Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Prancūzija

Turinį pateikė
Prancūzija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Prancūzija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Prancūzijoje perduodančiosios agentūros yra teismo komisarai (nuo 2022 m. liepos 1 d. antstoliams suteiktas naujas pavadinimas) ir teismo kanceliarijos.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Prancūzijoje gaunančiosios agentūros yra teismo komisarai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Dokumentai gali būti siunčiami paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Prancūzija priima I priede pateiktą standartinę prašymo formą, jei ji užpildyta prancūzų kalba arba viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, italų arba ispanų.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisinės savitarpio pagalbos, tarptautinės privatinės teisės ir ES teisės biuras (pranc. Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE).

Adresas:

Ministère de la Justice (Teisingumo ministerija)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Civilinių bylų ir kanceliarijos direktoratas)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (Teisinės savitarpio pagalbos, tarptautinės privatinės teisės ir ES teisės biuras)

13, place Vendôme

F-75042 Paris Cedex 01

Telefonas: 00 33 (0)1 44 77 61 05

E. paštas: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Kalbos: prancūzų ir anglų.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Prancūzija neturi kompetentingos institucijos adreso paieškai (7 straipsnio 1 dalies a punktas) arba gyventojų registrui (7 straipsnio 1 dalies b punktas).

Pagal 7 straipsnio 1 dalies c punktą pareiškėjai kviečiami informacijos ieškoti toliau nurodytose interneto svetainėse:

  • privataus asmens adreso paieška:

– viešoji paslauga

Interneto svetainė: https://www.service-public.fr/

– telefonų knyga

Interneto svetainė: https://annuairepagesblanches.org/

  • įmonės adreso paieška:

- Infogreffe

Interneto svetainė: https://www.infogreffe.fr/

- INPI

Interneto svetainė: https://www.inpi.fr/

Kai reikia įteikti bylos iškėlimo dokumentus ir vykdomuosius dokumentus, pareiškėjai taip pat gali kreiptis į kompetentingus teismo komisarus, priklausančius apeliaciniam teismui, kurio jurisdikcijai priklausė paskutinė žinoma nuolatinė adresato gyvenamoji vieta.

Visą informaciją apie teismo komisarus galima gauti iš Nacionalinių teismo pareigūnų rūmų:

Telefonas: +33149701290

E. paštas: cnhj@huissier-justice.fr
Interneto svetainė: http://www.huissier-justice.fr/

Pagal 7 straipsnio 2 dalies c punktą Prancūzija neskiria valdžios institucijų, kurioms būtų teikiami prašymai atlikti adresų paieškas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Prancūzija priima I priede pateiktą standartinę A prašymo formą, jei ji užpildyta prancūzų kalba arba viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, italų arba ispanų.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikytina.

13 straipsnis. Įteikimo data

Prancūzijos teisėje iš esmės nenurodyta termino, per kurį turi būti įteikiami teismo sprendimai.

Tačiau in absentia (už akių) priimti sprendimai arba prieštaringais laikomi sprendimai yra niekiniai, jeigu apie juos nebuvo pranešta per šešis mėnesius nuo jų priėmimo dienos (Civilinio proceso kodekso 478 straipsnis). Prireikus procesas gali būti pradėtas iš naujo paskelbiant naują šaukimą, jeigu nesuėjo bylos senaties terminas.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Prancūzija priima I priede pateiktą standartinę K prašymo formą, jei ji užpildyta prancūzų kalba arba viena iš šių kalbų: anglų, vokiečių, italų arba ispanų.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Fiksuotas mokestis už teismo antstolio (pranc. huissier de justice) įteikiamą dokumentą – 48,36 EUR (2020 m. vasario 28 d. potvarkis (pranc. arrêté)). Šis mokestis turi būti sumokamas perduodant dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjui teikiama teisinė pagalba.

Kai dokumentai turi būti įteikiami užjūrio departamentams ir teritorijoms, pagal Komercinės veiklos kodekso A444-10 straipsnį, mokestis didinamas taip:

  1. 30 proc. Voliso ir Futūnos saloms, Sen Pjerui ir Mikelonui bei Majotui (t. y. 62,87 EUR);
  2. 29 proc. Gvadelupos ir Martinikos departamentams (t. y. 62,38 EUR);
  3. 27 proc. Gvianos departamentui (t. y. 61,42 EUR);
  4. 37 proc. Reunjono departamentui (t. y. 66,25 EUR).

