Dokumentų įteikimas (nauja redakcija)

Malta

Turinį pateikė
Malta

KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Malta

Dokumentų įteikimas


*būtina nurodyti

3 straipsnio 1 dalis. Perduodančiosios agentūros

Generalinė prokuratūra (Office of the State Advocate)
Adresas: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
El. paštas: info@stateadvocate.mt

3 straipsnio 2 dalis. Gaunančiosios agentūros

Generalinė prokuratūra (Office of the State Advocate)
Adresas: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
El. paštas: info@stateadvocate.mt

3 straipsnio 4 dalies c punktas. Dokumentų gavimo priemonės

Registruotas laiškas. Dokumentų originalai kartu su 1 priedu ir banko kvitu turėtų būti siunčiami paštu. Iš anksto gali būti siunčiamos kopijos e. paštu.

3 straipsnio 4 dalies d punktas. Kalbos, kuriomis galima pildyti I priede pateiktą tipinę formą

Maltiečių ir anglų k.

4 straipsnis. Centrinė įstaiga

Generalinė prokuratūra (Office of the State Advocate)
Adresas: 16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli, Valletta, VLT1311
Tel.: (+356) 22265000
El. paštas: info@stateadvocate.mt

Geografinės jurisdikcijos teritorijos: Malta ir Gocas

7 straipsnis. Pagalba nustatant adresą

7 straipsnio 1 dalies c punktas. Registruotą juridinio asmens adresą galima rasti atliekant paiešką Maltos verslo subjektų registro interneto svetainės internetiniame registre adresu

https://registry.mbr.mt/ROC/companySearch.do?action=companyDetails&_=1576703936233

Minėta internetine sistema bet kuriam fiziniam asmeniui, pageidaujančiam gauti informacijos apie įmones, fondus ir asociacijas, sudaromos sąlygos prisijungti prie registro. Registre esanti informacija apima nemokamai teikiamą ir visuotiniam naudojimui skirtą informaciją (viešą informaciją). Tai, be kita ko, yra įmonių pavadinimai ir registracijos numeriai, jų registruoti adresai, jų steigimo datos ir kt. Bet kuris asmuo įmonės paiešką gali atlikti pagal jos registracijos numerį arba pagal jos pavadinimą ar pavadinimo dalį.

Kalbant apie fizinių asmenų adresus, perduodančioji užsienio valstybės agentūra priimančiajai Maltos agentūrai e. pašto adresu info@stateadvocate.mt
gali nusiųsti prašymą nustatyti asmens adresą dokumentų įteikimo tikslais. Tokiuose prašymuose, be kita ko, turėtų būti nurodomas asmens, kuriam turi būti įteikiami dokumentai, kodas, vardas ir pavardė.

Maltos priimančioji agentūra: i) neteikia prašymų suteikti informacijos apie adresus ir ii) neteikia tokios pagalbos savo iniciatyva.

8 straipsnis Dokumentų perdavimas

Maltiečių ir anglų k.

12 straipsnis. Atsisakymas priimti įteikiamą dokumentą

Reglamento 12 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, susijusios su I priede pateiktos L formos vertimu į trečiosios šalies kalbą, Malta neturi perduoti.

13 straipsnis. Įteikimo data

33 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos, susijusios su 12 straipsnio 5 dalimi ir 13 straipsnio 2 dalimi, Malta neturi perduoti, nes nacionalinės teisės akte nenumatytas joks konkretus laikotarpis.

14 straipsnis. Įteikimo pažymėjimas ir įteikiamo dokumento kopija

Maltiečių ir anglų k.

15 straipsnis. Įteikimo išlaidos

Maltos įstatymuose nustatytas 50 EUR mokestis, taikomas kiekvienam prašymui įteikti dokumentus Maltoje. Prie prašymo įteikti dokumentus turi būti pridedamas mokėjimo įrodymas. Dokumentai bus grąžinti jų neįteikus, jeigu prie prašymo įteikti dokumentus bus nepridėtas banko kvitas, gautas sumokėjus minėtą mokestį. Mokesčiai turi būti sumokami banko pavedimu Generalinei prokuratūrai į šią banko sąskaitą:

Banko pavadinimas: Central Bank of Malta

Sąskaitos pavadinimas: AG Office – Receipt of Service Documents

Sąskaitos numeris: 40127EUR-CMG5-000-Y

IBAN: MT24MALT011000040127EURCMG5000Y

SWIFT kodas: MALTMTMT

17 straipsnis. Diplomatų arba konsulinių pareigūnų įteikiami dokumentai

Malta prieštarauja diplomatinių arba konsulinių darbuotojų atliekamam dokumentų įteikimui.

19 straipsnis. Įteikimas elektroniniu būdu

Netaikytina.

20 straipsnis. Tiesioginis įteikimas

Generalinė prokuratūra kartu su Teismų tarnyba.

22 straipsnis. Atsakovo neatvykimas į teismą

Tai neįmanoma, nes būtinas įteikimo įrodymas. Vis dėlto, jei sprendimas yra priimtas prieš asmenį ir tam asmeniui nebuvo deramai iš anksto įteiktas šaukimas į teismą, toks asmuo gali per tris mėnesius nuo jo informavimo apie sprendimą kreiptis į teismą dėl pakartotinio bylos teisminio nagrinėjimo.

29 straipsnis. Santykis su sutartimis arba susitarimais tarp valstybių narių

Netaikytina.

33 straipsnio 2 dalis. Pranešimas apie ankstesnį decentralizuotos IT sistemos naudojimą

Netaikytina.

Paskutinis naujinimas: 12/07/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.