Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Vokietija

Turinį pateikė
Vokietija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vokietija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Teisminių dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra dokumentą įteikiantis teismas (Civilinio proceso kodekso (ZPO) 1069 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Neteisminių dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra tos apylinkės, kurioje yra dokumentą įteikiančio asmens nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta, teismas (vok. Amtsgericht); notarinių dokumentų atveju – tai taip pat apylinkės, kurioje įsikūręs dokumentą tvirtinančio notaro biuras, teismas; juridinių asmenų atveju – tai apylinkės, kurioje įsikūrusi registruota buveinė, teismas; federalinių žemių vyriausybės vykdomuoju potvarkiu kelių teismų apylinkėms skirtas perduodančiosios agentūros užduotis gali pavesti vienam apylinkės teismui (ZPO 1069 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Kompetentinga gaunančioji agentūra pagal Reglamento (ES) 2020/1784 3 straipsnio 2 dalį yra apylinkės, kurioje dokumentas turi būti įteiktas, teismas. Federalinių žemių vyriausybės vykdomuoju potvarkiu kelių teismų apylinkėms skirtas gaunančiosios agentūros užduotis gali pavesti vienam apylinkės teismui.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1784 5 straipsnio 4 dalyje, dokumentai gali būti priimami paštu, per privačią kurjerio tarnybą arba faksu.

Kiti pranešimai taip pat gali būti priimami telefonu arba e. paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Reglamento (ES) 2020/1784 I priede nurodytos formos gali būti pildomos vokiečių arba anglų kalbomis (ZPO 1070 straipsnis).

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinės įstaigos užduotys daugiausia atliekamos federalinės žemės lygmeniu.

Kiekviena federalinė žemė turi savo centrinę įstaigą, o federalinės žemės vyriausybė nustato, kuri įstaiga atliks šią funkciją jos teritorijoje (ZPO 1069 straipsnio 3 dalis). Dažniausiai centrinės įstaigos funkcijas atlieka federalinės žemės teisminė institucija, aukštesnysis federalinės žemės teismas arba apylinkės teismas.

Be 16 federalinių žemių lygmens centrinių įstaigų, dar yra viena federalinio lygmens centrinė įstaiga – Federalinė teisingumo tarnyba (vok. Bundesamt für Justiz). Federalinė centrinė įstaiga teikia pagalbą federalinių žemių kompetentingoms įstaigoms (ZPO 1069 straipsnio 4 dalis) ir priima prašymus įteikti dokumentus, susijusius su ieškiniais, pareikštais prieš Vokietijos Federacinę Respubliką.

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Kaip nurodyta 7 straipsnio 1 dalies c punkte, Vokietija atitinkamą informaciją apie galimybę rasti adresus pateikia Europos e. teisingumo portale. Pagal Vokietijos federalinio piliečių registravimo įstatymo (vok. Bundesmeldegesetz – BMG) 44 straipsnį užsienio valstybių institucijos ir užsienio fiziniai asmenys turi teisę prašyti Vokietijos registravimo institucijų pateikti paprastąjį registro išrašą (einfache Melderegisterauskunft) apie konkretų asmenį, nenurodydami tokio prašymo priežasčių.

Paprastajame registro išraše nurodoma:

  • pavardė;
  • vardai, nurodant paprastai naudojamą vardą;
  • daktaro laipsnis;
  • dabartiniai adresai ir
  • jei asmuo miręs, šio fakto patvirtinimas.

Prašymas turi būti adresuotas kompetentingai registravimo institucijai. Paprastai tokia institucija yra savivaldybės, miestelio ar miesto, kuriame, kaip manoma, gyvena atitinkamas asmuo, piliečių administracinė tarnyba (vok. Bürgeramt). Vis didesnis skaičius savivaldybių suteikia galimybę informaciją gauti elektroniniu būdu, internetu.

Už registro išrašą taikomas mokestis. Mokesčio dydis kiekvienoje federalinėje žemėje skiriasi.

Registro išrašas išduodamas su sąlyga, kad ieškomą asmenį galima tiksliai identifikuoti pagal prašančiosios įstaigos pateiktą informaciją. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai prašoma galimybės susipažinti su didelio skaičiaus asmenų duomenimis – teoriškai tai įmanoma. Todėl „rezultatų sąrašo“ perdavimas neįmanomas. Be to, informacijos prašantis asmuo ar subjektas turi pareikšti, kad jie nenaudos duomenų reklamai ar prekybai adresais.

Registro išrašas neturi būti išduodamas, jeigu atitinkamo asmens atžvilgiu į registrą įtrauktas informacijos atskleidimo blokavimas pagal BMG 51 straipsnį arba sąlyginio informacijos neatskleidimo pastaba pagal BMG 52 straipsnį ir jeigu negalima atmesti saugomų interesų pažeidimo galimybės.

