dėl kurios turi būti įteikti dokumentai, o už neteisminių dokumentų perdavimą atsakinga agentūra yra Teisingumo ministerija (Justiitsministeerium).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Agentūra, atsakinga už teisminių ir neteisminių dokumentų gavimą, kaip nurodyta reglamento 3 straipsnio 2 dalyje, yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcijoje dokumentas turi būti įteiktas.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gali būti gaunami paštu, faksu arba elektroniniu būdu, laikantis Civilinio proceso kodekse (tsiviilkohtumenetluse seadustik) nustatytų sąlygų.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Estija priima standartines formas estų ir anglų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos funkcijas, kaip nurodyta reglamento 4 straipsnyje, vykdo Teisingumo ministerija. Kontaktiniai duomenys:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estija

Telefonas: (+372) 620 8183

Faksas: (+372) 620 8109

El. paštas:  central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Siekdama laikytis atitinkamų reikalavimų pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą, Estija teikia išsamią informaciją apie tai, kaip rasti asmenų, kuriems reikia įteikti dokumentus, adresus Europos e. teisingumo portale.

 • Išduodančioji institucija:

Talino civilinė metrikacija

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

E. paštas perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee

Tallinn Civil Registry Office

Pärnu mnt 67

10135 Tallinn

ESTONIA

 • Prašyme turi būti nurodyta:
  • kuriems dokumentams, kurie turi būti įteikti, reikalingas asmens adresas (pateikiant dokumentus, patvirtinančius, kodėl to reikia);
  • patvirtinimas, kad aptariamos informacijos poreikis kyla iš reglamento;
  • patvirtinimas, kad atitinkama informacija bus naudojama tik numatytam tikslui;
  • kas ir kurią dieną sumokėjo už atitinkamos informacijos pateikimą (rekomenduojama pridėti mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad mokėjimas atliktas);
  • informacija, leidžianti nustatyti prašymo teikėjo tapatybę (įskaitant prašymo teikėjo asmens tapatybės dokumento asmens duomenų puslapio kopiją, kuri turi būti pridėta prie prašymo).

Prašymo forma: [nuoroda į prašymo formą bus pridėta iki reglamento taikymo pradžios]

Prašymai gali būti teikiami estų arba anglų kalbomis.

 • Už informacijos apie asmenį išdavimą taikomas 15 EUR valstybinis mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas:                                Finansų ministerija

Einamosios sąskaitos:             SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X),

Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X),

Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X),

Nuorodos Nr.:                   2900082511

Pranešimas:                          asmens, kurio adreso informacijos ieškoma, vardas, pavardė

 • Informacija išduodama:
  • e. paštu prašyme nurodytu e. pašto adresu; arba
  • registruotu laišku arba standartiniu laišku prašyme nurodytu prašymo teikėjo pašto adresu.
 • Papildoma informacija:
  • Jei dėl prašymo kyla problemų, Talino civilinės metrikacijos tarnyba susisieks su prašymo teikėju ir paprašys papildomų paaiškinimų ar dokumentų.
  • Jeigu Talino civilinės metrikacijos tarnyba padarys išvadą, kad atitinkamos informacijos išdavimas nėra pagrįstas arba gali pakenkti asmeniui, kurio adreso informacijos prašoma, ji gali nuspręsti neišduoti minėtos informacijos.
  • Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės arba apribotos jūsų laisvės, galite per 30 dienų pateikti skundą Vidaus reikalų ministerijai (Siseministeerium) [nuoroda į Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainę su išsamesne informacija bus pridėta iki reglamento taikymo pradžios].
  • Be to, per 30 dienų nuo nutarties paskelbimo gali būti pateiktas skundas Talino administraciniam teismui (Tallinna Halduskohus), laikantis Administracinio proceso kodekse (halduskohtumenetluse seadustik) nustatytų sąlygų ir tvarkos (daugiau informacijos rasite adresu https://www.kohus.ee/kohtusse-poordujale/halduskohtumenetlus).

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Estija priima reglamento 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas standartines formas estų ir anglų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Estijoje oficialioji kalba, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalies a punkte, yra estų.

13 straipsnis. Įteikimo data

Estijos teisės aktuose tokia konkreti data nenustatyta.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Estija priima reglamento 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas standartines formas estų ir anglų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Dokumentai paprastai įteikiami nemokamai.

