Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Italija

Turinį pateikė
Italija

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Įteikimo, vykdymo užtikrinimo ir pranešimų apie nemokėjimą biurai (Uffici Notifiche Esecuzione Protesti, UNEP) apeliaciniuose teismuose (corti d’appello) ir žemesnės instancijos teismuose (tribunali), kuriems pateiktas nagrinėti ginčas, dėl kurio prašoma įteikimo.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

UNEP Romos apeliaciniame teisme (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Telefonas: +39 06328367058-7059

El. paštas: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Patvirtintas el. paštas: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Paštu arba el. paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Anglų ir prancūzų kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

UNEP Romos apeliaciniame teisme (UNEP presso la Corte di appello di Roma)

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Telefonas: +39 06328367058-7059

El. paštas: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Patvirtintas el. paštas: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Kaip numatyta 7 straipsnio 1 dalyje, Italija teikia pagalbą įvardydama Romos apeliaciniame teisme veikiantį UNEP paskirtąja institucija, kuriai perduodančiosios agentūros gali adresuoti prašymus dėl asmens, kuriam reikia įteikti dokumentą, adreso nustatymo.

Viale Giulio Cesare 52, 00192 Rome

Telefonas: +39 06328367058-7059

El. paštas: attiesteri.unep.ca.roma@giustizia.it

Patvirtintas el. paštas: attiesteri.unep.roma@giustiziacert.it

UNEP savo iniciatyva neteikia prašymų suteikti informacijos apie adresus nuolatinės gyvenamosios vietos registrams ar kitoms duomenų bazėms tais atvejais, kai prašyme dėl įteikimo nurodytas adresas yra neteisingas.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Anglų ir prancūzų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Nepateikta jokia informacija.

13 straipsnis. Įteikimo data

Netaikyta jokia nukrypti leidžianti nuostata.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Anglų ir prancūzų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Kol kas netaikomas joks mokestis už užsienyje sukurtų dokumentų įteikimą, išskyrus mokesčius, kurie nustatyti už dokumentų įteikimą Italijoje šalies prašymu.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Italija neketina pateikti pranešimo, nurodyto 33 straipsnyje.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Nepateikta jokia informacija.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Valstybės pareigūnai.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Italija nepateikia jokių 22 straipsnyje nurodytų pranešimų.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Nėra susitarimų, apie kuriuos reikia pranešti pagal 29 straipsnį.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Italija neketina pateikti pranešimo, nurodyto 33 straipsnyje.

Paskutinis naujinimas: 28/12/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.