Vykdant veiklą, visiškai ar iš dalies patenkančią į ES teisės taikymo sritį, pagal BMG 35 straipsnį kitų Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijoms, kitų Europos ekonominės erdvės susitarimo valstybių valdžios institucijoms, Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms arba Europos atominės energijos bendrijos institucijoms ir įstaigoms gali būti perduodami tą taikymo sritį viršijantys duomenys, kiek tai reikalinga prašančiosios įstaigos funkcijoms atlikti.

Remiantis 7 straipsnio 2 dalies c punktu, Vokietijos gaunančiosios agentūros suteikia šią pagalbą:

jei adresatas negyvena prašyme įteikti dokumentus nurodytu adresu, Vokietijos gaunančioji agentūra paprastai stengiasi nustatyti jo dabartinį adresą. Ši nuostata taikoma ne tik tuo atveju, kai adresatas persikėlė, bet ir tuo atveju, kai prašyme įteikti dokumentus nurodytas nebaigtas arba neteisingas adresas. Tačiau tai yra gaunančiosios agentūros teikiama savanoriška paslauga – agentūra nėra įpareigota ją teikti.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

I priedo A forma (prašymas) gali būti pildoma vokiečių arba anglų kalbomis (ZPO 1070 straipsnis).

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Nėra.

13 straipsnis. Įteikimo data

Vertinant pareiškėjo požiūriu, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1784 12 straipsnio 5 dalies trečiame sakinyje ir 13 straipsnio 2 dalyje, pagal Vokietijos teisę skaičiuojant terminus retai kada atsižvelgiama į tikslią įteikimo datą, kadangi paprastai užtenka, kad teismas dokumentą gautų iki termino, jeigu dokumentas įteikiamas iš karto po to (ZPO 167 straipsnis). Jeigu atskirais atvejais tiksli įteikimo data yra svarbi, taikomas ZPO 222 straipsnis kartu su Vokietijos civilinio kodekso 187 straipsniu ir paskesniais straipsniais.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

I priedo K forma (dokumentų įteikimo pažymėjimas) gali būti pildoma vokiečių arba anglų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Reglamento (ES) 2020/1784 15 straipsnio 2 dalyje nurodytos išlaidos, kurias, įteikdamas dokumentus patiria antstolis, priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Iš esmės išlaidos gali siekti iki 37,25 EUR, prie jų pridedamos kopijų darymo išlaidos arba kopijų tvirtinimo mokestis. Konkrečiais atvejais mokėtinos tikslios išlaidos nurodytos Vykdymo pareigūnų išlaidų įstatyme (vok. Gerichtsvollzieherkostengesetz (GvKostG)), ypač jame išdėstytame išlaidų sąraše.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje teismo dokumentų įteikimas per diplomatinius arba konsulinius darbuotojus, kaip nurodyta Reglamento (ES) 2020/1784 17 straipsnio 1 dalyje, neleidžiamas, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas perduodančiosios valstybės narės piliečiui (ZPO 1067 straipsnio 2 dalis).

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Dar nenustatyta.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Vokietijos Federacinės Respublikos teritorijoje pagal Reglamento 20 straipsnį teismo dokumentai tiesiogiai gali būti įteikiami, jeigu juos tiesiogiai įteikti aiškiai leidžiama pagal Vokietijos civilinio proceso teisę.

Teismo dokumentai, be kita ko, gali būti teismo sprendimai, tačiau ne prašymai. Pastarųjų įteikimas reglamentuojamas Reglamento 21 straipsnyje. Tiesiogiai dokumentus galima įteikti bylos šalių iniciatyva (ZPO 191 straipsnis); tai atlieka antstolis (ZPO 192 straipsnis).

Antstoliui tiesiogiai įteikti leidžiama, pavyzdžiui, vykdomąjį raštą pagal ZPO 750 straipsnio 1 dalį, kitus vykdomuosius dokumentus pagal ZPO 794 straipsnį, turto arešto orderius pagal ZPO 922 straipsnio 2 dalį arba dokumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagal ZPO 936 ir 922 straipsnius.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Vokietijos teismai gali išspręsti ginčą Reglamento (ES) 2020/1784 22 straipsnio 2 dalyje nustatytomis sąlygomis, jeigu bylos iškėlimo dokumentas arba jam lygiavertis dokumentas buvo įteiktas jį viešai paskelbiant Vokietijos Federacinėje Respublikoje pagal ZPO 185 straipsnį.

Praėjus daugiau negu vieniems metams nuo praleisto termino pabaigos (ZPO 234 straipsnio 3 dalis), prašymo pradinei padėčiai atkurti pagal Reglamento (ES) 2020/1784 22 straipsnio 4 dalį patenkinti nebegalima.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Vokietijos Federacinė Respublika ir Austrijos Respublika ir toliau taiko 1959 m. birželio 6 d. jų vyriausybių sudarytą susitarimą dar labiau supaprastinti teisinių dokumentų judėjimą pagal 1954 m. kovo 1 d. Hagos konvenciją (paskelbtą Austrijos federaliniame teisės aktų leidinyje (BGBl.) Nr. 27/1960 ir Vokietijos federaliniame teisės aktų leidinyje (BGBl.) 1959 II, p. 1523).

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 28/11/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.