Jei gaunančioji agentūra procesiniam dokumentui įteikti pasitelkia antstolį, už dokumento įteikimą mokėtinas 40 EUR mokestis, jeigu buvo įmanoma įteikti dokumentą adresatui arba jo teisėtam atstovui:

 1. gyventojų registre įrašytu adresu arba telekomunikaciniais duomenimis arba el. pašto adresu: isikukood@eesti.ee (isikukood yra asmens kodas);
 2. Estijoje tvarkomame savarankiškai dirbančių asmenų ir juridinių asmenų registre nurodytu adresu arba šio registro informacinėje sistemoje registruotais telekomunikaciniais duomenimis.

Čia nepaminėtais atvejais antstoliui už procesinių dokumentų įteikimą mokamas 70 EUR mokestis. Jeigu asmuo, kuriam turi būti įteikti dokumentai, turi teisinę prievolę registruoti savo adresą arba telekomunikacinius duomenis Estijoje tvarkomame gyventojų registre arba savarankiškai dirbančių asmenų ir juridinių asmenų registre, ir šis asmuo šios prievolės neįvykdė, įskaitant atvejus, kai registre įvesti duomenys yra pasenę arba neteisingi dėl kokių nors kitų priežasčių, ir dėl to procesiniai dokumentai negalėjo būti įteikti remiantis šiais duomenimis, 35 EUR iš minėto 70 EUR mokesčio, atsižvelgiant į sprendimą dėl antstolio mokesčio, turi sumokėti profesionalias paslaugas teikti prašantis asmuo, o 35 EUR – asmuo, kuriam dokumentai turėjo būti įteikti.

Jeigu procesinio dokumento nebuvo galima įteikti nepaisant to, kad antstolis padarė viską, kas būtina ir pagrįstai įmanoma, jog įteiktų dokumentą įstatymo nustatyta tvarka, antstolis turi teisę reikalauti 40 EUR mokesčio priimdamas sprendimą dėl antstolio mokesčio ir įteikimo priemonės, atsižvelgiant į veiksmus, kurių antstolis ėmėsi, kad įteiktų dokumentą.

Antstolis negali reikalauti mokesčio, jeigu jis nepadarė visko, kas būtina ir pagrįstai įmanoma, kad įteiktų dokumentus įstatymo nustatyta tvarka per teismo nustatytą laikotarpį ir jeigu procesinių dokumentų įteikti nebuvo įmanoma.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Pagal 17 straipsnį dokumentai Estijoje gali būti įteikiami per kitos valstybės narės diplomatinius ar konsulinius tarpininkus tik tuo atveju, jei jie turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Pagal 19 straipsnio 2 dalį Estija praneša apie tokias sąlygas:

Pagal Estijos teisę laikoma, kad procesinis dokumentas gavėjui įteiktas el. paštu, jei gavėjas patvirtina jo gavimą. Šiame patvirtinime turi būti nurodyta dokumento gavimo data ir pateiktas gavėjo ar jo atstovo parašas. Elektroniniame patvirtinime turi būti pateiktas siuntėjo skaitmeninis parašas arba dokumentas turi būti perduotas kitu saugiu būdu, kuris leistų nustatyti siuntėjo tapatybę ir nustatyti išsiuntimo laiką, išskyrus atvejus, kai teismas neturi pagrindo abejoti, kad gavėjas ar jo atstovas išsiuntė patvirtinimą be skaitmeninio parašo. Elektroninis patvirtinimas gali būti siunčiamas teismui el. paštu, jei teismui žinomas gavėjo el. pašto adresas ir galima daryti prielaidą, kad prie jo neturi prieigos neįgalioti asmenys, taip pat jei teismas jau yra perdavęs dokumentus šiuo el. pašto adresu nagrinėjant tą pačią bylą, arba jei proceso dalyvis pateikė teismui savo el. pašto adresą atskirai. Gavėjas turi išsiųsti teismui patvirtinimą nedelsdamas. Teismas gali už šios prievolės pažeidimą skirti baudą proceso dalyviui ar jo atstovui.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Estijoje dokumentai negali būti įteikiami reglamento 20 straipsnyje nustatytu būdu.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Estijos teismas taip pat gali priimti sprendimą byloje reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis negavęs pažymos apie procesinio dokumento įteikimą atsakovui. Prašymai dėl atleidimo gali būti pateikti teismui per vienus metus nuo sprendimo, kuriuo nutraukiamas bylos nagrinėjimas, priėmimo.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

– Estijos ir Lenkijos susitarimas dėl teisinės pagalbos teikimo ir teisinių santykių civilinėse, darbo ir baudžiamosiose bylose

– Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartis dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

-
Paskutinis naujinimas: 23/06/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.