Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Vengrija

Turinį pateikė
Vengrija

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Vengrija

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Teisminių dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra teismas, kuriame vykusiame procese buvo parengtas dokumentas, kuris turi būti įteiktas; per notaro vykdomą procedūrą parengtų dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra notaras, kurio nustatyta tvarka dokumentas buvo parengtas; kitų neteisminių dokumentų atveju perduodančioji agentūra yra teisingumo ministras.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Priimančioji agentūra yra apylinkės teismas, kurio jurisdikcija taikoma pagal adresato adresą, nurodytą teisinės pagalbos prašyme (Budapešte, Pesto centriniame apylinkės teisme), ir Vengrijos teismo antstolių asociacija.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Priimančiosios agentūros priima dokumentus, kurie siunčiami paštu, faksu arba elektroniniu būdu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Dokumentai priimami vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Vengrijoje centrinės įstaigos užduotis vykdo teisingumo ministras:
Teisingumo ministerija
Privačios tarptautinės teisės departamentas
Adresas: Nádor utca 22, 1051 Budapest
Adresas korespondencijai: Pf. 2., 1357 Budapest
Telefonas: +36 1 795 5397, 1 795 3188
Faksas: +36 1 550 3946
El. paštas: nmfo@im.gov.hu.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą teikia teisingumo ministras:

Teisingumo ministerija

Privačios tarptautinės teisės departamentas

Adresas: Nádor utca 22, 1051 Budapest

Pašto adresas Pf. 2., 1357 Budapest

Telefonas: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Faksas: +36 1 550 3946

El. paštas: nmfo@im.gov.hu.

7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą informaciją galima rasti Europos e. teisingumo portalo 4.2 skirsnyje (Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas)

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Vartojamos kalbos: vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Vengrija neparengė I priede pateiktos L formos vertimo į jokią trečiosios šalies kalbą.

13 straipsnis. Įteikimo data

Vengrijos įstatymuose nenurodoma konkreti dokumento įteikimo data.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Vartojamos kalbos: vengrų, anglų, vokiečių ir prancūzų.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Teismo dokumentų įteikimas yra nemokamas.

Antstolio taikomas mokestis yra 7 500 HUF, kuris turi būti iš anksto pervestas į toliau nurodytą sąskaitą, o prie prašymo turi būti pridėti pervedimą patvirtinantys dokumentai:

Sąskaitos savininkas: Vengrijos teismo antstolių asociacija

Sąskaitos bankas: Budapest Bank Nyrt.

SWIFT (BIC) kodas: BUDAHUHB

IBAN: HU46 10103173-09701100-02004000

Paskirties laukelyje įveskite: KU2 – prašymo numeris, adresato vardas, pavardė.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Įteikimo būdas pagal 17 straipsnį Vengrijoje taikomas tik jei adresatas yra perduodančiosios valstybės narės pilietis.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Vengrija nenustato jokių papildomų sąlygų.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Vengrijoje įteikimo būdas pagal 20 straipsnį gali būti taikomas pagal antstolio vykdomą įteikimą reglamentuojančius teisės aktus.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Vengrijos teismai tam tikrais atvejais gali priimti sprendimą, jei įvykdytos visos 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

Vengrijoje prašymo dėl atleidimo pateikimo terminas pagal 22 straipsnio 4 dalį yra vieni metai.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Vengrija neturi tokio susitarimo su kita valstybe nare.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 02/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.