Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Liuksemburgas

Turinį pateikė
Liuksemburgas

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Liuksemburgas

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Dokumentus asmeniškai gali įteikti antstolis (huissier); ši įteikimo forma žinoma prancūzų k. terminu signification.

Antstolį galite rasti šioje interneto svetainėje:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Dokumentus taip pat gali įteikti teismo kancleris (greffier), paprastai registruotu paštu; šiai įteikimo formai pavadinti vartojamas bendresnis terminas pranešimas.

Informacijos galite rasti šioje interneto svetainėje:

http://www.justice.public.lu/fr/annuaire/index.html

Teisingumo ministerija šiuo klausimu neturi įgaliojimų, todėl raštai ar kiti su dokumentų įteikimu susiję dokumentai neturėtų būti adresuojami šiai ministerijai.

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Antstoliai yra vienintelės priimančiosios agentūros.

Antstolį ir jo geografinę jurisdikciją galite rasti šioje interneto svetainėje:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Teisingumo ministerija šiuo klausimu neturi įgaliojimų, todėl raštai ar kiti su dokumentų įteikimu susiję dokumentai neturėtų būti adresuojami šiai ministerijai.

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Įteikimas gali būti vykdomas:

paštu, el. paštas, faksu arba telefonu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Prancūzų ir vokiečių kalbomis.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Centrinė įstaiga yra Aukščiausiojo Teisingumo Teismo (Cour Supérieur de Justice) prokuratūra (Parquet Général).

Parquet Général

Cité judiciaire

CR Building

Adresas korespondencijai: L-2080 Liuksemburgas

Telefonas: (+352) 47 59 81-2336

Faksas: (+352) 47 05 50

El. paštas: parquet.general@justice.etat.lu

Kalbos: Prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Teisingumo ministerija šiuo klausimu neturi įgaliojimų, todėl raštai ar kiti su dokumentų įteikimu susiję dokumentai neturėtų būti adresuojami šiai ministerijai.

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

Pagal 7 straipsnį Liuksemburgas teikia 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą pagalbą asmens, kuriam turi būti įteiktas teisminis ar neteisminis dokumentas, adresui rasti.

Paskirtosios institucijos, kurioms perduodančiosios agentūros gali adresuoti prašymus dėl asmens, kuriam reikia įteikti dokumentą, adreso nustatymo, yra antstoliai.

Antstolį ir jo geografinę jurisdikciją galite rasti šioje interneto svetainėje:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

Pagal 7 straipsnio 2 dalies c punktą Liuksemburgas nurodo, kad dėl prašymo įteikti dokumentą antstoliams kaip priimančiosioms agentūroms perdavimo antstoliai savo iniciatyva teikia į jiems prieinamas duomenų bazes prašymus suteikti informacijos apie fizinių ar juridinių asmenų adresus tais atvejais, kai prašyme dėl įteikimo nurodytas adresas yra neteisingas. Jeigu antstolio geografinės jurisdikcijos teritorijoje yra naujas oficialus adresas, antstolis įteiks aktą šiuo nauju adresu.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Liuksemburgas leidžia užpildyti prašymo formą (A formą) vokiečių ir prancūzų kalbomis.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Netaikoma.

13 straipsnis. Įteikimo data

Pagal Liuksemburgo įstatymus dokumentas turi būti įteiktas per nustatytą laikotarpį, kaip numatyta 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamento (ES) 2020/1784 12 straipsnio 5 dalyje ir 13 straipsnio 2 dalyje.

Kai dokumentą asmeniškai įteikia antstolis (signification), pranešime apie įteikimą (exploitation) turi būti nurodyta įteikimo data, t. y. data, kai pranešimas apie įteikimą pristatomas adresatui arba adresato namų adresu, arba data, kai dokumentas deponuojamas adresato namų adresu.

Jeigu adresatas atsisako priimti dokumento, kurį reikia įteikti, kopiją, antstolis tai įrašo pranešime apie įteikimą. Tokiu atveju dokumentas laikomas įteiktu tą dieną, kai jis pateikiamas adresatui.

Jeigu asmuo, kuriam dokumentas turi būti įteiktas, neturi žinomo namų adreso ar gyvenamosios vietos, antstolis surašo įteikimo protokolą (procès-verbal), kuriame aprašomi veiksmai, kurių imtasi adresatui surasti. Laikoma, kad dokumentas įteiktas, kai surašomas įteikimo protokolas.

Jeigu dokumentas įteikiamas registruotu paštu (pranešimas), Liuksemburgas taiko dviejų datų sistemą.

Siuntėjui taikoma data skiriasi nuo adresatui taikomos datos.

Įteikimo siuntėjui data yra išsiuntimo data.

Įteikimo adresatui data yra dokumento pristatymo adresatui data.

Jeigu adresatas atsisako priimti registruotą laišką, pašto darbuotojas tai įrašo gavimo patvirtinime ir grąžina registruotą laišką kartu su gavimo patvirtinimu. Tokiu atveju dokumentas laikomas įteiktu tą dieną, kai registruotas laiškas pateikiamas adresatui.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Liuksemburgas leidžia užpildyti dokumentų įteikimo ar neįteikimo pažymos formą vokiečių ir prancūzų kalbomis.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Nustatyta bendra fiksuoto dydžio norma – 165 EUR.

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Liuksemburgas nesutinka su tuo, kad jo diplomatiniai ir konsuliniai agentai tiesiogiai įteiktų teisminius ir neteisminius dokumentus kitoje valstybėje narėje.

Liuksemburgas taip pat nesutinka, kad kitų valstybių narių diplomatiniai ir konsuliniai agentai įteiktų tokius dokumentus jo teritorijoje, išskyrus atvejus, kai dokumentas turi būti įteiktas dokumentus parengusios valstybės narės piliečiui.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikoma.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Liuksemburgas leidžia tiesioginį įteikimą pagal 2020 m. lapkričio 25 d. Reglamento (ES) 2020/1784 20 straipsnį.

Teisingumo ministerija šiuo klausimu neturi įgaliojimų, todėl raštai ar kiti su dokumentų įteikimu susiję dokumentai neturėtų būti adresuojami šiai ministerijai.

Dokumentus asmeniškai gali įteikti antstolis (huissier); ši įteikimo forma žinoma prancūzų k. terminu signification.

Valstybės, į kurią kreipiamasi, antstoliai nėra atsakingi už tai, kad tiesiogiai suinteresuoto asmens perduodamo dokumento forma ir turinys būtų tvarkingi. Jie yra atsakingi tik už formalumus ir procedūras, kuriuos jie taiko įteikdami dokumentus valstybėje, į kurią kreipiamasi.

Antstolį galite rasti šioje interneto svetainėje:

Chambre des huissiers de justice de Luxembourg

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Nepaisant to, kas išdėstyta 22 straipsnio 1 dalyje, Liuksemburgo teismai gali priimti sprendimą, jei įvykdytos 22 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos.

Pagal 22 straipsnio 4 dalį Liuksemburge prašymas dėl atleidimo gali būti pripažintas nepriimtinu, jei jis nėra pateikiamas per pagrįstą laikotarpį (kurį turi įvertinti teisėjas) nuo to momento, kai atsakovas sužino apie teismo sprendimą, arba nuo tada, kai pasibaigė sąlygos, neleidžiančios imtis veiksmų; prašymai negali būti pateikti praėjus daugiau nei vieniems metams nuo sprendimo įteikimo.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikoma.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikoma.

Paskutinis naujinimas: 22/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.