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Prancūzija prieštarauja tam, kad kita valstybė narė teisminius dokumentus Prancūzijos teritorijoje įteiktų savo konsuliniais ar diplomatiniais kanalais, išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai turi būti įteikti dokumentus parengusios valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Nacionalinėje teisėje neleidžiama įteikti dokumento tiesiog e. paštu, tačiau pagal 19 straipsnio 2 dalį Prancūzija priima elektroniniu būdu įteikiamus dokumentus, jeigu įvykdomos šios papildomos sąlygos:

– taikoma procedūra turi būti užtikrinamas šalių tapatumo nustatymo elektroninio ryšio kanale patikimumas, adresuojamų dokumentų vientisumas, keitimosi dokumentais saugumas ir konfidencialumas, perduotų dokumentų saugojimas ir galutinai nustatyta išsiuntimo ir dokumentų tapimo prieinamais data arba dokumentų gavimo data (Civilinio proceso kodekso 748-6 straipsnis);

– kad įteikimo dokumentas galiotų, jame turi būti nurodytas adresato sutikimas su elektroniniu įteikimo būdu (Civilinio proceso kodekso 662-1 straipsnis) ir adresato sužinojimo apie dokumentą data ir laikas (Civilinio proceso kodekso 663 straipsnis).

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Prancūzija neprieštarauja tam, kad dokumentai būtų įteikiami tiesiogiai, kaip numatyta 20 straipsnio 1 dalyje. Taip tiesiogiai įteikti dokumentus leidžiama, kai juos įteikia teismo komisarai ir teismo kanceliarijos, jeigu ta užduotis jiems yra konkrečiai pavesta nacionalinės teisės aktais.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Jeigu bylos iškėlimo dokumentas arba lygiavertis dokumentas turėjo būti perduotas į kitą valstybę narę, kad būtų įteiktas pagal šį reglamentą, ir atsakovas neatvyko, teismo sprendimas nepriimamas, kol nėra įvykdytos 1 dalyje nustatytos sąlygos.

Nepaisant 1 dalies nuostatų, Prancūzijos teisėjas gali priimti sprendimą, jeigu įvykdytos visos 2 dalyje nustatytos sąlygos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

1954 m. kovo 1 d. Konvencija dėl civilinio proceso

1965 m. lapkričio 15 d. Konvencija dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo užsienyje

Prancūzijos ir Vokietijos susitarimas, kuriuo siekiama palengvinti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso, pasirašytos 1961 m. gegužės 6 d., taikymą

1956 m. kovo 1 d. Prancūzijos ir Belgijos konvencija dėl tarpusavio teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose su pakeitimais, padarytais 1960 m. rugpjūčio 23 ir 30 d. pasikeitimu laiškais

1967 m. balandžio 5 d. Prancūzijos Respublikos vyriausybės ir Lenkijos Liaudies Respublikos vyriausybės susitarimas, kuriuo siekiama palengvinti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso taikymą

1922 m. vasario 2 d. Konvencija, kuria siekiama palengvinti Prancūzijoje ir Jungtinėje Karalystėje gyvenančių asmenų tarpusavio bylų formalumus

Prancūzijos Respublikos ir Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos susitarimas, kuriuo siekiama palengvinti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvencijos dėl civilinio proceso, pasirašytos 1969 m. spalio 29 d., taikymą

Rumunijos Socialistinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir komercinėse bylose, pasirašyta 1974 m. lapkričio 5 d.

Prancūzijos Respublikos ir Austrijos Respublikos konvencija, papildanti 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvenciją dėl civilinio proceso, pasirašyta 1979 m. vasario 27 d. Vienoje

Prancūzijos Respublikos ir Vengrijos Liaudies Respublikos konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse ir šeimos bylose, dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta 1980 m. liepos 31 d. Budapešte

Prancūzijos Respublikos vyriausybės ir Čekoslovakijos Socialistinės Respublikos vyriausybės konvencija dėl teisinės pagalbos ir teismo sprendimų civilinėse, šeimos ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, pasirašyta 1984 m. gegužės 10 d.

Prancūzijos Respublikos vyriausybės ir Bulgarijos Liaudies Respublikos vyriausybės konvencija dėl teisinės pagalbos civilinėse bylose, pasirašyta 1989 m. sausio 18 d. Sofijoje

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Nėra duomenų.

Paskutinis naujinimas: 01/12/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.