Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Lietuva

Turinį pateikė
Lietuva

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Lietuva

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Perduoti dokumentus užsienio valstybei pagal Reglamentą yra kompetentingi visi Lietuvos Respublikos bendrosios kompetencijos teismai, kurie nagrinėja civilines ir komercines bylas:

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Pagal Reglamento 3 straipsnio 2 dalį paskirta įstaiga, kompetentinga priimti kitų valstybių narių prašymus dėl dokumentų įteikimo, yra Lietuvos antstolių rūmai.

Lietuvos antstolių rūmų kontaktiniai duomenys:

Adresas: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2750067+370 5 2750068
El. paštas.: info@antstoliurumai.lt

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Jei dėl decentralizuotos IT sistemos sutrikimo perdavimas neįmanomas arba jei susidaro išimtinės aplinkybės, gaunanti agentūra gali priimti dokumentus paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Lietuvos Respublika priima formas, užpildytas ne tik lietuvių, bet taip pat ir anglų kalba.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga Reglamento 4 straipsnyje nustatytoms funkcijoms atlikti yra Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kontaktiniai duomenys:

Adresas: Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lietuva

Telefonas: + 370 600 38 904

El. paštas: rastine@tm.lt

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Pagal Reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punktą paskirta įstaiga, kuriai kitų valstybių narių perduodančiosios agentūros gali teikti prašymus nustatyti asmens, kuriam turi būti įteikti dokumentai, adresą, yra Lietuvos antstolių rūmai.

Lietuvos antstolių rūmų kontaktiniai duomenys:

Adresas: Konstitucijos pr. 15, LT-09319 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 5 2750067+370 5 2750068
El. paštas.: info@antstoliurumai.lt

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Lietuvos Respublika priima formas, užpildytas ne tik lietuvių, bet taip pat ir anglų kalba.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

-

13 straipsnis. Įteikimo data

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyti konkretūs terminai dokumentams įteikti.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Lietuvos Respublikoje priimtinos kalbos pagal Reglamento 14 straipsnio 2 dalį yra lietuvių ir anglų kalbos.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Vienkartinis fiksuotas mokestis – 110 eurų.

Mokestis mokamas į gaunančios agentūros – Lietuvos antstolių rūmų sąskaitą:

Lietuvos antstolių rūmai

Adresas: Konstitucijos pr. 15, Vilnius LT-09319, Lietuva

Bankas: Luminor Bank AB, banko kodas 40100, SWIFT kodas AGBLLT2X, sąskaitos numeris: LT92 4010 0424 0031 5815, juridinio asmens kodas 126198978.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

-

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikytina

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Reglamento 20 straipsnyje numatytas tiesioginis teisminių dokumentų įteikimas Lietuvos Respublikoje nėra leidžiamas.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Lietuvos Respublikos teismai gali priimti sprendimą net ir tuo atveju, kai nebuvo gautas bylos iškėlimo dokumento arba lygiaverčio dokumento įteikimo ar pristatymo pažymėjimas, jeigu įvykdomos visos Reglamento 22 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos. Reglamento 22 straipsnio 4 dalyje (išskyrus 22 straipsnio 5 dalyje numatytą išimtį) nustatytais atvejais atsakovas turi teisę paduoti prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą nenagrinėjamas, jeigu praėjo daugiau kaip vieni metai nuo teismo sprendimo priėmimo dienos.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Lietuva su kitomis valstybėmis narėmis nėra sudariusi sutarčių ar susitarimų, nurodytų Reglamento 29 straipsnio 2  dalyje, t. y. dėl dokumentų perdavimo paspartinimo arba tolesnio supaprastinimo, o taip pat neturi tokių sutarčių ar susitarimų, kuriuos ketina priimti, projektų.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

-

Paskutinis naujinimas: 30/06/2022

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.