Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Latvija

Turinį pateikė
Latvija

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Dokumentų perdavimą kitai šaliai užtikrina rajono (miesto) teismai (rajonu (pilsētu) tiesas), apygardos teismai (apgabaltiesas) arba Aukščiausiasis Teismas (Augstākā tiesa).

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Centrinė įstaiga, priimanti ir vykdanti prašymus įteikti užsienio dokumentus, yra Latvijos prisiekusiųjų antstolių taryba (Zvērinātu tiesu izpildītāju padome).

Prisiekusiųjų antstolių taryba

Adresas: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Telefonas: (+371) 67290005; faksas: +371 67290006

El. paštas: documents@lzti.lv

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Latvijoje priimami iš kitų valstybių narių gauti prašymai įteikti dokumentus ir dokumentų įteikimo pažymas, jei jie pateikiami paštu.

Dokumentai taip pat priimami elektroniniu būdu, jei jie tinkamai patvirtinti.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Latvijoje priimamos ne tik latvių kalba, bet ir anglų kalba užpildytos standartinės formos.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Teisingumo ministerija (Tieslietu ministrija).

Adresas: Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

Telefonas: +371 67036802

E. paštas: pasts@tm.gov.lv

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Latvija pasirinko reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą mechanizmą, t. y. teikti išsamią informaciją apie tai, kaip rasti asmenų, kuriems reikia įteikti dokumentus, adresus e. teisingumo portale. Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta pirmiau, atkreiptume dėmesį į šiuos aspektus:

1. Siekiant rasti fizinio asmens adresą, gali būti pateiktas oficialus prašymas Pilietybės ir migracijos reikalų tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, kuri tvarko fizinių asmenų registrą. Prašyme pateikti išrašą iš fizinių asmenų registro turi būti nurodytos priežastys, kodėl šie duomenys reikalingi, kad duomenų tvarkytojai galėtų nuspręsti, ar tai yra pagrindas suteikti duomenis.

2. Įmonės adresą galima gauti nemokamai patikrinus Įmonių registre pateiktą informaciją. Visi komercinio registro įrašai nemokamai skelbiami informacinėje svetainėje, taip užtikrinant pirminį jų prieinamumą visuomenei internete.

Latvijos institucijos savo iniciatyva neteikia prašymų suteikti informacijos apie adresus fizinių asmenų registrui tais atvejais, kai prašyme dėl įteikimo nurodytas adresas yra neteisingas. Už adresato adreso suradimą atsakinga pateikiančioji institucija arba prašančioji šalis.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Latvijoje prašymas įteikti dokumentus, parengtas pagal reglamento I priede nurodytą standartinę formą, yra priimamas, jei yra pateikiamas latvių arba anglų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Pagal Civilinio proceso įstatymo 57 straipsnį, jeigu adresatas atsisako priimti teisminius dokumentus, juos pristatęs asmuo tai įrašo dokumente, nurodydamas ir atsisakymo priežastis, datą ir laiką. Atsisakymas priimti teisminius dokumentus netrukdo vykdyti teismo procesą.

13 straipsnis. Įteikimo data

Pagal Civilinio proceso įstatymo 56 straipsnio 1 dalį1, kai teisminiai dokumentai pristatomi 56 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus šio straipsnio 9 dalyje nurodyto įvykio atveju, laikoma, kad asmuo buvo informuotas apie teismo posėdžio ar procesinių veiksmų laiką ir vietą arba atitinkamo dokumento turinį, o teisminiai dokumentai laikomi įteiktais:

1) tą dieną, kai adresatas ar kitas asmuo priėmė juos pagal įstatymo 56 straipsnio 3, 7 ar 8 dalis;

2) tą dieną, kai asmuo atsisakė juos priimti (57 straipsnis);

3) septintą dieną nuo dokumentų išsiuntimo, jeigu jie išsiųsti paštu;

4) trečią dieną nuo dokumentų išsiuntimo, jeigu jie išsiųsti elektroniniu būdu.

Pagal minėto straipsnio 2 dalį, tai, ar teisminiai dokumentai pristatomi į deklaruotą fizinio asmens gyvenamąją vietą, papildomu deklaruotu adresu, fizinio asmens nurodytu adresu korespondencijai su teismu ar juridinio asmens registracijos adresu, ir iš pašto gaunamas pranešimas apie pristatymą arba dokumentai grąžinami, savaime neturi įtakos faktui, kad apie dokumentus pranešta. Adresatas gali paneigti prielaidą, kad dokumentai įteikti septintą dieną nuo išsiuntimo dienos, jeigu išsiųsti paštu, arba trečią dieną nuo išsiuntimo, jeigu išsiųsti elektroniniu būdu, nurodydamas objektyvias nuo jo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių jis negalėjo gauti dokumentų nurodytu adresu.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Latvijoje dokumentų įteikimo pažyma, parengta pagal reglamento I priede nurodytą standartinę formą, yra priimama, jei yra pateikiama latvių arba anglų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Latvijoje dokumentai įteikiami vadovaujantis reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punktu, už kiekvieną dokumentų įteikimo prašymą mokamas 133,33 EUR (su PVM) mokestis. Mokėjimas turi būti atliktas banko pavedimu, o visus banko komisinius turi sumokėti fiksuotą mokestį už dokumentų įteikimą mokantis asmuo.

Banko sąskaitos rekvizitai:

Registracijos Nr.: 90001497619

(Nuo 2019 m. gruodžio 16 d.) Registracijos adresas: Lāčplēša iela 27-32, Riga, LV-1011, Latvija

Bankas: „Swedbank AS“

IBAN: LV93HABA0551038096742

SWIFT kodas: HABALV22

Mokėjimo paskirtis: adresato informacija

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Latvija nesutinka, kad dokumentai būtų įteikiami diplomatiniais kanalais, išskyrus atvejus, kai dokumentai įteikiami atitinkamos valstybės narės piliečiams.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Pagal Latvijos teisės aktus dokumentai negali būti įteikiami pagal reglamento 20 straipsnį.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant to, kas išdėstyta reglamento 22 straipsnio 1 dalyje, Latvijos teismas arba teisėjas gali priimti sprendimą net ir negavus įteikimo pažymos ar pranešimo apie pristatymą, jeigu laikomasi reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų. Latvijoje nenustatytas joks laikotarpis, po kurio prašymai dėl atleidimo nuo apeliacijų teikimo termino pabaigos poveikio nebepriimami, jeigu įvykdytos reglamento 22 straipsnio 4 dalyje nurodytos sąlygos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Latvijos Respublika taiko dvi savo sudarytas sutartis:

1) Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose;

2) Latvijos Respublikos, Estijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos sutartį dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 23/05/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.